?lhan Erdost an?l?yor

Mamak Askeri Cezaevi?nde d?v?lerek ?ld?r?len yay?nc? ?lhan Erdost, ?ld?r?l???n?n 27?nci y?l d?n?m?nde Ankara Kar??yaka Mezarl????ndaki g?m?t? ba??nda an?lacak.


Mamak Askeri Cezaevi?nde d?v?lerek ?ld?r?len yay?nc? ?lhan Erdost, ?ld?r?l???n?n 27?nci y?l d?n?m?nde Ankara Kar??yaka Mezarl????ndaki g?m?t? ba??nda an?lacak.
Ankara S?k?y?netim Komutanl????n?n talimat? ile Muzaffer ve ?lhan Erdost karde?ler, 7 Kas?m 1980 tarihinde g?zalt?na al?nm??lar, Mamak Askeri Cezaevi?ne g?t?r?lm??lerdi. A Blok?tan C Blok?a nakledilmeleri s?ras?nda ?lhan Erdost ??? muhaf?z g?revlisi d?rt er taraf?ndan d?v?lerek ?ld?r?lm??t?.
Muhaf?z birli?i komutan? Astsubay ??kr? Ba? ile ?avu? Ahmet ?eker, Er Metin G?ndo?an, Er ?brahim Keskin?e 10 y?l 8?er ay, Er K?smet ?a?lar?a 8 y?l hapis cezas? verilmi?, Askeri Yarg?tay 5?inci Dairesi, erlerin cezas?n? onam??, Astsubay Ba???n cezas?n? bozmu?tu. Yarg?tay Ba?savc?l??? bozma karar?na itiraz etmi?, Askeri Yarg?tay Daireler Kurulu, yerel mahkemenin mahkumiyet karar?n? onam??, Ba???n 10 y?l 8 ayl?k cezas? ve ordudan ??kart?lmas? kesinle?mi?ti. Daha sonra Astsubay Ba???n yarg?lanmas?n?n yenilenmesine karar verilmi?, Erdost karde?lerin 28?inci T?men i?erisinde bulunan A Blok?tan C Blok?a g?t?ren arac?n tutuklu ve muhaf?zlara ayr?lan b?l?mleri aras?ndaki b?lmeyi kilitlemedi?i i?in g?revi ihmalden alt? ay hapis cezas?yla cezaland?r?lm?? ve karar kesinle?mi?ti.
Erdost, bug?n Kar??yaka Mezarl????nda (2?nci kap?, Ada M: 19), saat 12.00?de g?m?t? ba??nda an?lacak. ?lhanilhan Kitabevi?nde ??lhan Kitap G?n?? nedeniyle Sol ve Onur Yay?nlar? ?zel indirimle okura sunulacak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net