?eref Ayd?n??n an?s?na

Belki biraz ge? oldu ama, en sonunda anlad?m: ?Ben yanl?? bir adam?m.? Evet, 68 y?ll?k ya?am?mda ?ok yanl??l?k yapt?m.


Belki biraz ge? oldu ama, en sonunda anlad?m: ?Ben yanl?? bir adam?m.? Evet, 68 y?ll?k ya?am?mda ?ok yanl??l?k yapt?m. Ama bana g?re, bunlar?n b?y?k bir ?o?unlu?u ?tatl? yanl??l?klar?d?. Yapt???m yanl??l?klar?n, benim d???mda hi? kimseye zarar? dokunmad?. Baz?lar? ?z?c?yd?, baz?lar? komikti.
Ama inatla s?rd?rd???m, bana g?re ?do?ru? olan, ama ?o?unluk i?in ?yanl??? say?lan bir ?yanl???m? var: ?Ben, ?zellikle sevilen insanlar?n, dostlar?m?z?n, arkada?lar?m?z?n ?ld?kten sonra sadece ?l?m y?l d?n?mlerinde an?lmas?na kar??y?m? Her zaman, s?k s?k g?ndeme getirmeliyiz o ki?iyi, o dostumuzu, o ?NSAN????
E?er b?yle yaparsak, bu yolda gidersek o ki?iyi de, d???ncelerini de ya?atm?? oluruz. Ama salt ?l?m y?l d?n?mlerinde anarsak, a??k s?yleyeyim ben bunu hazmedemiyorum.
Kim olursa olsun, e?er bu ?lkeye, bu ?lkenin insanlar?na bir ?eyler verdiyse, ?ld?kten sonra sadece ?l?m y?l d?n?mlerinde de?il, s?k s?k g?ndeme getirmeliyiz. Birka? ki?i d???nda; Mustafa Kemal, Naz?m Hikmet, U?ur Mumcu, Metin G?ktepe ve birka? ki?inin d???nda kalanlar, sadece ?l?m y?l d?n?mlerinde bir toplant?da an?l?p, ?tarihin tozlu sayfalar??na g?nderiliyorlar. ?sim mi istiyorsunuz? ??te Hasan ?zzettin Dinamo, Metin ?lkin, Ceyhun Can, Faik Muzaffer Ama?, Orhan Apayd?n, Zihni Anadol, Abidin Nesimi, ?etin Eme? ve y?zlercesi? Do?an Avc?o?lu?nu da unutmamak gerekli?
Sonra da ?Gen?ler ge?mi?imizi bilmiyor? diye s?zlan?r?z. Biz ne yap?yoruz ki, gen?lere ?nderleri, yazarlar?, ayd?nlar? an?msatmak i?in? Diyeceksiniz ki, ?Yaln?z biz mi b?yle-yiz?? Hay?r, sermaye s?n?f? da ayn? kafada. Abdi ?pek?i gibi bir ki?i unutturuldu. Sermaye s?n?f?n?n a?ababas? Turgut ?zal??n ?l?m?n?n 5. y?l?nda mezar?, an?tmezar? ??pl?k gibiydi. Gidin bak?n, Piyer Loti yoku?undaki T?rkiye?nin son Mare?al? Fevzi ?akmak??n mezar?na. Son g?rd???mde mezar?n ?st? bira ?i?eleriyle doluydu.
Neyse? S?ylemek istedi?im, sadece ?l?m y?l d?n?mlerinde de?il, s?rekli anmak, g?ndeme getirmek ?nderleri. O zaman gen?lere kar?? g?revimizi yapm?? oluruz, san?yorum?
24 Eyl?l?de 1 y?l ge?mi?ti, ?eref Ayd?n dostu yitireli. O g?n EMEP ?zmir ?l ?rg?t??nde bir anma toplant?s? yap?ld?. G?rsoy Turan??n konu?mas?ndan sonra ben de dilim d?nd???nce bir ?eyler s?ylemeye ?al??t?m. O g?n ?nemliydi, ??nk? ?eref Ayd?n?? yitireli, fiziki g?r?n?m?n? yitireli tam 1 y?l olmu?tu.
??te burada benim yanl???m ??k?yordu ortaya. Ben, ?eref Ayd?n??n sadece o g?n de?il, ba?ka zamanlarda da g?ndeme getirilmesinin gerekti?ine inan?yordum. Nas?l m? olur? ?rne?in ??eref Ayd?n??n An?s?na? ba?l?kl? 2 kitap yay?nland?, ge?ti?imiz aylarda. O kitaplarda, ?ben? de?il, ?biz? olarak ortaya ??kt??? ??retileri vard? ?eref Ayd?n??n. Bu ??retiler panellerle, s?yle?ilerle, a??k oturumlarla halk ?n?ne ??kart?labilir. ?lk toplant?larda belki az say?da dinleyici olur. Ama y?lmamak gerekli, ??nk? zamanla bu say? tavan yapar? San?r?m Yevtu?enko?ydu. ?lk ?iir okuma g?n?nde 1 ki?i varm??. Toplant?y? tehir etmek istemi?ler. ?Hay?r? demi?, ?O ki?iye ?iirlerimi okuyaca??m.? Okumu? da. Ve 3-5 y?l sonra ?srail?de, bir futbol sahas?nda 30 bin ki?iye ?iirlerini okumu?.
?eref Ayd?nlar?, ??retilerini her zaman s?cak tutmal?y?z ki sonra ?Gen?lik neden bilmiyor?? diye s?zlanmayal?m!..
B?lent Habora
www.evrensel.net