Asker annesi: Aln?mdan vursayd? daha iyiydi

Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin?in, ?T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin hi?bir mensubu b?yle bir duruma d??memeliydi.


Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin?in, ?T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin hi?bir mensubu b?yle bir duruma d??memeliydi. O gece o ter?ristlerle birlikte gitmi? olmalar?n? i?ime sindiremedim. Kurtulmu? olmalar?ndan fazla sevin? duymad?m?? a??klamas?na, rehin al?nan askerlerden Denizlili piyade er Fatih Atakul?un annesi Aynur Atakul sert tepki g?sterdi. Milliyet?in internet sitesinde Ferah I??k imzas?yla yay?nlanan habere g?re Aynur Atakul, ?Bakan bey, ?yle konu?aca??na ke?ke beni aln?mdan vursayd??? dedi.
O?lunu davul zurnayla askere yollad???n? belirten Aynur Atakul, ?O?lum esir d??t? diye bizim ve o?lumuzun onuruyla neden oynan?yor. Kurtuldu?una ?ok sevinmi?tik. Ama Bakan Mehmet Ali ?ahin?in a??klamalar?ndan sonra y?k?ld?k. Biz onurlu insanlar?z. Ben o?lumu b?y?k bir gururla askere g?nderdim. ?lseydi daha m? iyi olacakt?? Aylard?r o?lum ve di?er askerler i?in dua ediyorum. Oralarda as?l ?lenler analar. ?ehitler i?in bir iki g?n g?zya?? d?k?l?yor o kadar. Konu?mak bakana kolay geliyor.? diye konu?tu. Atakul, oy verdi?i AKP?nin bir bakan?n?n bu ?ekilde konu?mas?n?n kendini y?kt???n? s?yledi. Anne Atakul, o?lunun bron?it hastal??? oldu?unu, askere gitmeden ?nce bu rahats?zl???n? ne ?ubesine, ne askerde komutanlar?na s?ylemedi?ini s?zlerine ekleyerek, ?Binlerce ana her g?n a?l?yor. Elbette ?ocuklar?m?z? bu vatan i?in yeti?tirdik, ama ?lmediler diye onurumuzla oynanmas?n? hazmedemiyorum. Benim ?ocu?um ?lseydi bakan bey sevinecek miydi?? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net