Ekmek zamm?na boykot ?a?r?s?

Ba?ta ekmek olmak ?zere temel t?ketim maddelerine, akaryak?t, do?al gaz, elektrik ve suya yap?lan zamlar? protesto eden T?ketici Dernekleri Federasyonu ...


Ba?ta ekmek olmak ?zere temel t?ketim maddelerine, akaryak?t, do?al gaz, elektrik ve suya yap?lan zamlar? protesto eden T?ketici Dernekleri Federasyonu (T?DEF) Ba?kan? Ali ?etin, t?keticilerin art?k oturduklar? yerden ?ikayet etmek yerine harekete ge?mesini istedi. ?etin, ekmek zamm?na kar?? t?m t?keticileri 10-11 Kas?m?da ekmek almamaya ?a??rd?.
T?DEF Genel Ba?kan? Ali ?etin ekmek zamm?n?n geri al?nmas? i?in yapt??? bas?n toplant?s?nda t?keticilere boykot ?a?r?s? yapt?. Zamlar?n ya?mur gibi ya?d???n? ve daha da ya?aca??n? kaydeden ?etin, ?lke g?ndemi ter?r ve s?n?r ?tesi harekata odaklanm??ken, zam sa?ana??n?n da s?rd???n? s?yledi. Sadece Ankara?da de?il, t?m ?lkede her t?rl? mal ve hizmetin zamland???n?, ?stelik iktidar?n kendi belirledi?i enflasyonun bile ?zerinde zamlar yap?ld???n? anlatan ?etin, Ankara?da y?zde 30 zamla birlikte bir kilo ekme?in 2 YTL oldu?unu, ?zmir?de de karar?n al?nd???n? ancak Ankara?daki tepkilerin beklendi?ini s?yledi. ?stanbul?da ise sadece ekme?e de?il, suya da fahi? zam yap?ld???n?n alt?n? ?izen ?etin, elektri?e ilk defada y?zde 15, sonras?nda her ay otomatik zam karar? al?nd???n?, karar?n yeni y?lla birlikte uygulanmaya ba?lanaca??n? hat?rlatt?.
Sokak ayd?nlatmas?
Belediyelerin toplad?klar? vergilerle kar??lamas? gereken sokak asfalt bedelinin t?keticiye ?dettirildi?i gibi, sokak ayd?nlatmas?n?n maliyetinin de t?keticiye yans?t?lmas?n?n planland???na dikkat ?eken ?etin, ?TV?de 31 Ekim?de y?r?rl??e giren zamla birlikte, t?m akaryak?t ?r?nleri, alkol ve sigaraya da zam geldi?ini, zamm?n sebzeden tekstile, ula??ma t?m sekt?rleri kapsayarak t?keticiyi etkileyece?ini dile getirdi. Y?lba??nda yeniden de?erleme oran?nda artacak olan t?m vergi, resim, har? ve cezalarla zam sa?ana??n?n s?rece?inin alt?n? ?izen ?etin, ?t?keticiye kendinden ba?ka yard?m edecek kimse yok. Bu sa?anak ancak t?keticinin kendi sorunlar? i?in harekete ge?ti?inde dinecektir? uyar?s?nda bulundu.
Ekme?e Ankara F?r?nc?lar Odas? ve ATO tekelinin yapt??? zamma kar?? t?keticinin tavr?n?n ?nemine dikkat ?eken ?etin, y?zde 12 maliyet art???na kar?? y?zde 30 keyfi, haks?z tekel zamm?na kar?? da federasyon olarak Rekabet Kurumu?na ve yarg?ya ba?vuracaklar?n? s?yledi. Ama as?l ?nemli olan?n t?keticilerin tav?rlar?n? a??k?a ortaya koymalar? oldu?unun alt?n? ?izen ?etin, ?haydi! ekmek almama boykotuna? dedi.
T?keticilerin art?k oturduklar? yerde ho?nutsuzlu?unu ba??rmas?n?n ?tesine ge?mesi gerekti?ini kaydeden ?etin, 10-11 Kas?m Cumartesi ve Pazar, iki g?n ekmek almama ?a?r?s? yapt?. Ekmek almak yerine evlerde ekmek yap?labilece?ini, makarna, bulgur, pirin? gibi g?dalar t?ketilebilece?ini belirten ?etin, bu tepkinin keyfi zam yapanlara bir cevap olaca??n? dile getirdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net