Sevilay Kaygalak?? yitirdik

Sevilay Kaygalak, ge?irdi?i trafik kazas?ndan 15 g?n sonra ?ld?.


Sevilay Kaygalak, ge?irdi?i trafik kazas?ndan 15 g?n sonra ?ld?. Kaygalak; kentle?me, zorunlu g??, yoksulluk, kent tarihi, feminizm, siyaset teorisi gibi alanlarda ?nemli ?al??malar yapan bir akademisyendi.
Praksis Dergisi Yay?n Kurulu ?yesi, Marksist-feminist akademisyen Sevilay Kaygalak ya?am?n? yitirdi. 20 Ekim?i 21 Ekim?e ba?layan gece Tarsus yak?nlar?nda ge?irdi?i trafik kazas?nda a??r yaralanan Kaygalak, 15 g?nl?k hayat m?cadelesinin ard?ndan Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde ?ld?. 1972 Bing?l do?umlu Sevilay Kaygalak, liseye G?lnar il?esinde devam ettikten sonra lisans e?itimini Orta Do?u Teknik ?niversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Y?netimi B?l?m??nde, y?ksek lisans e?itimini ise Mersin ?niversitesi Kamu Y?netimi B?l?m??nde tamamlad?.
1990?larda ya?anan zorunlu g??? Mersin?in Demirta? Mahallesi ?rne?inde inceleyen y?ksek lisans tezi, bu alandaki ?nc? ?al??malardan biri say?l?yor.
2000?de Ankara ?niversitesi Kamu Y?netimi ve Siyaset Bilimi B?l?m??nde ba?lad??? doktora e?itimi s?ras?nda T?rkiye Bilimler Akademisi Yurti?i ve Yurtd??? Doktora Program? bursuyla, ABD?de State University of New York at Binghamton?da Prof. Donald Quataert ile Osmanl? kentle?me tarihi konusunda ?al??t?. ?Kapitalist De?i?im S?recinde Bir Osmanl? Anadolu Kenti: Bursa, 1840-1914? ba?l?kl? doktora tez ?al??mas?ndan sonra 2007?de Mersin ?niversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fak?ltesi Kamu Y?netimi B?l?m? Kent ve ?evre Bilimleri Anabilim Dal??nda ?al??maya ba?lad?
Kaygalak, 35 y?ll?k ya?am?nda kentle?me, zorunlu g??, yoksulluk, kent tarihi, feminizm, siyaset teorisi gibi alanlarda ?al??malar yapt?. Kaygalak i?in 9 Kas?m Cuma g?n? saat.17.00?de Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesi, Z-08 No?lu s?n?fta bir anma toplant?s? ger?ekle?tirilecek. (B?A)
www.evrensel.net