?Avrupal? Bushlar? Beyaz Saray?da

ABD Ba?kan? George W. Bush, T?rkiye Ba?bakan? Recep T. Erdo?an?? u?urlamas?n?n ard?ndan ?Avrupal? Bushlar?; Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy ile Almanya Ba?bakan? Angela Merkel?i a??rl?yor. Sarkozy ABD?deki temaslar?na d?n ba?larken, Merkel?in ise cuma g?n? ABD?de olmas? bekleniyor.


ABD Ba?kan? George W. Bush, T?rkiye Ba?bakan? Recep T. Erdo?an?? u?urlamas?n?n ard?ndan ?Avrupal? Bushlar?; Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy ile Almanya Ba?bakan? Angela Merkel?i a??rl?yor. Sarkozy ABD?deki temaslar?na d?n ba?larken, Merkel?in ise cuma g?n? ABD?de olmas? bekleniyor.
?ki g?r??menin g?ndeminde de ?ran ve bu ?lkenin n?kleer program?na kar?? sald?r?y? da kapsayan olas? ??nlemler? bulunuyor.
Yeni fino
ABD?deki ilk resmi temaslar?na d?n ba?layan Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy, Beyaz Saray?da Bush ile g?r??mesinin ard?ndan ABD Ba?kan??n?n Vernon Da???ndaki evine gitti. ABD Kongresi?nde de bir konu?ma yapan Sarko?nun ABD temaslar?, Irak i?galine muhalefet nedeniyle yara alan ili?kileri ?d?zeltme ?abalar?? olarak yorumlan?yor.
Son zamanlarda iyiden iyiye ABD?nin g?d?m?ne giren ve bu nedenle ?ngiltere eski Ba?bakan? Tony Blair?e yap?lan ?fino k?pe?i? yak??t?rmas?yla an?lan Sarkozy?nin, ?ran konusunda Bush?un ?sert tavr??na destek verdi?i mesaj?n? iletmesi de bekleniyor.
?ran krizine; ?Ya ?ran bombas?, ya da ?ran??n bombalanmas?? tutumu ile yakla?an Sarkozy?nin, ABD g?d?m?ndeki NATO konusunda da ?fedakarl?klar?da bulunmas? bekleniyor. Buna g?re Sarkozy?nin, General de Gaulle d?neminde NATO?dan ayr?lan Fransa?n?n, yeniden NATO ?emsiyesi alt?na girebilece?i taahh?d?nde bulunmas? g?ndemde.
Merkel?i Texas?ta a??rlayacak
ABD Ba?kan? Bush?un, Almanya Ba?bakan? Angela Merkel?i ise memleketi Texas?ta a??rlamas? bekleniyor. Bu ziyaretin ?ncelikli g?ndemleri aras?nda da ?ran ve a??rla?t?r?lm?? yeni yapt?r?mlar var. G?r??melerde ayr?ca, NATO operasyonlar?, ?srail-Filistin ?bar??? s?reci, Darfur, L?bnan, Kosova?n?n nihai stat?s?, transatlantik ekonomik entegrasyon ve enerji g?venli?i konusunda i?birli?i konular? da bulunuyor. Merkel?in, temaslar?na cumartesi g?n? de devam etmesi bekleniyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net