Halit ?elenk: ?O g?n mutlaka gelecek?

Yay?nc? ?lhan Erdost, 12 Eyl?l askeri cuntas? taraf?ndan ?ld?r?lmesinin 27?nci y?l?nda da unutulmad?.


Yay?nc? ?lhan Erdost, 12 Eyl?l askeri cuntas? taraf?ndan ?ld?r?lmesinin 27?nci y?l?nda da unutulmad?. Kar??yaka Mezarl????ndaki mezar? ?i?eklerle s?slenirken, ayd?n ve yazar dostlar?, sevenleri, yak?nlar? mezar?n ba??nda, ona olan ?zlemlerini, karanl??a kar?? ?fkelerini dile getirdiler. Halit ?elenk rahats?zl??? nedeniyle anmaya kat?lamazken, ?ekibe ?elenk, ?lhan Erdost?un en sevdi?i ?i?ek olan Kas?mpat? getirdi.
?lhan??n mezar? ba??ndaki etkinlikte sayg? duru?unun ard?ndan konu?an Vecihi Timuro?lu, ?lhan Erdost?a, ?Sen a?abeyinle birlikte aymazl?k yapmad???n, toplumun karanl?kta kalmas?na raz? olmad???n i?in ?ehit edildin? diye seslendi.
?evirmen-yazar Alaattin Bilgi de ?lhan??n mezar? ba??nda, zehir-z?kk?m ac?y? i?lerine ak?tarak bir kez daha topland?klar?n? s?yledi. Erdost karde?lerin Sol Yay?nlar??ndaki ?al??malar?n?, ilk tan??malar?n?, birlikte olu?lar?n?, bask? ve g?zalt?lar? anlatan Bilgi, ?Kahraman bakkal s?permarkete kar??? s?z?yle, Sol Yay?nlar??n?n bankalara, holdinglere d?n??en yay?nevlerine kar?? nas?l da dimdik ayakta durdu?unu ifade etti.
Halit ?elenk Ekim Devrimi?ni anlatt?
?ekibe ?elenk de Halit ?elenk?in mesaj?n? zaman zaman bo?az? t?kanarak, g?zleri dolarak okudu. 2007 y?l?n?n B?y?k Ekim Devrimi?nin 90??nc? y?l?na rastlad???n?, Ekim Devrimi?nin Paris Kom?n??nden sonra insanl???n kurtulu?u yolunda at?lm?? en ?nemli ad?m oldu?unu kaydeden ?elenk, ?Ekim Devrimi, s?n?fs?z, s?m?r?s?z bir toplum d?zeninin kurulmas? d???ncesinin somutla?t???, ete, kemi?e b?r?nd??? bir insanl?k deneyimidir? dedi. ?Promete zincirlerinden bo?anm?? ve t?m g?zellikleri ve iyilikleri, insana yara?an t?m de?erleri Ekim Devrimi?yle yery?z?ne ta??m??t?r? diyen ?elenk, sosyalist d???ncenin bu de?erli prati?inin ve devrimin teorik dayanaklar?n?n kitlelere yay?lmas?nda Sol ve Onur yay?nlar?n?n katk?s?na dikkat ?ekti.
?lhan?? ve nicelerini ?ld?rmekle, asmakla sosyalizmin, s?n?fs?z ve s?m?r?s?z bir d?nyan?n mutlaka kurulmas? gerekti?i d???ncesini yery?z?nden ?lkemiz topraklar?ndan silmenin olanaks?z oldu?unu g?sterdi?ini kaydeden ve ?lhan gibi kararl? sava???lar?n sayesinde bu kokmu? d?zenin bir daha gelmemek ?zere yery?z?nden silinece?ini belirten Halit ?elenk, ?O g?n?n mutlaka gelece?ine inan?yorum? dedi.
?ld?r?lmek istenen bedeni de?ildi
Ankara 78?liler Derne?i Ba?kan? Ru?en S?mb?lo?lu, zulm?n ve zorbal???n kar??s?nda bir avu? kalsalar bile, de?erlerini anmaktan, onlar?n soylu davas?n? hayk?rmaktan geri durmayacaklar?n? ifade etti.
A?abeyi Muzaffer ?lhan Erdost ise g?zya?lar? i?inde, g??l?kle yapt??? konu?mas?nda, ?Bizim korudu?umuz ve savundu?umuz de?erleri korudu?u ve savundu?u i?in ?ld?r?ld?, biraz da biz ?ld?r?lm?? oldu?umuz i?in? dedi. ?ld?r?lmek istenenin beden de?il, d???ncesi, sava??m?, bedenin donand??? bilimsel bilgi ve devrim bilinci oldu?unu kaydeden Erdost, ?Biz, o bilgiyi ve bilinci ya?att???m?z i?in onu ve onlar? ya?at?yoruz ve biz ya?ad???m?z i?in onu ve onlar? ya?atabiliyoruz? diye konu?tu.
Anmaya ?lhan Erdost?un k?z? Alaz, e?i G?l, Yazar Vahap Erdo?du, Remzi ?nan?, Gazeteci I??k Kansu, ?air Zerrin Ta?p?nar, ??retim ?yesi Mustafa Alt?nta?, TMMOB eski Ba?kan? Kaya G?ven??in de aralar?nda bulundu?u Erdost dostlar? kat?ld?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net