Demokratik ?niversite Sempozyumu sonu? bildirgesi a??kland?

E?itim Sen taraf?ndan 2-3 Kas?m tarihleri aras?nda ger?ekle?tirilen ?Demokratik ?niversite Sempozyumu?nun sonu? bildirgesi a??kland?.


E?itim Sen taraf?ndan 2-3 Kas?m tarihleri aras?nda ger?ekle?tirilen ?Demokratik ?niversite Sempozyumu?nun sonu? bildirgesi a??kland?. Sempozyumun sonu? bildirgesinde, g?n?m?zdeki liberal politikalar ile birlikte ?niversitelerin de bir d?n???me tabi tutuldu?una i?aret edilerek, ??niversiteler kamusal hizmet y?k?ml?l?klerinden uzakla?t?r?lmakta, ?giri?imci ?niversite? ad?yla piyasa ko?ular?na uygun hizmet ?reten ve bu hizmeti ba?ta ??renciler olmak ?zere ?m??teri?lerine satan ticari kurumlar olarak, yeniden yap?land?r?lmaktad?r? denildi.
Performans, akreditasyon ve kalite gibi kavramlarla ?niversitelerin bilimsel yap?lar?ndan uzakla?t?r?ld???n?n belirtildi?i bildirgede, ?niversitelerin kendi kaynaklar?n? yaratmas? giri?imlerinin, ?niversiteler aras?nda farkl?l?klar yaratt??a ve merkez-ta?ra ?niversitesi ikileminin ortaya ??kt???na vurgu yap?ld?. Y?K??n antidemokratik, bask?c?, otoriter yap?s?n?n bug?n de ayn? a??rl???yla s?rd?r?ld??? ele?tirisinin yap?ld??? bildirgede, ?Y?K sisteminin getirdi?i antidemokratik de?erlerin yayg?n oldu?u T?rkiye ?niversitelerinde ?niversite y?netimleri, bask? ve korku k?lt?r?n? ?reterek ve s?rd?rerek kurumsal olarak ??zg?r d???nceyi? ortadan kald?rmakta; b?yle bir ortamda ?zg?r bilim ?retimini olanaks?z hale getirmektedir? denildi.
?niversite ??retim ?yelerinin ya?ad??? s?k?nt?lara ve sorunlara da de?inilen bildirgede, ??retim ?yesi ba??na haftada 20 ders d??t???, bunun Y?K Strateji Raporu?nda belirtilen oran?n 2.5 kat? kadar ?st?nde oldu?u ifade edildi. 80 bin ??retim eleman?n?n 200 bine ??kar?lmas? gerekti?ine dikkat ?ekilen bildirgede, ??retim ?yelerinin y?zde 58?inin hi?bir ek gelire sahip olmad???, y?zde 42?sinin d?ner sermaye ad?na ek i?lere zorland???na vurgu yap?ld?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net