Bush havas?yla operasyon hevesi

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Beyaz Saray?da ABD Ba?kan? George W. Bush ile g?r??mesinin ard?ndan konaklad??? otelde gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Beyaz Saray?da ABD Ba?kan? George W. Bush ile g?r??mesinin ard?ndan konaklad??? otelde gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?. Bush?tan ald??? hava ile konu?arak ?S?re? operasyon s?recidir? diyen Erdo?an, ?Hamdolsun, istedi?imizi ald?k? dedi.
Erdo?an??n talepleri
ABD Ba?kan? Bush ile ?verimli ve olumlu bir g?r??me? yapt???n? s?yleyen Erdo?an ?Bundan sonraki k?sm? daha verimli ge?ecek? dedi ve Ba?kan Bush?a 5 konuda T?rkiye?nin taleplerini iletti?ini bildirdi. Erdo?an, talepleri; PKK?n?n lider kadrosuna ili?kin hedefler, kamplar?n?n da??t?lmas?, lojistik deste?inin kesilmesi, Kuzey Irak?taki ?rt?l? siyasetlere izin verilmemesi ve istihbarat payla??m? i?in ileti?im a?? olu?turulmas? olarak a??klad?.
?stihbarat payla??m? konusunda daha farkl? ad?mlar at?labilece?ini belirten Erdo?an, bunun daha ?nce zamana yay?larak ger?ekle?ti?ini ve gecikmi? istihbarat bilgisinin i?e yaramad???n? ifade etti. ?Bilginin an?nda gelmesi laz?m? diyen Ba?bakan Erdo?an, bu konuda koordinasyon olmas?n?n ?nem arz etti?ini vurgulad?.
Operasyon s?reci
Bush?tan ald??? icazetle ?D??man nedir? Ortadan kald?r?lmas? gerekendir? diye konu?an Erdo?an, ?S?re?, operasyon s?recidir. At?lacak ad?m?n hakl?l?k gerek?esidir yapt???m?z ?eyler. Operasyon yapmay?n diyen yok. Herkes ?hakl?s?n?z? diyor. Hepsi, ?Irak??n bunu ??zmesi gerekir? diyor? ?eklinde konu?tu. Askerlerin serbest b?rak?lmas?na ili?kin ?Kimseyi g?revlendirmedik. Parlamentodaki bir partinin mensuplar?n?n orada ?ova yatmas? do?ru de?il? diyen Erdo?an, ?Hamdolsun, istedi?imizi ald?k? yan?t?n? verdi.
Erdo?an, Bush ile yapt??? g?r??menin 1 saatlik b?l?m?n?n d?rtl? zirve ?eklinde ger?ekle?ti?ini ve g?r??meye Bush?un yan? s?ra Ulusal G?venlik Dan??man? Stephen Hadley ile D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan??n kat?ld???n?, g?r??menin di?er b?l?m?nde ise heyetin di?er ?yelerinin yer ald???n? s?yledi. (HABER MERKEZ?)
Ba?bakanl?k: Tezkereyi kullanmaya kararl?y?z

Erdo?an-Bush g?r??mesine ili?kin Ba?bakanl?k?tan yap?lan yaz?l? a??klamada; PKK?ya kar?? Meclis?ten al?nan yetkinin kullan?lmas? y?n?nde h?k?metin siyasi, diplomatik ve askeri ad?mlar? atma kararl?l???n?n s?rd??? vurguland?.
A??klamada g?r??mede her iki ?lkenin ter?rle m?cadelede ortak siyasi iradesini sergiledi?i, ABD Ba?kan? Bush?un ?PKK, T?rkiye, Irak ve ABD?nin ortak d??man?d?r? s?zlerinin bu iradenin g?stergesi oldu?u belirtildi.
A??klamada, ?G?r??mede PKK ter?rizmine kar?? y?r?t?lecek ?ok y?nl? ve kapsaml? i?birli?i ?zerinde durulmu?tur. Her iki taraf, bu konuda acil ad?mlar at?lmas? hususunda mutab?k kalm??t?r. Konuya t?m ve?heleriyle bak?lm?? ve T?rkiye ile ABD aras?ndaki ortak iradeye uygun olarak, askeri tedbirler meyan?nda, makamlar?m?z aras?nda operasyonel koordinasyonun sa?lanmas? amac?yla do?rudan ileti?im kanallar?n?n g??lendirilmesi kararla?t?r?lm??t?r? ifadelerine yer verildi.
D?nya gazetelerinden de?i?ik yakla??m

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n Beyaz Saray?daki g?r??melerini de?erlendiren d?? bas?n organlar?, ABD Ba?kan? George W. Bush?un verdi?i s?zlerin, T?rkiye?nin b?y?k ?aptaki operasyonunu ?nlemeyi ama?lad??? g?r???nde birle?ti.
New York Times gazetesi, ?Bush?un taahh?tleri, y?netimin, T?rk parlamentosunun onay verdi?i bir T?rk sald?r?s?n? bertaraf etme ?abalar?n?n aciliyetine vurgu yapt?? yorumunda bulundu.
?ngiliz Times gazetesi de Bush?un Erdo?an?a PKK?l?lar? kovalamak i?in ?yeni yard?mlar? taahh?t etti?ini belirtti. Erdo?an??n askeri operasyonu d??lamad???na dikkat ?eken gazete, ?T?rk yetkilileri, g?r??meyi askeri operasyonu ?nlemek i?in son ?ans olarak nitelendirmi?lerdi? diye yazd?.
The ?ndependent, Bush?un T?rkiye?nin olas? operasyonu bertaraf etmek i?in s?z verdi?ini iddia ederken, Financial Times da ?nerinin Erdo?an ?zerindeki bask?lar? azaltamayaca??n? yazd?.
www.evrensel.net