Afgan vekillere kanl? sald?r?

Amerikan i?gali alt?ndaki Afganistan??n kuzeyinde, milletvekillerinden olu?an bir heyeti hedef alan intihar sald?r?s?nda en az 100 ki?inin ?ld???, bir o kadar?n?n yaraland??? bildirdi.


Amerikan i?gali alt?ndaki Afganistan??n kuzeyinde, milletvekillerinden olu?an bir heyeti hedef alan intihar sald?r?s?nda en az 100 ki?inin ?ld???, bir o kadar?n?n yaraland??? bildirdi. Ba?lan?daki intihar sald?r?s?nda, en az 6 milletvekilinin de ya?am?n? yitirdi?i ifade edilirken, ?lenler aras?nda muhalefet s?zc?s? Mustafa Kazemi?nin de bulundu?u ??renildi.
Bu arada Ba?lan?daki g?venlik yetkilileri, sald?r?da ?lenlerin say?s?n?n ?ok fazla olmas? nedeniyle kesin bir say? vermenin ?ok g?? oldu?unu da belirtirken, ?l? say?s?n?n artmas?ndan endi?e ettiklerini de dile getirdiler. Ba?lan Hastane M?d?r? Dr. Halilullah ise hastaneye 90 cesedin getirildi?ini s?yledi. Heyetteki bir milletvekili ise, Kabil?in kuzeyindeki Ba?lan?da bir ?eker fabrikas?n? ziyarete giden heyeti hedef alan intihar sald?r?s?nda aralar?nda polisler, ?ocuklar, milletvekilleri ve Tar?m Bakanl??? yetkililerinin oldu?u ?ok say?da ki?inin yaraland???n? kaydetti. Eski Ticaret Bakan? Mustafa Kazemi?nin sekreterinin, Kazemi?nin patlamada ?ld???n? bildirdi?i de belirtildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net