erdo?an-bush g?r??mesinin ayr?nt?lar? 1

 • Gazeteci olmak ?ok zor bir ?ey. Hele de ara?t?rmac? gazeteciyseniz yand?n?z gitti!


  Gazeteci olmak ?ok zor bir ?ey. Hele de ara?t?rmac? gazeteciyseniz yand?n?z gitti! Her yerde, haber getiren ve haber g?t?ren ?minik ku?lar?n?z??n olmas? laz?m! Allahtan benim devlet erkan? ile aram iyi de durumu idare ediyoruz! Sa? olsunlar D?? i?leri, ?? ??leri, Su ??leri, Elektrik ??leri, Metreoroloji ??leri, Tar?m ??leri, ??renci ??leri, Maden ??leri, Sa?l?k ??leri, Ceza ??leri, A?a? ??leri, Diyanet ??leri, Cenaze ??leri her yerde adamlar?m vard?r ve her konuda beni bilgilendirirler. Ba?bakan Erdo?an??n Amerika gezisinden de haberim vard?. Ba?bakan bizzat beni arad?:
  - Aloo hocam iyi g?nler, 5 Kas?m?da Amerika?ya gitmek istiyorum, gelmez misiniz?
  - 5 Kas?m olmaz Tayyip, malum k?? bast?rmak ?zere, eve odun k?m?r alaca??m, gel ?unu 5 Kas?m yapal?m!
  U?akta da kendisi ile bir hayli konu?ma f?rsat?m oldu.
  Memleket meseleleri i?in benden epeyce bilgilendi. ?ok yoruluyorsun, dedim, biraz k???n? k?r da yerinde otur. ?at orada ?at burada, bu g?n nerede ak?amlayacak diye neredeyse ?zerine bahis oynanacak dedim. Muhabbet ede ede Amerika?ya vard?k!
  Ba?bakan Erdo?an??n Amerika gezisi ?zerine bir ?ok ?ey yaz?l?p ?izildi ve yaz?l?p ?izilmeye de devam edecek. Oysa bunlar?n bir ?o?u ger?e?i yans?tm?yor.
  Konu?ma esnas?nda bizzat ben yan?ndayd?m. Hatta Ali Babacan bile benim arkamdayd?. Bir ara at??t?k bile. Biraz e?il ?n?m? g?remiyorum dedi. O kadar k?zm??t?m ki, bana e?il diyordu. Adam al??m?? onun bunun ?n?nde e?ilmeye, e?ilir miyim hi?, aksine ayaklar?m?n topu?una basarak daha da kapatt?m ?n?n?. Konu?may? ba?tan a?a?? sizin i?in not ettim. ??te ?imdi de yay?nl?yorum:
  - Selam?naleyk?m Say?n Bush, nas?ls?n?z g?rmeyeli, i?ler iyidir umar?m.
  - Oooooo say?n Demirel, ho? gelmi?siniz, bu ne ?eref, bu ne onur, yanl?z sizin sa??n?z uzam?? gibi, biraz da gen?le?mi?siniz!
  - ?ok ?akac?s?n?z Say?n Bush, ben Demirel de?ilim, Demirel ?imdi emekli oldu, Nazmiye Han?mla emeklili?in keyfini ??kart?yor...
  - Kusura bakmay?n, bir an ?a??rd?m. Malum, sizde siyasete soyunan 50-60 sene b?rakm?yor. Neyse, siz nas?ls?n?z, Pakistan?da i?ler nas?l? Duydu?uma g?re OHAL ilan etmi?iniz!
  - Vallaha m?thi? espirileriniz var Say?n Bush, ?imdi de de bizi Pakistan ile kar??t?rd?n?z san?r?m. Ben Tayyip, Tayyip Erdo?an. Hani Kas?mpa?al?y?m, eli ma?al?y?m... T?rk?s? bile vard?r... Kibariye s?yler!
  - Tamam ?imdi bildim, nas?ls?n?z, buyurun oturun, ?ay kahfe!
  (S?recek...)
  Veli Bayrak [[email protected]]
  www.evrensel.net