Dink?in avukat?ndan yalanlama

Hrant Dink?in o?lu Arat Dink?in tehditler nedeniyle T?rkiye?yi terk etti?i iddias? avukatlar? taraf?ndan yalanland?.


Hrant Dink?in o?lu Arat Dink?in tehditler nedeniyle T?rkiye?yi terk etti?i iddias? avukatlar? taraf?ndan yalanland?. Dink?in avukat? Fethiye ?etin b?yle bir durumun s?z konusu olmad???n? belirterek ?bunlar iyi niyetli yay?nlar de?il? dedi.
Milliyet gazetesi d?n ?Dink?in o?lu T?rkiye?den ayr?ld?? ba?l??? ile verdi?i haberde, AGOS Sorumlu Yaz?i?leri M?d?r? ve ?ld?r?len Gazeteci Hrant Dink?in o?lu Arat Dink?in ?tehdit mesajlar?n?n bitmek bilmemesi, TCK?n?n 301. maddesinden de ceza almas?n?n ard?ndan? Bel?ika?ya yerle?ti?ini yazd?. Dink?in, Agos gazetesindeki g?revini de b?rakt??? belirtilen haberde, kaynak olarak ?Dink ailesi? ifadesi kullan?l?rken, ?Dink ailesinin s?k? s?k?ya ba?l? oldu?u T?rkiye?de ya?ama iste?i tehditler nedeniyle sona erdi. Aile b?y?kleri, Agos?un sorumlu yaz?i?leri m?d?r? olmas? nedeniyle s?rekli dava tehdidi alt?nda olan Arat Dink?in yurtd???na yerle?mesini istedi. Arat Dink?in Br?ksel?deki doktor ablas? Delal Dink de karde?inin yan?na gelmesi konusunda ?srarc? oldu. Uzun s?re direnen Arat Dink, g?zya?lar? i?inde e?i Karolin ve iki ?ocu?uyla gitme karar? verdi. Br?ksel?de bir eve yerle?en Arat Dink ve ailesi ?u anda Bel?ika?da bulunuyor. Arat Dink?in bug?n ?stanbul?a d?nece?i ve eksik kalan hukuki i?lemleri tamamlayaca?? ??renildi? denildi.
Gazetemize konu?an Agos gazetesi ve Dink ailesi avukatlar?ndan Av. Fethiye ?etin ise Arat Dink?in T?rkiye?yi terk etmesi gibi bir durumun s?z konusu olmad???n?n alt?n? ?izerek, ?Kesinlikle b?yle bir ?ey yok. Pek ?ok ki?i Arat?? da aram??. Sadece Agos?un yaz?i?leri m?d?r? de?i?ti. Bu do?rudur. Ancak Arat Dink?in T?rkiye?yi terk etti?i do?ru de?ildir. Bunlar kesinlikle iyi niyetli yay?nlar de?il? diye konu?tu. Agos gazetesi sorumlu yaz?i?leri m?d?rl??? g?revine Aris Nalc??n?n getirildi?i ??renildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net