Bizi neden anlam?yorlar?

Ben Akren ?plik Fabrikas??nda ?al??an i??ilerden biriyim. Daha ?nce fabrikam?z hakk?nda ??kan yaz?lardaki, i?verenin savunmas?n? okuyunca onlar? hakl? bulmu?tum.


Ben Akren ?plik Fabrikas??nda ?al??an i??ilerden biriyim. Daha ?nce fabrikam?z hakk?nda ??kan yaz?lardaki, i?verenin savunmas?n? okuyunca onlar? hakl? bulmu?tum. Ama ?imdi yapt?klar?na bak?l?rsa, bunlar iki tarafl? oynuyorlar. Yaz?ya kar?? dedikleri ?ey ?Zaten i?lerimiz yok, fabrika kapat?labilir? Ama ?u anda ise biz ?al??anlar? 12 saate b?rak?yorlar. Ge?ici diyorlar ama san?r?m ?yle de?il, bizi denetliyor olduklar?n? d???n?yoruz.
Evet bir?o?umuz kabul ettik ama istedi?imiz i?in de?il. ??ten ??kar?lmamak i?in. Zorunlu de?il diyorlar ama imal? imal? konu?uyorlar. Hatta direk kap?y? g?sterdikleri bile oldu. Buna engel olmal?y?z. Evet bu yaz?y? yazd?m, ??nk? art?k biz var?z demek gerekiyor.
T?m arkada?lar?m? beraber olmaya ?a??r?yorum. Akren?i Akren yapan bizlere insan gibi davranm?yorlar. Bizlere yapt?klar?n? hak etmiyoruz. ???ilerden belki 12 saati rica etselerdi, belki herkes kal?rd? ama onlar insanl?ktan anlamad?klar? i?in rican?n ne oldu?unu bilmiyorlar. Onlar?n konu?tu?u dili de biz anlam?yoruz. Bunu onlara el birli?iyle ??retmeliyiz.
Akren ?plik Fabrikas??ndan bir i??i (?erkezk?y/TEK?RDA?)
www.evrensel.net