K?rt y?netimi PKK?ye kar?? ?nlemleri art?r?yor

Kuzey Irak?taki K?rdistan Federal B?lgesi Ba?bakan? Ne?irvan Barzani, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n Washington ziyaretini ?olumlu? kar??lad?klar?n? a??klad?.


Kuzey Irak?taki K?rdistan Federal B?lgesi Ba?bakan? Ne?irvan Barzani, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n Washington ziyaretini ?olumlu? kar??lad?klar?n? a??klad?.
Erbil?de bas?n toplant?s? d?zenleyen Barzani, ?S?ylenen her s?z? destekliyoruz diyemeyiz ??phesiz. Ama genel olarak g?r??menin havas? memnuniyet vericiydi? dedi.
Silah b?rakma ?a?r?s?
PKK?ye ?derhal, kay?ts?z ?arts?z? silah b?rakma ?a?r?s? yapan Barzani, ?Aksi takdirde bundan sonra olacaklar?n mesuliyeti onlara aittir? diye konu?tu. PKK?nin T?rkiye topraklar?nda yapt??? silahl? eylemleri desteklemediklerini belirten Barzani, ?Bu eylemler en ?ok K?rtlere zarar veriyor. PKK ve PJAK??n yapt??? her eylem b?lgesel K?rt h?k?metine bask? olarak geri d?n?yor. Bu eylemler bar????l K?rtlere zarar veriyor? ?eklinde konu?tu.
PKK?ye kar?? ?nlemler
PKK?ye kar?? somut ?nlemler de ald?klar?n? kaydeden Barzani, PKK?lilerin K?rt b?lgesindeki havaalanlar?n? kullanarak seyahat etmesini engellediklerini s?yledi. Barzani, Mahmur Kamp??n?n giri? ??k??lar?n? daha s?k? kontrol alt?na ald?klar?n? ve da? yollar?na giden ikmal yollar?nda yeni kontrol noktalar? olu?turduklar?n? s?yledi.
Ekonomik ambargo karar?
2006 y?l? rakamlar?na g?re Habur S?n?r Kap?s??ndan 2.7 milyar dolar de?erinde ithalat yap?ld???n? belirten Barzani, PKK sorununun ??z?m?n?n ambargodan ge?medi?ini belirtti.
Ticari ili?kilerin kendileri kadar T?rkiye i?in de ?nemli oldu?unu ifade eden Ne?irvan Barzani, bu ili?kilerin iki halk aras?ndaki ba?lar? g??lendirdi?ini dile getirdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net