Akren ?plik patronu do?rular? s?ylemiyor

Biz ?orlu Organize Sanayi?de bulunan Akren ?plik Fabrikas? ?al??anlar?y?z.


Biz ?orlu Organize Sanayi?de bulunan Akren ?plik Fabrikas? ?al??anlar?y?z. Bir ay kadar ?nce, Evrensel gazetesinde fabrikam?zla ilgili bir haber ??km??t?. Burada ya?ad???m?z s?k?nt?lardan, bizlere edilen hakaretlerden s?z ediliyordu. Yaz?n?n tam alt?nda da, i?veren taraf?n?n savunmas?na yer verilmi?ti. Fabrika m?d?r?, ?s?ylenenlerin yalan oldu?unu, fabrikan?n durumunun k?t? oldu?unu; mesailer bir tarafa, b?yle giderse fabrikan?n iflas edece?ini? s?ylemi?ti.
Aradan fazla zaman ge?ti?i s?ylenemez. Daha bir ay olmadan, fabrika ?al??anlar?n?n a?a?? yukar? tamam?n?n ?al??mas?n? 12 saate ?evirdiler. Gerek?eleri ise sipari?lerin ?ok olmas?, mallar?n y???lm?? olmas? ve az ?al???yor olmam?z...
Bir taraftan rica eder gibi 12 saati kabul etmemiz s?ylenirken, di?er taraftan da aba alt?ndan sopa g?sterildi bizlere. ?Ya kabul edersiniz, ya ??kars?n?z? dendi. Bir?ok arkada??m?za k?sa yoldan kap?y? g?sterdiler. Evet biz bu ?al??may? ge?ici de olsa kabul ettik. ?o?umuz onlar?n bask?lar?n? kald?ramayacak ya?tay?z. Bir?o?umuz, hakk?n? hukukunu biliyor olmas?na ra?men susmak zorunda kal?yor. Konu?ma hakk? verilmesi bir yana, konu?sak da dinlemiyorlar. A demeden laflar? a?z?m?za t?k?yorlar. Bize s?rekli sorduklar? soru: ?Siz kimsiniz?? Biz ?reteniz, biz olmasak onlar da olmaz. Onlar gibi hakaret ederken ter d?km?yoruz biz. Biz ger?ekten ?al??arak ter d?k?yoruz.
Gazetede yazanlarda yalan olmad??? gibi, ?o?u noktalar belirtilmemi? bile diyebiliriz. Bizler g?ndelik?i f?nd?k i??ileri de de?iliz, lakin ayn? kaderi payla??yoruz. Serviste nerede ise bir koltukta iki?er ki?i gidiyoruz. Yorgunlu?umuz yetmiyormu? gibi onca yolu ayakta gidiyoruz. Ufac?k bir kazada ba??m?za neler gelece?ini bilmiyoruz bile. Tabii onlar, yar?ndan korkman?n ne demek oldu?unu bilmiyorlar.
Koca bir Ramazan ge?ti. Oru? falan dinlemediler. Yine mesailer devam etti. Di?er b?l?mden arkada?lar?n anlatt?klar?na g?re m?d?rleri toplant? yapm??, hepsine ?Siz Allahs?zs?n?z, tuttu?unuz oru? bo?una, burada tek dini b?t?n insan varsa o da benim? demi?. Bunlar?n sebebi ise yeti?meyen ?retimler. Burada ?al??an herkes elinden geleni yap?yor, e?er h?l? ?retim yeti?miyorsa, bu i??i yetersizli?inden. Dini b?t?n olmak, insanlara bir ton k?f?r etmekse; evet, bizler dinsiz olmay? ye?leriz.
Biz art?k ya?ad?klar?m?za yeter diyoruz. Art?k hakaret i?itmek, k?f?r duymak, tehdit edilmek istemiyoruz. Eme?imizin kar??l??? olarak, insanca muamele g?rmek istiyoruz. ?unu da biliyoruz, art?k: Hak verilmez, al?n?r!.. T?m Akren i??ilerini birlik ve beraberlik i?inde olmaya ?a??r?yoruz. Bizler ba?araca??z. ?Siz kimsiniz? sorusunun cevab?n? en yak?n zamanda alacaklar.
Gazetenizde sorunlar?m?za yer verdi?iniz i?in te?ekk?r ederiz. Sayg?lar?m?zla?
Akren ?plik ?al??anlar? (?erkezk?y/TEK?RDA?)
www.evrensel.net