DTP?de genel ba?kanl?k tart??mas?

Demokratik Toplum Partisi (DTP) yar?n yapaca?? 2?nci Ola?an?st? Kongre?ye haz?rlan?rken, parti kulislerinde ba?kan adayl??? s?k?nt?s? ya?an?yor.


Demokratik Toplum Partisi (DTP) yar?n yapaca?? 2?nci Ola?an?st? Kongre?ye haz?rlan?rken, parti kulislerinde ba?kan adayl??? s?k?nt?s? ya?an?yor.
DTP?nin 2?nci Ola?an?st? Kongresi yar?n Ankara?da Park Otel?de yap?lacak. E? ba?kan aday? olarak ismi a??klanan Diyarbak?r Yeni?ehir Belediye Ba?kan? F?rat Anl??n?n adayl?ktan ?ekilmesi partide aday s?k?nt?s?n? da beraberinde getirdi. Diyarbak?r?da yap?lan Demokratik Toplum Kongresi?nde e? ba?kan aday? olarak F?rat Anl? ve Mardin Milletvekili Emine Ayna?n?n ad? a??klanm??, ancak Anl? parti y?netimine aday olmayaca??n? bildirmi?ti. ?kna giri?imlerine ra?men Anl??n?n aday olmak istememesi ?zerine partide ba?ka isimler ?zerinde duruluyor. Anl??n?n yerine E? Ba?kan Vekili Nurettin Demirta???n adayl??? kesinle?irken, Kongreye Haz?rl?k Komisyonu?nun bu konuda bir a??klama yapmas? bekleniyor. Di?er e? ba?kan aday? da Emine Ayna olacak. Ancak DTP kulislerinde kongrede ba?ka adaylar?n da ??kabilece?i konu?uluyor.
PM say?s? art?r?lacak
DTP kongrede t?z?k de?i?ikli?i de yaparak, halen 60 ki?ilik olan Parti Meclisi?ni 80?e ??karacak. DTP ayr?ca Meclis Grubu ile parti y?netimi aras?nda e?g?d?m? sa?lamak a??s?ndan t?m milletvekillerine PM listelerinde yer vermeyi planl?yor. Ancak, Meclis grup ve disiplin kurulunda g?rev alanlar?n parti y?netiminde g?rev alamayaca??na ili?kin yasal engel s?k?nt? olu?turuyor. T?z?k de?i?ikli?i ile MYK say?s?n?n art?r?lmas? da g?ndeme gelecek. Kongrede kad?n kotas?n?n da y?ksek tutulaca??, PM?de ve MYK?da kad?n ?ye say?s?n?n artmas? bekleniyor.
Kongreye ili?kin g?r??t???m?z DTP E? Ba?kan Yard?mc?s? Mustafa Sar?kaya, kongrenin hafta i?inde yap?lmas?n?n nedeninin sadece ?salon bulamamak? oldu?unu belirtirken, kongreye y?nelik ?rk??-milliyet?i bir provokasyon endi?esini ta??d?klar?n? da ifade etti. B?ylesi bir kayg?n?n ?ok da yersiz olmad???n? belirten Sar?kaya, Emniyetin de bu y?nde kayg?s?n?n oldu?unu ve bu konuda g?r??meler yapt?klar?n? ifade etti. Sar?kaya, ?T?rkiye?de var olan gerginlik, DTP kongresine yap?labilecek naho? bir y?nelimle ?ok daha derinle?ece?i i?in herkesin biraz daha so?ukkanl? ve sa?duyulu yakla??m? gerekiyor? diye konu?tu. K?rt sorununun T?rkiye b?t?nl??? i?erisinde ??z?m? konusundaki perspektiflerini kongrede netle?tireceklerini kaydeden Sar?kaya, Demokratik Toplum Kongresi?nde ciddi olarak tart???lan konular?n, kongrede netle?ece?inin alt?n? ?izdi. Sar?kaya, ?Bu a??dan DTP K?rt sorununun, mevcut t?kan?kl??? a?mak i?in ??z?m yol ve y?ntemlerinin ne oldu?u, nas?l bakt???m?z konusunda kongreden net bir politika ??kacak? dedi. Sar?kaya, kongreyi, ?Toz duman havas? i?erisinde, ?at??ma ve gerilim naralar?n?n at?ld??? bir ortamda DTP?nin ??z?m noktas?nda daha iradeli, daha ?rg?tl?, daha etkin bir tav?r alma yap?s?na, b?t?nl???ne ula?t?racak bir kongre? olarak nitelendirdi.
K?rt ?evrelerinden gelen ele?tirilere de yan?t veren Sar?kaya, ??l??l? ve dikkatli olma? ?a?r?s? yaparken, medyan?n bu t?r farkl?l?klar? ?zellikle kongre ve kritik atmosfer ortamlar?nda, bilin?li olarak g?ndeme getirdi?inin alt?n? ?izdi. Ele?tirilere a??k olduklar?n?, kimsenin a?z?n? kapatacak hallerinin olmad???n? belirten Sar?kaya, ?Ama kritik anlarda birilerinin konu?turulmas?n? bilin?li g?r?yoruz. Herkesin bunu bilerek yakla?mas? gerekiyor? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
Herkesin haberi vard?

Askerlerin DTP?li milletvekilleri taraf?ndan teslim al?nmas?n?n ard?ndan, DTP?nin hedef g?sterilmesini de de?erlendiren Sar?kaya, Cemil ?i?ek?in de, Ba?bakan??n da Meclis Ba?kan??n?n da bu konuda bilgisi oldu?unu kaydetti. Sar?kaya, ?Kamuoyunun tepkisini k?r?klenmek amac?yla bu konunun kullan?lmas?n? siyaset eti?i a??s?ndan do?ru bulmuyoruz. Kimsenin, DTP?nin oynam?? oldu?u bu insani rol? spek?le ederek a??klama hakk? yok? dedi.
Sultan ?zer
www.evrensel.net