Enerji Bakan? ?eytan? rehber edinmi?!

?zmir N?kleer Santral Kar??t? Platform TBMM?den ge?en N?kleer Enerji Yasas??n?n yanl??l???n? anlatmak i?in TBMM Ba?kan??na, Enerji Komisyonu ?yelerine, Meclis?te grubu bulunan siyasi parti ba?kanlar? ile ?zmir milletvekillerine mektup g?nderdi.


?zmir N?kleer Santral Kar??t? Platform TBMM?den ge?en N?kleer Enerji Yasas??n?n yanl??l???n? anlatmak i?in TBMM Ba?kan??na, Enerji Komisyonu ?yelerine, Meclis?te grubu bulunan siyasi parti ba?kanlar? ile ?zmir milletvekillerine mektup g?nderdi.
Cumhuriyet Meydan? PTT ?n?nde ger?ekle?tirilen bas?n a??klamas?nda konu?an Platform S?zc?s? A. Cumhuriyet Alpaslan, ??lke yarar? g?zetmeksizin, ulusal hedef ve programlardan uzak durarak, ??kar politikalar? g?den karar vericiler, sekt?rel kurulu?lar?n b?t?nsel yap?s?n? ekonomik ve siyasi rant hevesleriyle ge?mi?te par?alam??lard?r. Bug?n ise AKP iktidar?, direksiyonu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl????nda, pedallar? EPDK (Enerji Piyasas? D?zenleme Kurumu?nda), vites kolu ?zelle?tirme ?daresi Ba?kanl????ndaki enerji arabas?n?, do?al gazda, mobil santralde, Y?-Y?D modellerinde, ?zelle?tirmede oldu?u gibi s?k s?k kaza yapt?rarak, art?k i?letilemez duruma getirmi?tir? diye konu?tu. Her kazan?n faturas?n?n yoksul halka ??kar?ld???n? belirten Alpaslan, T?rkiye enerji sekt?r?n? daralan pazar paylar?n? b?y?tmek amac?ndaki n?kleer lobilere a?makla, k?rm?z? ???kta ge?mek aras?nda hi?bir fark olmad???n? s?yledi. Yenilenebilir enerji yat?r?mlar?n?n ve ulusal kaynaklara dayal? yeni teknolojilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl??? ile EPDK aras?nda yo?un mevzuat ve b?rokrasi karma?as?yla engellendi?ine dikkat ?eken Alpaslan, AKP H?k?meti?nin enerjide yanl?? politikalar?n? ?srarla s?rd?rd???n? dile getirdi. Alpaslan, bu yanl?? politikalar nedeniyle ?lkenin b?y?k b?l?m?n? karanl?kta b?rakan 1 Temmuz 2006?daki gibi kaos gecelerinin, Beyaz Enerji operasyonlar?n?n, BOTA? yolsuzluklar?n?n vb. olaylar daha ?ok ya?anaca?? uyar?s?nda bulundu. Siyasal iktidarca bir an ?nce yasala?t?r?lmak istenen tasar?yla T?rkiye topraklar?nda kurulmas? ?srarla dayat?lan n?kleer santrallerin ?lkemiz jeolojik yap?s? ve mevcut aktif fay hatlar? ger?e?iyle uyu?mad???n? aktaran Alpaslan, ?Aceleye getiren yok, acele i?e ?eytan kar???r? diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Sn. Hilmi G?ler, T?rkiye?ye n?kleer santral kurmak inad?yla, ?eytan? rehber edinmi? olup, ?lkeyi sonu belirsiz bir noktaya g?t?rmektedir? dedi. T?rkiye?de n?kleer enerji santral? kurulmas?na ?Hay?r? diyen 100 bin ki?inin imzas?n? TBMM?ye ta??d?klar?n? hat?rlatan Alpaslan, ?N?kleer Kar??t? Platform olarak, TBMM?deki say?n milletvekillerimize buradan bir kez daha sesleniyoruz; T?rkiye?nin n?kleer enerji santraline gereksinimi yoktur. Ya?am?m?z?n temel ?izgisindeki tercihlerinizle, kendi ya?am?n?z? ve gelecekteki ya?amlar?n belirleyicisi olaca??n?z? asla unutmay?n. ?N?kleer lobilerin k?rlar? artt?rmaya endeksli, insan, do?a, enerji, ekonomi zararl?s? santrale ili?kin yasa tasar?s?n?n Meclis?ten ge?irilmesine izin vermeyin? diye konu?tu. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net