oscar amca

  • ?nl? Oscar ?d?l?n?n isminin nereden geldi?ini biliyor musunuz? Bilmiyorsan?z okuyun...


    ?nl? Oscar ?d?l?n?n isminin nereden geldi?ini biliyor musunuz? Bilmiyorsan?z okuyun...
    Amerikan sinemas?n?n geli?meye ve Avrupa sinemas?na kafa tutmaya ba?lad??? y?llarda, sinema d?nyas?n?n en ?nemli ?d?l? Cannes?ta verilen ?Alt?n Palmiye? imi?. Amerikal?lar Cannes?a rakip bir sinema ?d?l? yaratmak i?in kollar? s?vam??lar. Sinemac?lar, akademisyenler, federal h?k?met el ele vermi?, k?sa bir zamanda b?t?n haz?rl?klar yap?lm??. Her ?ey, hatta ?d?l heykelci?i bile haz?rlanm??. Ama ?Alt?n Palmiye? gibi simge olabilecek bir isim konusunda bir t?rl? uzla?ma sa?lanam?yormu?. Organizasyon komitesinin ?st d?zeyi ismi tart??a dursun, ?d?l heykelci?ini tasarlayan ekibin getir g?t?r i?ini yapan gen? adam, heykelci?i g?r?r g?rmez ?Aaaaaaa! Oscar amcama benziyor!? demi?. Ekip bu ismi, takma isim olarak kendi aras?nda kullanmaya ba?lam??. Ekibin koydu?u takma isim, komiteden birinin kula??na gidince, isim konusunda onca kavga eden komite ?yeleri oy birli?iyle ?Oscar? isminde karar k?lm??lar.
    www.evrensel.net