GER?EK

 • Telekom grevi, ger?ek bir grev olarak s?r?yor.


  Telekom grevi, ger?ek bir grev olarak s?r?yor. ???iler, sadece kendi aralar?nda birli?i koruyup disiplinle grevlerini s?rd?r?rken, ?te yandan patron da ?o?u zaman ta?eron firma elemanlar?n?, bazen de g?revi bak?m-tamir olmayan g?revlileri kullanarak, grev k?r?c?l??? yapmaya ?al???yor. ???iler de grev k?rc?l???na kar?? m?cadele i?in gece g?nd?z, sadece ?grev g?zc?l???? de?il grevlerinin bek?ili?ini yapmak zorunda kal?yorlar.
  Evet, patrondur yapar! Grevi k?rmaya da ?al???r, i??iyi tehdit de eder. Ama Emniyete ne oluyor?! Emniyet g??leri, sanki patronun ?zel g?venlik g??leriymi? gibi; patrona ve ta?eron firman?n grev k?r?c?, yasad??? davran??lar?na m?dahale etmek, onlar? grev yasas?na uygun bir ?izgiye ?ekmek yerine, i??ilerin, yasalar?n uygulanmas? i?in g?sterdikleri ?abalar? engellemeye ?al???yorlar. Art?k Emniyet, i??iyi sadece tehdit de etmiyor; sendikac?lar?na, i?yeri temsilcilerine, grev g?zc?lerine, i?yerinde bulunan grevci i??ilere gazl?, coplu sald?r?larda bulunuyor; onlar? g?zalt?na al?yor.
  Polisin ve idarenin bu tavr?, patronlar ve u?aklar?n? cesaretlendirmekte, ta?eron i??ilerle grev k?r?c?l??? yapma heveslerini art?rmaktad?r.
  Patron, i??ilerin ?ok para ald??? iddias?ndad?r ve ??ok para almalar?na? kar??n i??ilerin ?ok ?cret zamm? istedi?ini iddia ederek grevin de bundan ??kt???n? propaganda etmektedir. Oysa patron, ge?ti?imiz ?? hafta i?inde i??ilerin istedi?i paradan ?ok daha fazlas?n? grev nedeniyle kaybetmi?tir.
  Demek ki grevin, i??i isteklerinin Telekom?un kar??layamayaca?? kadar ?ok olmas?na dayand?r?lmas?, bir patron yalan?d?r. Bunun da ?tesinde patronun, grev k?r?c?lar? arac?l??? ile ve Emniyet?i devreye sokmas?ndan da anla??lmaktad?r ki patronlar?n as?l hedefi, i??ilerin ?rg?tl? bir ?ekilde, patronlar?n kar??s?na yek v?cut ??km?? olmas?d?r.
  Telekom i??isinin bunun fark?nda oldu?unu Evrensel?de ve Hayat Televizyonu?nda ??kan haber ve s?yle?ilerde de g?r?yoruz. Ama geride kalan ?? haftal?k grev s?recindeki geli?melerden anla??lmaktad?r ki; Telekom patronu, sendikay? ve i??ilerin sendikal ?rg?tl?l???n? hedefe koyarak, herhangi bir patronun ?sendika d??manl????ndan (Hi?bir patron sendikay? sevmez ve i?yerinde sendika istemez.) fazla olarak grevi; sendikay? y?kma ya da t?m?yle etkisizle?tirme, i??ileri b?lerek birbirine kar?? k??k?rtman?n arac? olarak kullanmakt?r. Hedefi, i??ilerin sendikal ?rg?tl?l???d?r.
  ?u a??k?a anla??lmaktad?r ki Telekom patronu, i?yerinde az ?ok kurallara ba?lanm??; i??i ve patronlar aras?nda bir anla?maya ba?lanm??, az ?ok ya?amlar?n? s?rd?recekleri d?zeyde ?cret alan i??iler istememektedir. Tersine; Telekom patronu, ?cretlerin giderek asgari ?crete do?ru ?ekildi?i, esnek ?al??man?n her t?r?n?n uyguland???, patronun tam ve s?n?rlanmam?? egemenli?inin h?k?m s?rd??? ?al??ma ko?ullar? istemektedir. Ta?erondaki ?al??ma ko?ullar?n?n onun hayalindeki ko?ullara yak?n olmas? da ona cesaret vermekte, ?Ta?eronun yapt???n? ben niye yapmayay?m?? diye d???nmektedir. Patron bu, k?lelerin ?st?ne kurulmu? ?cennetini? engelleyen tek etken olarak sendikay? g?rmektedir. Telekom patronu, bu amac? i?in grevi kullanmay? planlam?? g?r?nmektedir. ??nk? patronun; grevin, hizmeti giderek imkans?z hale getirmesini engelleyip ta?eron ve Emniyet?in deste?i ile grevi aylarca uzatabilirse, i??ileri y?ld?rabilece?ini, sendikalar?n?n imkan?n? t?keterek teslim alabilece?ini d???nd??? anla??lmaktad?r.
  Greve y?nelik karalama kampanyas?, ta?eron i??ilerinin bu ?l??de hukuksuz bir bi?imde kullan?lmas? ve Emniyet?le yap?lan i?birli?i, bu amac? g?stermektedir. Patron u?a?? tak?m? m?d?r vb. b?rokratlar da, sanki bir daha ayn? i??ilerle muhatap olmayacaklarm?? gibi, ya da i??iler, birlik ve b?t?nl?kten yoksun olarak kar??lar?na gelecekmi? gibi davran?p konu?maktad?rlar.
  ???ilerin bu hainane sald?r?y? bo?a ??karmas?n?n ve patronu masaya ?ekmesinin tek yolu ise aralar?ndaki birli?i s?k?la?t?rmak; sendika etraf?nda tam bir birlik olu?turarak patronun grev k?rma giri?imlerini, bug?ne kadar oldu?u gibi ayn? kararl?l?kla p?sk?rtmek ve asla teslim olmayacaklar?n? g?stermekten ge?mektedir. Ve elbette sadece Haber-?? de?il, T?rk-???e ba?l? olanlar ba?ta olmak ?zere t?m sendikalar?n, t?m emek ?rg?tlerinin ellerindeki her ara?la Telekom i??ilerinin arkas?nda olmas? da bug?n sadece Telekom grevi ba?ar?s?n?n de?il, emek m?cadelesinin ileri at?lmas?n?n da en ?nemli dayana?? olacakt?r.
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net