??sizlik sigortas? Hazine?ye yarad?

Sigortal? i?sizlere i?sizlik paras? ?demek, yeni i? bulmak, hastal?k ve anal?k sigortas? primlerini yat?rmak, bu ki?ilere meslek geli?tirme,


Sigortal? i?sizlere i?sizlik paras? ?demek, yeni i? bulmak, hastal?k ve anal?k sigortas? primlerini yat?rmak, bu ki?ilere meslek geli?tirme, edindirme ve yeti?tirme e?itimi sa?lamak gibi ama?larla 2000 y?l?nda kurulan ??sizlik Sigortas? Fonu, bu kesim yerine, Hazine i? bor?lanmas?n? kolayla?t?rma ba?ta olmak ?zere devlete hizmet etti.
Fon, bug?ne kadar toplad??? net 29.4 milyar YTL dolay?ndaki kayna??n tamam?na yak?n?yla, i? bor?lanma ihalelerinde Hazine?yi fonlarken, i?sizlere yap?lan ?deme sembolik d?zeyde kald?. Fon?un birikimi, ayn? zamanda kamu borcunu ka??t ?zerinde d???rme i?levi g?rd?. Yeni getirilen tan?mla kamu bor? stokundan Fon varl??? d???ld??? i?in ?net? bazda bor? stoku daha d???k ??kmaya ba?lad?.
Hazine fonland?
Fon, ba?lang??tan bu y?l?n ekim sonuna kadar elde etti?i toplam gelirin y?zde 97 oran?ndaki 28.4 milyar YTL?sini devlet i? bor?lanma ka??tlar?na yat?rd?. Ekim sonu itibariyle Fon portf?y?n?n y?zde 51.8 oran?ndaki 15.2 milyar?n?n Hazine bonosu, y?zde 42.4 oran?ndaki 12.5 milyar?n?n devlet tahvili ve y?zde 2.4 oran?ndaki 697 milyon YTL?sinin de yine Hazine taraf?ndan ihra? edilen d?viz cinsi tahvillere yat?r?ld??? belirlendi.
Birikimleriyle, Hazine ihalelerinde rekabet?i olmayan teklif (ROT) sat??lar? kapsam?nda devlet i? bor?lanma senedi alan Fon, bu yolla y?ksek faiz geliri elde ederken, Hazine?nin piyasadan bor?lanma ihtiyac?n? azaltarak, i? bor?lanmay? kolayla?t?rd?.
Fon varl?klar?n?n y?zde 3.4 oran?ndaki 1 milyar YTL dolay?ndaki bir b?l?m? ise YTL ve d?viz mevduat?nda tutuluyor.
Kapsanan i?sizler s?n?rl?
??sizlik Sigortas? Yasas??na g?re en az 600 g?n ?al??m?? sigortal?lar 180 g?n; 900 g?n ?al??m?? olanlar 240 g?n, 1080 g?n ve daha fazla ?al??m?? olanlar da 300 g?n s?reyle ??sizlik Sigortas? ?demelerinden yararlanabiliyor. Bu haktan yararlanabilmek i?in sigortal? i?sizlerin hizmet akdinin sona erdi?i tarihi izleyen 30 g?n i?inde i?ten ayr?lma bildirgesiyle ??KUR?a ba?vurmas? gerekiyor.
?ng?r?len ?al??ma s?relerinde de son 120 g?nde kesintisiz ?al??m?? olma ko?ulu aran?yor.
Buna kar??l?k T?rkiye?deki i?sizlerin b?y?k b?l?m?n?n ?ok daha uzun s?relerle i? bekledi?i, ?nemli bir b?l?m?n?n de umudunu yitirerek i? aramaktan vazge?ti?i dikkati ?ekiyor.
Sigortas?z ?al???p i?siz kalana ?deme yok
Fon?dan i?sizlere yap?lan ?demelerin sembolik d?zeyde kalmas?n?n bir di?er nedenini de bundan sadece sigortal? i??ilerin yararlanabilmesi olu?turuyor. Buna kar??l?k, istihdamdakilerin ?nemli bir b?l?m?n?n kay?t d??? ?al??mas?, i?siz kalmalar? durumunda Fon?dan yararlanabileceklerin say?s?n?n da d???k kalmas?na yol a??yor. (Ankara/ANKA)
??sizlere sembolik ?deme

Ekim sonuna kadar olan d?nemde i??i-i?veren primleri, devlet katk?s?, faiz geliri olarak toplam 30 milyar 895 milyon 892 bin 359 YTL, 83 YKr gelir elde eden Fon, Mart 2002?den itibaren sigortal? i?sizlere i?sizlik ?dene?i ?demeye ba?lad?. An?lan tarihten bu yana bu ?demelerden yararlananlar?n
say?s?n?n 907 bin 148, bunlara yap?lan toplam ?demenin ise yaln?zca 1 milyar 251 milyon 913 bin 855 YTL 11 YKr oldu?u dikkati ?ekiyor. Buna g?re Fon bug?ne kadar elde etti?i toplam gelirin sadece y?zde 4.1?ini i?sizlere aktard?.
Fon?un di?er alanlarla birlikte bug?ne kadarki toplam harcamas? ise 1 milyar 475 milyon YTL d?zeyinde bulunuyor.
?te yandan Fon?un rekor hacme ula?an ve tamam?na yak?n? D?BS?te tutulan varl???, kamunun bor? stokunu ka??t ?zerinde d???r?yor. Yeni getirilen tan?mla kamu bor? stokundan Fon varl??? d???ld??? i?in ?net? bazda bor? stoku daha d???k ??k?yor.
www.evrensel.net