Arslank?y?de opera ve bale dura??

Mersin Devlet Opera ve Balesi?nin beldelerinde verdi?i konsere kar??l?k olarak Arslank?y Belde Belediyesi taraf?ndan beldenin giri? g?zergah?nda bulunan bir otob?s dura??na ?Opera ve Bale Dura??? ad? verildi.


Mersin Devlet Opera ve Balesi?nin beldelerinde verdi?i konsere kar??l?k olarak Arslank?y Belde Belediyesi taraf?ndan beldenin giri? g?zergah?nda bulunan bir otob?s dura??na ?Opera ve Bale Dura??? ad? verildi.
Mersin Devlet Opera ve Balesi?nin en ?cra yerlere opera ve baleyi g?t?rmek i?in Toros Da?lar??n?n y?ksek kesimlerinde bulunan Arslank?y beldesinde verdi?i konsere kar??l?k olarak Arslank?y Belediyesi ve Arslank?y K?lt?r ve Dayan??ma Derne?i taraf?ndan bir otob?s dura??na ?Opera ve Bale Dura??? ad? verildi. 1453 metre y?kseklikteki durak, beldeye giri? g?zergah?nda bulunuyor.
Bu jeste kar??l?k Mersin Devlet Opera ve Balesi M?d?r? F. Hakan G?rkan bir a??klama yapt?. G?rkan, opera ve bale sanatlar?n? tan?tmak, klasik m?zi?i sevdirmek ve yaymak ad?na kendilerine d??en g?revi yapmaya ?al??t?klar?n? belirterek, Arslank?y halk?n?n kendilerine b?y?k co?ku verdi?ini aktard?. ?Bu anlaml? s?rpriz, Mersin Devlet Opera ve Balesi?ni ?ok onurland?rm??t?r? diyen G?rkan, t?m Toroslar?da bu etkinliklerin devam edece?ini s?yledi. (Mersin/D?HA)
www.evrensel.net