AB, ?reformlar yava?lad?? dedi

Avrupa Birli?i (AB) Komisyonu, di?er aday ve potansiyel aday ?lkelerle birlikte T?rkiye ?lerleme Raporu, strateji belgesi ve ?n?m?zdeki 4 y?la ili?kin mali yard?m ?er?evesini a??klad?.


Avrupa Birli?i (AB) Komisyonu, di?er aday ve potansiyel aday ?lkelerle birlikte T?rkiye ?lerleme Raporu, strateji belgesi ve ?n?m?zdeki 4 y?la ili?kin mali yard?m ?er?evesini a??klad?. ?lerleme Raporu?nda, ?Ordunun kamuoyuna yapt??? a??klamalara ve siyasi s?rece m?dahale ?abalar?na ra?men 2007 bahar?nda ya?anan anayasal krizin sonucu demokratik s?recin ?st?nl???n? teyit etmi?tir? denildi.
T?rkiye?de son bir y?lda ya?anan siyasi ve ekonomik geli?melerin ve reform ?abalar?n?n ele al?nd??? raporda, y?zde 10 se?im baraj?n?n indirilmesinin ?tercih edilece?i? kaydedildi. ?Yarg?n?n ba??ms?zl??? ve tarafs?zl???yla ilgili endi?eler s?r?yor? denilen raporda, ?T?rkiye?de yolsuzlu?un yayg?n oldu?u ve yolsuzlukla m?cadelede s?n?rl? ilerleme sa?land???? belirtildi. ?Aleviler ve gayri m?slimlerin kar??la?t?klar? temel sorunlar? ??zmede ger?ek bir ilerlemeden bahsedilemeyece?i? belirtilen ?lerleme Raporunda ?ncelik verilen di?er unsurlar aras?nda, 301?inci maddenin AB standartlar?nda yeniden ele al?nmas? istendi. Belgede Hrant Dink?in ?ld?r?lmesiyle ilgili olarak da, ?Polisin ihmali y?n?ndeki iddialar dahil olmak ?zere geni? kapsaml? bir soru?turmaya gerek duyulmaktad?r? denildi.
Reformlar? h?zland?r?n
AB ?yesi ?lkelere ve Avrupa Parlamentosuna ?n?m?zdeki bir y?la ili?kin geni?leme stratejisi belgesini sunan AB Komisyonu, T?rkiye?de reformlar?n 2005 y?l?ndan bu yana yava?lad??? tespitinde bulunarak, ?Siyasi reformlar?n h?zland?r?lmas?n?? istedi.
AB Komisyonu belgesinde bu kapsamda ifade ?zg?rl??? ve dini az?nl?klar?n haklar?yla ilgili reformlara ?ncelik atfedilirken, vurgu yap?lan di?er ba?l?klar aras?nda yolsuzlukla m?cadele, yarg? reformu, sendikal haklar, kad?n ve ?ocuk haklar?yla kamu y?netiminde hesap verilebilirli?in art?r?lmas? yer al?yor.
Rehn: 301 de?i?sin
?lerleme Raporu ile ilgili bas?n toplant?s? d?zenleyen AB Komisyonu?nun geni?lemeden sorumlu ?yesi Olli Rehn, reform s?reci ve ki?isel haklar konusunda ivmenin d??t???n? belirterek, ifade ve din ?zg?rl???yle ilgili reformlar?n mutlaka ger?ekle?mesi ve TCK?n?n 301. maddesinin geciktirilmeksizin de?i?tirilmesi gerekti?ini vurgulad?. ?n?m?zdeki haftalarda ?Trans-Avrupa ileti?im a??? ve ?t?ketici sa?l???n?n g?venli?i? ba?l?klar?n?n a??labilece?ini de s?yleyen Rehn, T?rkiye?nin Ankara Protokol??n?n gereklerini yerine getirmedi?i s?rece di?er ba?l?klar?n a??lmayaca??n?n alt?n? ?izdi.
Bakanl?k rapora kat?lmad?
D??i?leri Bakanl???, Avrupa Birli?i Komisyonu taraf?ndan haz?rlanan ilerleme raporunun i?eri?inde, hemfikir olmad??? y?nler bulundu?unu duyurdu. T?rkiye, g?r??lerini Br?ksel?e iletecek. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net