PKK?nin silah b?rakaca?? ko?ullar yarat?lmal?d?r

B?lgedeki 252 kitle ?rg?t?, h?k?metten PKK?nin silah b?rakaca?? ?zg?r ve demokratik ko?ullar? yaratmas?n? istedi.


B?lgedeki 252 kitle ?rg?t?, h?k?metten PKK?nin silah b?rakaca?? ?zg?r ve demokratik ko?ullar? yaratmas?n? istedi. Ortak deklarasyon yay?nlayan kitle ?rg?tleri, K?rt sorununun ??z?m? i?in de somut ad?m at?lmas?n? talep etti.
Diyarbak?r Demokrasi Platformu, b?lge illerinin operasyonlar ve K?rt sorunu konusundaki deklarasyonunu a??klamak amac?yla Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi Tiyatro Salonu?nda bas?n toplant?s? d?zenledi. Ad?yaman, A?r?, Batman, Bing?l, Bitlis, Diyarbak?r, Elaz??, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Gaziantep, Kars, Kilis, Malatya, Kahramanmara?, Mardin, Mu?, Siirt, ?anl?urfa, ??rnak ve Tunceli illerinde bulunan 252 siyasi parti, meslek odas? ve sivil toplum ?rg?tlerinin ortak deklarasyonu, Diyarbak?r Demokrasi Platformu ad?na Ali ?nc? okudu.
T?rkiye?nin en temel sorununun K?rt sorunu oldu?unu dile getiren ?nc?, K?rt sorununu ??zemeyen anlay???n ret ve inkar politikalar?ndan vazge?erek, K?rt sorununu tarihsel ve toplumsal k?kenleriyle birlikte ele alarak demokratik tart??ma zemininin yarat?lmas?n? ve acilen AKP H?k?meti?nin somut ad?mlar atmas?n? istedi.
??zg?r ko?ullar yarat?ls?n?
H?k?metin, PKK?nin silah b?rakmas?n? sa?layacak ?zg?r ve demokratik ko?ullar? yaratmas? gerekti?ini belirten ?nc? ??yle devam etti: ?PKK silahl? m?cadeleyi t?mden y?ntem d???na ??karmaya, gereklerini yerine getirecek somut ad?mlar? atmaya ve silahs?zlanmaya haz?r oldu?unu a??klamal?d?r. T?rkiye metropollerinde ?oven-?rk?? odaklar?n K?rtlere kar?? geli?tirdikleri sald?r?lar son derece tehlikeli ve kayg? verici boyutlara ula?m??, halklar?n karde?li?i halklar? d??manl???na d?n??me riski ve tehlikesini ortaya ??karm??t?r. H?k?met ve ilgili kamu otoriteleri bu b?y?k tehlikenin risklerini ortadan kald?racak tedbirleri acilen almal?, toplumsal bar???n tesisi ve halklar aras? karde?lik duygusunu geli?tirecek sa?duyulu bir ortam yaratmal?.?
?Tezkere geri ?ekilmeli?
?B?y?k ac?lar?n ve telafisi m?mk?n olmayan ekonomik kay?plar?n ya?anmas?n? ka??n?lmaz k?laca??na inand???m?z s?n?r ?tesi operasyondan mutlaka vazge?ilmeli ve tezkere geri ?ekilmelidir? diyen ?nc?, K?rdistan Federal B?lgesi y?netiminin sorunun bar????l ??z?m?ne sunabilece?i katk?lar?n ?ng?r?lerek, bar?? ve dostlu?a dayal? diplomasi ve diyalogun esas al?nmas? gerekti?ini belirtti. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
?calan??n avukatlar?na sald?r? giri?imi

Abdullah ?calan??n avukatlar?, ?mral? Adas??na ge?i? yapmak ?zere geldikleri Gemlik?te bir grubun sald?r?s?na u?rad?.
?calan??n avukatlar? Asya ?lker, Muharrem ?ahin, Mehmet Bayraktar ve Hatice Korkut, ?mral? Adas??na ge?i? yapmak amac?yla d?n sabah saatlerinde Gemlik ?l?e Jandarma Komutanl????na geldi. Avukatlar, ge?i? i?lemlerinin yap?lmas? i?in yakla??k yar?m saat s?reyle jandarma komutanl???n?n ?n?nde park ettikleri ara?lar?nda bekledi. Komutanl???n kar??s?nda toplanan bir grup ise avukatlar? protesto etti.
Polis ?nlem ald?
Ellerinde T?rk bayraklar? bulunan grup, araca sald?rmak istedi. Ancak ?nlem alan polis grubun araca yak?nla?mas?na izin vermedi. Avukatlar i?lemlerin ard?ndan ?mral? Adas??na hareket etti. Ayn? grup ge?en hafta da arac?n i?inde bulunan avukatlara sald?rm??t?. (Bursa/EVRENSEL)
www.evrensel.net