M??erref?e kar?? ayaklanma ?a?r?s?

Pakistan?da Devlet Ba?kan? ve Genelkurmay Ba?kan? General Pervez M??erref?in ikinci darbesinin ard?ndan gerilim ve ?at??malar s?r?yor.


Pakistan?da Devlet Ba?kan? ve Genelkurmay Ba?kan? General Pervez M??erref?in ikinci darbesinin ard?ndan gerilim ve ?at??malar s?r?yor.
M??erref kar??t? eylemlerin merkezindeki avukatlar d?n yeniden sokaklara ??k?p, M??erref?in polisi ile ?at???rken, General?in ikinci darbesinin hedefindeki isim; Y?ksek Mahkeme Ba?yarg?c? Iftihar ?audri, halka M??erref?e kar?? ?ayaklanma? ?a?r?s? yapt?.
?lkede OHAL ilan edilmesinin ard?ndan g?revinden al?nan ve ev hapsine konulan ?audri telefonla yapt??? a??klamada, General taraf?ndan ask?ya al?nan anayasan?n yeniden y?r?rl??e girmesini de istedi.
?Anayasa, M??erref taraf?ndan parampar?a edilmi?tir? diyen ?audri, ?Y?ksek Mahkeme her icraat?nda, anayasa ve yasalar? k?lavuz edinmi?tir. Ba?kan?n su?lamalar? as?ls?zd?r? ifadelerini kulland?.
?Avukatlar, ayaklanma ve anayasay? yeniden hayata ge?irme ?a?r?m? yayacaklard?r? diyen Ba?yarg??, ?Zaman, fedakarl?k zaman?d?r. Bug?n tutukluyum, ama en k?sa zamanda m?cadeleye kat?laca??m? dedi.
?audri?nin a??klamas?n?n ard?ndan telefonlar?n yeniden kesilmesi de dikkat ?ekti.
General?in belas?yd?
?ki sene ?nce M??erref taraf?ndan atanan Ba?yarg?? ?audri, son 6 ayd?r muhalif hareketin simgesi durumunda. General?in, ?audri?yi ge?en mart g?revden almas?; avukatlar?n ba??n? ?ekti?i bir protesto dalgas?na neden olmu?, M??erref geri ad?m atm??t?. G?reve iade edilen ?audri, tehditlere ra?men ?slamabad ile restle?mekten vazge?memi?ti.
?audri?nin ?e?eledi?i? davalar aras?nda, Pakistan Ba?bakan??n?n da ad?n?n kar??t??? Pakistan ?elik Fabrikas??n?n ?zelle?tirilmesine ili?kin ihaledeki usuls?zl?k, M??erref taraf?ndan devrilen eski Ba?bakan Nevaz ?erif?in ?lkeye d?nmesine ili?kin Y?ksek Mahkeme?nin karar? ve ?lkede M??erref y?netimi taraf?ndan ?kaybedilen? insanlar?n durumuna ili?kin dosyalar da bulunuyor.
Ancak, M??erref?in ikinci darbesini tetikleyen esas unsur ise Y?ksek Mahkeme?nin, General?in devlet ba?kanl??? koltu?una askeri ?niforma ile ikinci kez oturmas?n?n me?rulu?una ili?kin dava oldu. M??erref, Mahkeme?nin kendisi hakk?nda ?olumsuz? karar verece?ini anlay?nca darbe i?in d??meye bast?.
Avukatlar yine alanlarda
?te yandan ?audri?nin bu ?a?r?s?yla e? zamanl? olarak, M??erref kar??t? avukatlar ise Pakistan?da ?? g?nl?k grev ?a?r?s? yapt?.
OHAL ve M??erref kar??t? eylemler ?lkenin genelinde devam ederken, orta kesimlerdeki Multan?da ise, 1000 kadar avukat y?r?y?? yapmak i?in b?lge mahkeme binas?ndan ayr?lmak ?zereyken polisin engeliyle kar??la?t?. Polisin kalabal??? cop kullanarak da??tmaya ?al??mas? ?zerine polisle ta?lar ve sopalarla ?at??maya giren avukatlardan 3?? yaraland?. G?steri yapmak isteyen avukatlardan ???n?n de g?zalt?na al?nd??? bildirildi.
Bir ba?ka olayda da Multan Y?ksek Mahkemesi?ni basan polisin 6 avukat? g?zalt?na ald??? bildirildi. ?lkede ?nceki g?n 3500?? bulan tutuklu say?s?n?n d?n de art??? ifade edildi.
?slamc?lar OHAL dinlemedi
Bu arada, M??erref?in OHAL?e bahane etti?i ?slamc? militanlar ise Pakistan??n kuzeybat?s?ndaki Svat vadisinde bir kasabay? ele ge?irdi. Gerillalar ve polisten yap?lan a??klamalara g?re, y?zlerce militan?n sald?rd??? Matta kasabas?nda polis ve askerler, ?at??maya girmeden silahlar?n? b?rakt?lar. Militanlar?n lideri, Taliban yanl?s? oldu?u s?ylenen Mevlana Fazlullah??n s?zc?s? Seraceddin, kasabada ele ge?irilen 3 polis karakolu ve bir askeri kontrol noktas?ndaki asker ve polislerin serbest b?rak?ld???n? s?yledi. Bir g?venlik yetkilisi ise militan mevzilerine kar?? helikopterlerle ba?lat?lan sald?r?lar?n devam etti?ini bildirdi.
Svat vadisinde Fazlullah??n adamlar?na kar?? d?zenlenen operasyonlarda, temmuzdan bu yana binden fazla ki?i ?ld?. Militanlar?n orduya yan?t? da kanl? oldu. Polis ve asker, b?lgede halen kontrol? sa?layamad?. M??erref, ?lkede OHAL ilan edilmesinin gerek?elerinden biri olarak Svat vadisindeki ?at??malar? g?stermi?ti. (DI? HABERLER)
?audri: G?revimize devam edece?iz

Y?ksek Mahkeme Ba?yarg?c? Iftihar ?audri, uluslararas? ajans ve gazetelere de ?nceki g?n yaz?l? bir a??klama ge?ti. Ba?yarg????n, ?The Independent? gazetesinde yay?nlanan a??klamas? ?u ?ekilde:
?Bug?n Pakistan yarg? kurumunun b?t?n?, anayasan?n ?st?nl??? i?in m?cadele etmektedir. General M??erref taraf?ndan ??kar?lan ?Ge?ici Anayasa D?zenlemesi? (PCO), yarg?n?n ba??ms?zl???na m?dahale ad?m?n?n ilan?d?r ve dolay?s?yla buna kar?? Y?ksek Mahkeme?nin 7 ?yesi taraf?ndan -sayg? g?sterilmesi ve uygulanmas? gereken- hukuki s?n?rlama karar? ??kar?lm??t?r. Bu karar ??kar?ld?ktan sonra, tek su?u ola?an?st? hal durumuna ve ge?ici anayasaya kar?? ??kmak olan avukatlar?n ve vatanda?lar?n g?zalt?na al?nmalar? da dahil olmak ?zere, herhangi bir h?k?met m?dahalesi art?k yasad???d?r. Pakistan Y?ksek Mahkemesi?nin yakla??k 13 yarg?c?, ge?ici anayasa i?in yemin etmeyi reddetmi?tir.
D?n (?nceki) sabah, hakk?nda s?n?rlama karar? getirilmi? ge?ici anayasay? dikkate alan mahkeme duru?malar?n? y?r?tmek de dahil olmak ?zere, adli g?revini yapmaya ?al??an Y?ksek Mahkeme yarg??lar? engellenmi?tir. S?n?rlama karar? ??km??t?r ve karar? reddeden, anayasay? reddetmi? olur. Ben ve Y?ksek Mahkeme?nin b?t?n yarg??lar?, yasaya ve anayasaya uygun bi?imde yarg? g?revimizi yerine getirmekte idik ve gelecekte de ?yle yapmaya devam edece?iz.? (DI? HABERLER)
ABD, General?e deste?i kesmeye yana?m?yor

Pakistan?da Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in ola?an?st? hal uygulamas?yla ger?ekle?tirdi?i ikinci darbeye bug?ne de?in sessiz kalan ABD ile ?ngiltere?nin, ?ter?re kar?? sava??ta sad?k bir m?ttefik olan General?e deste?e devam edecekleri ??renildi.
Hem Washington hem de Londra, M??erref?in ikinci darbesini ?st?nk?r? ?ele?tirirken?, bu ?lkeye verilen milyonlarca dolar de?erindeki askeri yard?m?n s?rece?i de sinyali verdi.
ABD y?netiminin ayr?ca, Pakistan?daki durumdan ?rahats?zl?k? duydu?unu belirtmesine ra?men M??erref?in, askerleriyle Afganistan s?n?r?nda halen ortak operasyonlar d?zenledi?i de ??renildi.
ABD Ba?kan? Bush, T?rkiye Ba?bakan? Recep T. Erdo?an ile g?r??mesinin ard?ndan Pakistan konusuna da de?indi ve ?lkenin ?acilen demokrasi yolu?na d?nmesini istedi. Bush bunu s?ylerken, M??erref?in Taliban ile m?cadelesini ?vmekten de geri durmad?.
Zaman? de?ilmi?
?ngiltere D??i?leri Bakan? David Miliband, M??erref?ten, ?demokratik normlar? sa?lamas? ve ?nceden ocak ay? olarak belirlenen se?im tarihini teyit etmesini? istedi.
Pakistan?da demokrasinin, hem Pakistan??n hem de ?ngiltere?nin g?venli?i a??s?ndan ?nemli oldu?unu kaydeden Miliband, her ?eye ra?men bu ?lkeye yard?m? kesmeyi d???nmediklerini de ilan etti. Miliband, Pakistan?a yap?lan yard?m? kesmeyi d???n?p d???nmediklerinin sorulmas? ?zerine, ?Hen?z bunun zaman? de?il? dedi.
Milyarlar ak?t?l?yor
Bu arada ABD?nin, Pakistan askerleriyle Afganistan s?n?r?nda Taliban ile El Kaide operasyonlar?n? s?rd?rd??? de ifade edildi. ABD Savunma Bakanl??? (Pentagon) S?zc?s? Bryan Whitman, ?Benim bildi?im kadar?yla operasyonlar?m?z s?r?yor. ?lerisi hakk?nda fikir beyan edemem? dedi.
ABD y?netiminin, sad?k m?ttefik M??erref?e y?lda milyarlarca dolar askeri yard?m ak?tt??? biliniyor. ABD, her ne kadar M??erref?in Washington ile Londra?dan ?izin? al?nmadan tezgahland??? s?ylenen ikinci darbesinden ?memnuniyetsiz? oldu?unu belirtse de, General?in ?sava??? ki?ili?ine? vurgu yapmay? ihmal etmiyor.
?slamc?lara kar?? Afganistan?daki Amerikan liderli?indeki i?gal g??lerinden ?daha yo?un? bir m?cadele verdi?ini her f?rsatta dile getiren M??erref?e, ABD b?t?esinden 11 Eyl?l olaylar?ndan bu yana 10 milyar dolar ak?t?ld??? ifade ediliyor.
Bu rakama ek olarak, ?slamabad?a her y?l ek 1 milyon dolar verildi?i de biliniyor. Pakistan, bu paran?n yan? s?ra teknik ekipman deste?ini de ABD?den al?yor.
Af ?rg?t??nden kritik soru
Bu arada Uluslararas? Af ?rg?t? ise ABD y?netimine, Pakistan?a verilen silahlar?n cumartesi g?n? ola?an?st? hal ilan eden Pakistan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref y?netimi taraf?ndan g?stericilere kar?? kullan?l?p kullan?lmad???n? sordu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net