Rak?ya vergiye tepki

Tek G?da-?? Genel Merkezi, h?k?metin rak?daki vergi oranlar?n? Avrupa Birli?i (AB) direktifleri do?rultusunda art?rmak istemesine tepki g?sterdi.


Tek G?da-?? Genel Merkezi, h?k?metin rak?daki vergi oranlar?n? Avrupa Birli?i (AB) direktifleri do?rultusunda art?rmak istemesine tepki g?sterdi. Sendika taraf?ndan yap?lan a??klamada, alkoll? i?kilerde yap?lacak vergi oran?n?n ka?ak??l??? art?raca??, bunun da insan hayat?n? tehlikeye sokaca?? uyar?s? yap?ld?. Ka?ak??l???n ?n?n? a?acak olan bu uygulaman?n devleti zarara u?rataca??n?n belirtildi?i a??klamada, h?k?metin AB?nin t?m direktiflerini harfiyen yerine getirmesine tepki g?sterildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net