B?ylesi g?r?lmedi!

Mu??un Hask?y il?esine ba?l? bir k?yde yakla??k 200 milyara mal edilen i?me suyu ?ebekesinden su akm?yor.


Mu??un Hask?y il?esine ba?l? bir k?yde yakla??k 200 milyara mal edilen i?me suyu ?ebekesinden su akm?yor. 183 milyara ihale edilen, ard?ndan 23 milyar daha eklenen ve hak edi?inin ?dendi?i E?mep?nar K?y? ??me Suyu Projesi?nde ?al??ma bitti?i g?n tankerlerle ta??nan suyun d???nda su akmad?.
Kendileriyle dalga ge?ildi?ini d???nen k?yl?ler, Aziz Nesin?lik i?me suyu projesinin hikayesini anlatmaya utan?yorlar. O g?nden sonra proje ile d??enen borulardan su sesi duymayan k?yl?ler olduk?a dertli.
K?yl?ler ?aresiz
E?mep?nar K?y? Muhtar? Abd?lmelik Ak?nc?, ?K?y?n s?k?nt?lar?n? yetkililere iletmemize ra?men yard?mc? olan ve sorunlar? ??z?me kavu?turan kimse ??kmad?? dedi. K?ye 2006 y?l?nda 18 bin metrelik yeralt? borular? d??endi?ini ve k?ye su vermek i?in kuyu a??ld???n? belirten Ak?nc?, ?60 g?nl?k bir ?al??ma sonucu a??lan kuyu, daha sonra ??kt? ve kurudu. K?y halk? ?imdi su ihtiyac?n? zorluk i?erisinde 6-7 metrelik kuyulardan temin ediyor? ?eklinde konu?tu.
?imdiye kadar k?ye okul yap?lmas?ndan ba?ka hi?bir hizmet alamad?klar?n? s?yleyen k?yl?ler ise uzun zamandan beri su s?k?nt?s? ya?ad?klar?n? ifade ederek, ??z?m i?in yetkililerden yard?m bekliyor. K?y halk?, her g?n ?Allah?a emanet? su bulduklar?n? s?ylediler.
Su s?k?nt?s? k?yde bulunan okulu da b?y?k oranda etkiliyor. 8 dersli?i ve 2 lojman? bulunan k?y okulunda ??retmen ve ??renciler, ciddi sorunlarla kar??la?madan bu s?k?nt?n?n giderilmesini bekliyor. (Mu?/EVRENSEL)
Emrullah ?zbey
www.evrensel.net