??erideki hedef DTP

DTP Grup Ba?kan? ve Mardin Milletvekili Ahmet T?rk, sekiz askerin PKK?den teslim al?nmas?nda rol alan ?? DTP milletvekilinin su?lanmas?na tepki g?sterdi.


DTP Grup Ba?kan? ve Mardin Milletvekili Ahmet T?rk, sekiz askerin PKK?den teslim al?nmas?nda rol alan ?? DTP milletvekilinin su?lanmas?na tepki g?sterdi. DTP Meclis Grup toplant?s?nda konu?an T?rk, insani duygularla ?aba g?sterdiklerini ve ellerinden geleni yapmaya ?al??t?klar?n? s?yledi. T?rk, ??imdi te?ekk?r edilmesi gerekirken, adeta su?lanan bir durumday?z. Ger?ekten hepimizi ?zen a??klamalarla kar?? kar??yay?z. Bir tarafta soru?turmalar a??l?yor. Sekiz gencin ailelerine kavu?malar?, hi?bir zarar g?rmemeleri i?in ?aba g?steriyorsunuz sonra su?lu oluyorsunuz? dedi.
Bakan ?ahin?e tepki
T?rk, Ba?bakan Yard?mc?s? ve H?k?met S?zc?s? Cemil ?i?ek ile Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin?in sekiz askerin kurtar?lmas?na ili?kin a??klamalar?n? ??rperten a??klamalar? olarak nitelendirdi. T?rk, ?ahin?in, ?Askerlerin d?nd???ne sevinemedi?ini? s?yledi?ini belirterek, ?B?yle sorumsuz a??klama bug?ne kadar g?rmedim, g?rmek de istemiyorum? dedi.
T?rk, ?i?ek?in de DTP i?in ?su??st? yakaland?lar? diye s?zetti?ine dikkat ?ekerek, ?Ya?ama hakk?na duydu?umuz sayg?dan dolay?, e?er birilerinin burnu kanamadan kurtulmalar?na katk? sunmu?sak, bundan sadece ve sadece mutluluk duyar?z. Bundan dolay? a??lan soru?turmalar?n, ?oven, milliyet?i anlay??lar? tatmin etmek i?in a??lm?? bir oyun oldu?unu a??k?a ilan ederiz. K?rt sorununun olgunlukla tart???lmas?n? istemek ihanet midir? Ama buna kar?? ?ovenler, milliyet?iler, vatansever olarak niteleniyor. Asl?nda acizlik budur. ?ktidar?n acizli?i buradan gelmektedir. Kendi parlamentosuyla kendi insan?yla tart??mayanlar, bu ?lkenin gelece?ini sa?l?kl? ?ekilde geli?tirme ?ans?na sahip olamayacakt?r? dedi.
DTP ?esir grubu? de?il
Birilerinin DTP Grubunu bir ?esir grubu?; konu?mamas? sadece dinlemesi gereken bir grup gibi g?rd?klerini belirten T?rk, buna ra?men do?rular ?zerinde ?srarl? olacaklar?n? bildirdi. T?rk, Ba?bakan??n partisinde 75 K?rt k?kenli milletvekili bulundu?unu s?yledi?ine dikkat ?ekerek, ?Buna itiraz?m?z yok. Ama sizin K?rt milletvekili se?tik dedikleriniz K?rt sorunuyla ilgili bir tek ?eyi s?yleme cesareti g?sterdiler mi, bir g?n onlar? dinlediniz mi? Operasyonlar?n sonu? vermeyece?ini s?yleyenleri susturdunuz. gelip operasyon lehinde oy kulland?lar. Bir yerde onlar? rehin ald?n?z, bizi de mi rehin almak istiyorsunuz? Biz vicdan? h?r olan insanlar?z? dedi.
Uras: As?l su??st? yakalanan h?k?met
?DP Miletvekili Ufuk Uras ise AA muhabirine yapt??? a??klamada, askerlerin getirilmesi ile ilgili ?Cemil ?i?ek, askerlerle ilgili insani durumu g?zard? ederken, su??st? yakalanm??t?r. Askerleri teslim alan ABD askerlerine alk?? tutup, DTP?li vekilleri hedef haline getirmek ba?ka bir tuhafl?k. Askerlerin teslim prosed?r?ne ili?kin bir sorumluluk varsa, bu sorumluluk Irak H?k?meti ve b?lgesel y?netime aittir. Milletvekilleri nas?l bir g?r?nt?yle kar??la?aca??n? bilemez? (HABER MERKEZ?)
Rehin askeri teslim almak su? de?il

Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? rehin 8 askeri almaya giden DTP?liler hakk?nda soru?turma ba?latt?. Ancak ayn? durumda yarg?n?n daha ?nce verdi?i t?m kararlar bu durumun su? te?kil etmedi?i y?n?nde oldu. PKK?n?n 1996 y?l?nda rehin ald??? 8 asker i?in de d?nemin RP Milletvekili Fethullah Erba?, ?HD Ba?kan? Ak?n Birdal, Mazlum-Der Ba?kan? ?hsan Arslan ve ?HD Mardin Ba?kan? Cemil Aydo?an, askerleri teslim alm??t?. Heyet hakk?nda DGM Savc?l??? ?ter?r ?rg?t?n?n propagandas?n? yapma? su?undan dava a?m??t?. Haz?rlanan iddianamede, askerleri almaya giden heyetin PKK bayra?? ve ?calan posteri ?n?nde g?r?nt? vermeleri nedeniyle bu su?u i?ledikleri ?ne s?r?ld?. Ancak san?klar?n beraatine karar verdi. PKK 2005?te ise er Co?kun K?randi?yi rehin ald?. K?randi?yi alan heyet hakk?nda da ?ter?r ?rg?t?n?n propagandas?n? yapma? su?undan dava a??ld?. Ancak bu heyet de beraat etti. (HABER MERKEZ?)
Demokratik Toplum Partisi?nin Ola?an?st? Kongresi ?ncesi e? ba?kan adayl??? y?n?ndeki tart??malara ili?kin a??klama yapan Yeni?ehir Belediye Ba?kan? F?rat Anl?, bas?nda, kendi ad? ?zerinden bas?nda DTP?nin y?prat?lmaya ?al???ld???n? s?yledi. Anl?, ?Herhangi bir g?rev al?p almamaya bakmaks?z?n, bundan sonra da halk?m?n ve partimin hizmetinde olaca??m?n bilinmesini isterim? dedi.
Ad?m?n ge?mesi onurdur
F?rat Anl?: DTP y?prat?lmaya ?al???l?yor
Yaz?l? bir a??klama yapan Anl?, ?bar?? i?in anlaml? ve de?erli giri?imlerde bulunan ve ciddi riskler al?p bedel ?deyen bir siyasi hareketin, her kesim taraf?ndan ayn? iyi niyetle takip edilmedi?i de bilinen bir ger?ektir. Ge?mi?te parti y?neticileri, ?yeleri bar??, demokrasi ve ?zg?rl?k m?cadelesi verdikleri i?in ?ok a??r bedeller ?dediler. Ne yaz?k ki bug?n de ?demeye devam ediyorlar? dedi.
Anl?, 15 y?l? a?k?n bir s?redir var olan bir gelene?in ?yeli?ini kesintisiz bir ?ekilde s?rd?rd???n? belirterek ?unlar? s?yledi: ?DTP, kurulu? a?amas?ndan beri yeni bir toplum yaratma projesinin ifadesi olarak kabul edilmi? ve ruhunu bu kurulu? felsefesinden alm??t?r. Kendim dahil b?ylesi ?nemli ve tarihi y?n? olan bu s?reci ve projeyi yeterince anlay?p bilince ??karamad???m?z? da ifade etmem gerekir. T?m bu tart??malar i?inde ?ahs?m?n ismi de kongrede g?rev alacak arkada?lar aras?nda ge?mektedir. Her ?eyden ?nce ad?m?n ge?mesi dahi, benim i?in b?y?k bir onurdur. Ge?mi?ten beri i?inde yer ald???m demokrasi ve bar?? m?cadelesinin, hak etmedi?ime inand???m bir?ok ?nemli mevkide bulundum, bug?n de benzer bir g?revi y?r?tmeye ?al???yorum. ?yesi ve g?n?ll?s? oldu?um bu siyasi gelene?in hi?bir a?amas?nda talip olmad?m. Hep g?rev anlay???yla yakla?t?m. Bundan sonra da bu durum de?i?meyecektir.?
Haberlere ele?tiri
Anl?, DTP?nin milyonlarca insan?n g?n?l ve inan? ba?lad??? bir siyasi hareket oldu?una dikkat ?ekerek, ?Buna ra?men son birka? g?nd?r, kimi bas?n-yay?n organlar?nda ve baz? ?evrelerde, kongreye ili?kin ve ?ahs?mla da ili?kilendirilen bir?ok yorum, de?erlendirmelerde belirtmeye ?al??t???m hususlar? g?rmezden gelen, tamamen ortakla?may? esas almaya ?al??t???m?z bir d?nemde, ki?iler ?zerinden halk?n kazan?mlar?n?n ve partinin y?prat?lmaya ?al???ld???n?n g?r?lmesinden ?z?nt? duydu?umu ve ?iddetle reddetti?imi belirtmek isterim? diye konu?tu.
Bundan sonra da halk?n?n ve partisinin hizmetinde olaca??n? duyuran Anl?, a??klamas?nda ?u ifadelere yer verdi: ?Kongrede g?rev alacak t?m arkada?lar?n yan?nda ve hizmetinde oldu?umu, bu g?revi ba?ar?yla y?r?tecek onlarca kadroya sahip olman?n verdi?i g?venle ifade etmek istiyorum. D???nce, ele?tiri ve ?nerileriyle bu d?nem g?r??lerini payla?an, halk?n ??karlar? ad?na hareket etme kayg?s? ta??d???ndan bir an bile ku?ku duymad???m de?erli kanaat ?nderlerinin yakla??mlar?na ve duyduklar? g?vene lay?k olmad???ma inanarak ve istemeden de olsa b?ylesi bir tart??man?n konusu olman?n vicdani rahats?zl???n? duyarak; bundan sonra da halk?m?n ve partimin hizmetinde oldu?umu, olaca??m? t?m y?re?im ve i?tenli?imle belirtiyorum.? (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Milletvekiline ?e?? bask?s?

DTP Grup Ba?kanvekili ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan??n, e?inin PKK ?yesi oldu?unun iddia eden haberlere DTP?li milletvekilleri tepki g?sterdi. Kurtulan, e?iyle ilgili sorular hakk?nda a??klama yapmazken, d?n grup toplant?s? i?in Meclis?e gelen Hakkari Milletvekili Hamit Geylani sorulara sinirlenerek, ??nsanlar?n ?zel konumlar?yla ilgili soru sorma hakk?n?z yok. Bu yanl??t?r, etik de?ildir" diye tepki g?sterdi. Bu arada, DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal gazetecilerin sorular? ?zerine, 8 erin serbest b?rak?lmas?na ili?kin d???ncelerini a??klad?. Birdal, ?Kimsenin yapamad???n? arkada?lar yapm??t?r. ?nsani boyutuyla yap?lm??t?r. En iyi K?rt ?l? K?rtt?r diye bir laf vard?r. ?imdi en iyi asker ?l? asker mi demek laz?m?" dedi.
www.evrensel.net