ODT? bar?? istiyor!

ODT? Bar?? G?nleri ?e?itli etkinliklerle devam ediyor. Bar?? G?nleri?ni d?zenleyen ??renci topluluklar?n?n say?s? 50?yi ge?erken, ?ODT? bar?? istiyor? slogan? giderek yayg?nla??yor.


ODT? Bar?? G?nleri ?e?itli etkinliklerle devam ediyor. Bar?? G?nleri?ni d?zenleyen ??renci topluluklar?n?n say?s? 50?yi ge?erken, ?ODT? bar?? istiyor? slogan? giderek yayg?nla??yor.
Bar?? G?nleri kapsam?nda ?nceki ak?am Sosyalist D???nce Toplulu?u?nun d?zenledi?i ?90??nc? Y?l?nda Ekim Devrimi?nin G?ncelli?i? konulu panelde konu?an Yazar Metin ?ulhao?lu, e?itsizli?in ve s?m?r?n?n h?l? var oldu?u bir d?nyada Ekim Devrimi?nin yeniden ele al?nmas? ve yanl??lar?n?n da sahiplenilerek ders ??kar?lmas? gerekti?ini s?yledi. Sovyetler Birli?i?nin ??z?l???n?n ard?ndan Ortado?u?da ya?anan ?at??malara dikkat ?eken ?ulhao?lu, ?Sovyetler Birli?i varken ABD ne yap?yordu, ?imdi ne yap?yor? sorusu ?zerine d???n?lmesi gerekti?ini vurgulad?.
Bar?? G?nleri ?er?evesinde d?n haz?rl?k binalar?n?n bulundu?u alanda da ritim at?lyesi yap?ld?. Alana bar?? bayraklar? ve ?ODT? bar?? istiyor? yaz?l? pankartlar asan ??renciler, ritim e?li?inde ?Bar?? hemen ?imdi?, ?ODT? bar?? istiyor? ve ?Bar??, bar??, bar??? sloganlar?n? att?. Bu etkinli?in ard?ndan Fizik B?l?m??ne kadar y?r?yen ??renciler, Fizik B?l?m??n?n ?imlerinde ?Bar?? i?in futbol oynuyoruz? temas?yla k???k bir futbol turnuvas? da d?zenlendiler. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net