Grev k?r?c?lar?na su??st?

Telekom grevi ba?lad???ndan bu yana yasa d??? grev k?r?c?l??? giri?imleri bitmek bilmiyor. ?imdiye kadar 500??n ?zerinde olay sendika taraf?ndan tutanaklarla tespit edildi.


Telekom grevi ba?lad???ndan bu yana yasa d??? grev k?r?c?l??? giri?imleri bitmek bilmiyor. ?imdiye kadar 500??n ?zerinde olay sendika taraf?ndan tutanaklarla tespit edildi. Ba?ta h?k?met ve medya olmak ?zere patronun sabotaj iddialar? ?zerine ortal??? aya?a kald?ran kesimler ise bu kanunsuzluklar kar??s?nda sessizli?ini bozmad?.
Grev k?r?c?lar? son olarak Gaziantep ve ?stanbul?da yakaland?. Gaziantep?te ?nald??da bulunan 604 No?lu saha dolab?ndaki ar?zay? tamir etmek i?in cumartesi g?n? gelen ta?eron firman?n i??ilerine izin vermeyen Haber-?? ?yesi i??iler, d?n de ayn? saha dolab?n? tamir etmek i?in gelen teknisyen ve ?efleri engellediler. Y?zlerce i??inin topland??? ?nald??da su??st? yakalanan ?ef ve teknisyenler hakk?nda tutanak tutturan Harbe-?? Sendikas?, ard?ndan da savc?l??a su? duyurusunda bulundu. Gazetemize a??klama yapan Haber-?? Gaziantep ?ube Ba?kan? Ali Tabur, ?Buras? sanayi b?lgesi oldu?u i?in buradaki ar?zaya ?nem veriyorlar. Bu yap?lanlar grevi k?rmaya y?neliktir. Biz bunlara kesinlikle izin vermeyece?iz? diye konu?tu.
Polisle geldiler
?mraniye?de de grev k?r?c?lar? engellendi. Ta?eron firma, Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi?nin telefonlar?n?n ba?l? oldu?u saha dolab?nda meydana gelen ar?zay? gidermek i?in polisle birlikte b?lgeye geldi. Bunu ??renen grevciler ve Haber-?? Anadolu Yakas? ?ube y?neticileri, olay yerine gelerek grev k?r?c?l???na engel oldular. Ta?eronun ve polisin ?srar?na ra?men ar?zan?n yap?lmas?na izin vermeyen i??iler, uzun s?re saha dolab?n?n yan?ndan ayr?lmad?lar. Gazetemize a??klama yapan ?ube Ba?kan? Turgut Akta?, grevin ilk g?n?nden bu yana ta?eronun ayn? dolab? tamir etmeye ?al??t???n? belirterek buna izin vermeyeceklerini dile getirdi. Her defas?nda polisle birlikte grevlerinin k?r?lmaya ?al???ld???n? belirten Akta?, i??ilerin y?ld?r?lmak istendi?ini, ama bunu ba?aramayacaklar?n? ifade etti. Burada ya?anan sorunla ilgili delil tespiti yapt?rmaya ?al??t?klar?n? anlatan Akta?, bu isteklerinin bir t?rl? yerine getirilmedi?ini, yasalar?n kendilerine gelince yava? i?ledi?ini s?yledi.
???iler soka?a at?ld?
Havalar?n so?umas? ile birlikte patron da i??ileri yeni y?ntemlerle y?ld?rmaya ?al???yor. Mersin Akdeniz Telekom i??ilerinin, PTT Ba? M?d?rl??? taraf?ndan kendilerine tahsis edilen odalar? ellerinden al?nd?. Grevlerinde 22. g?ne giren Telekom i??ileri, grev g?zc?l???n? bina d???nda s?rd?r?yor. Ya?murlu ve so?uk havalarda d??ar?da kalan i??iler, t?m engellere kar??n m?cadelelerinden y?lmayacaklar?n? s?ylediler. Greve ba?lad?klar?ndan beri kulland?klar? odan?n Telekom m?d?rl???n?n bask?s? ile ellerinden al?nd???n? belirten i??iler, m?d?r?n, kendilerini ?kamu alan?n? i?gal etmek? su?lamas?yla savc?l??a ?ikayet etti?ini s?ylediler. Mersin ?l Telekom M?d?r? ?smail ?nam ise muhataplar?n?n PTT Ba? M?d?rl??? oldu?unu belirterek, hi? kimsenin grevi desteklemek i?in kamuya ait olan bir yeri veremeyece?ini iddia etti.
Greve destek s?r?yor
Bu arada Telekom i??ilerine destek s?r?yor. Tayvan Posta ???ileri Sendikas? y?neticileri, grevci i??ileri ziyaret etti. Telekom Avrupa Yakas? B?lge M?d?rl????de d?n yap?lan ziyarette konu?an Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu, b?t?n d?nyada emek?ilere y?nelik sald?r?lar?n s?rd???n? belirterek ?Biz de ilk olarak Telekom?daki bu sald?r?y? p?sk?rt?p, enternasyonal dayan??ma ile sald?r?n?n oldu?u her yerde kar?? duraca??z? diye konu?tu. Tayvan Posta ???ileri Sendikas? Ba?kan? Chiang, Tzu-Chen da i??ilerin, isteklerini grevle patrona kabul ettireceklerini s?yledi. Tzu-Chen, grevci i??ilerin yanlar?nda olmaya devam edeceklerini ifade etti. Haber-?? Genel Mali Sekreteri Alaaddin De?irmenci de Tayvan?dan gelen sendikac?lara te?ekk?r etti.
?imse-?? Ba?kanlar Kurulu?nun sonu? bildirgesinde, Telekom i??ilerine, grev ba?ar?ya ula?ana kadar destek verilece?i duyuruldu. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net