Grevi yasaklama yasas? geliyor

TBMM Adalet Komisyonu, ge?en d?nem yasala?amayan ancak bu d?nem h?k?met taraf?ndan yeniden Meclis?e sunulan temel ceza mevzuat?na uyum ?ng?ren yasa tasar?s?n? benimsedi.


TBMM Adalet Komisyonu, ge?en d?nem yasala?amayan ancak bu d?nem h?k?met taraf?ndan yeniden Meclis?e sunulan temel ceza mevzuat?na uyum ?ng?ren yasa tasar?s?n? benimsedi. 170 kanunda de?i?iklik d?zenleyen ve 651 maddeden olu?an tasar?n?n yasala?mas? halinde var olan yasalarla zaten s?n?rlanan grev hakk? fiilen uygulanamaz hale getirilecek. ?Kanuna ayk?r?? toplant? ve g?sterilere kat?lanlara da 3 y?la kadar hapis cezas? verilmesi ?ng?r?l?yor.
Toplu ?? S?zle?mesi Grev ve Lokavt Kanunu?ndaki ?artlar ger?ekle?meden grev veya lokavt karar? verenlerle, bunu te?vik edenler, zorlayanlar veya propagandas?n? yapanlar 3 aya kadar, kanund??? greve kat?lanlar 6 aydan 2 y?la kadar hapisle cezaland?r?lacak. Grev ve lokavt karar?n? ?art ve usulleri d???nda uygulayanlar, uygulanmas?na zorlayanlar, te?vik edenler ve propaganda yapanlara, 3 aya kadar hapis cezas? uygulanacak.
Grevi savunmak da su? olacak
Grev veya lokavt?n s?rekli ya da ge?ici olarak yasakland??? i?yerlerinde bu karar? verenler, te?vik edenler, zorlayanlar veya propagandas?n? yapanlar ise 2 aydan 6 aya kadar hapis cezas?na ?arpt?r?lacak.
Grev veya lokavt karar? verenler, b?yle bir karar?n verilmesine veya uygulanmas?na veya bunlara kat?lmaya ve devama zorlayanlara, te?vik edenlere ve bu yolda propagandas?n? yapanlara; grev ve lokavta kat?lanlar veya devam edenlere, 6 aydan 3 y?la kadar hapis cezas? verilecek.
Grev uygulanan i?yerinde, ?Bu i?yerinde grev vard?r?; lokavt uygulanan i?yerinde de ?Bu i?yerinde lokavt vard?r? ibareleri d???nda, bu i?yerleri ?evresinde afi?, pankart gibi ilan ara?lar?n? asan veya yaz? yazanlarla i?yeri ve ?evresinde grev nedeniyle kul?be, baraka, ?ad?r gibi bar?nma yerleri yapanlar veya yapt?ranlar, 6 aya kadar hapis cezas?na ?arpt?r?lacak.
???ilerine ??le dinlenmesi yapt?rmayan i?verene, 100 YTL para cezas? uygulanacak.
G?steri ve eylem de yasak!
Kanuna ayk?r? toplant? veya g?steri y?r?y??leri d?zenleyen veya y?netenlerle bunlar?n hareketlerine kat?lanlar, fiil daha a??r bir cezay? gerektiren ayr? bir su? te?kil etmedi?i takdirde 1 y?l 6 aydan 3 y?la kadar hapisle cezaland?r?lacak. Toplant?ya ili?kin kanunda belirtilen g?revleri yerine getirmeyen d?zenleme kurulu ?yeleri, 6 aydan 2 y?la kadar hapis cezas?na ?arpt?r?lacak.
G?venlik kuvvetlerine, h?k?met komiserine veya yard?mc?lar?na, h?k?met komiseri taraf?ndan toplant? veya y?r?y?? safahat?n?n teknik ara? ve gere?lerle tespiti i?in g?revlendirilenlere, bu g?revlerini yapt?klar? s?rada cebir ve ?iddet veya tehdit veya n?fuz ve m?essir kuvvetle engel olanlar hakk?nda, fiilleri daha a??r bir cezay? gerektirmedi?i takdirde 2 y?ldan 5 y?la kadar hapis cezas? verilecek. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net