Annelerden bar?? ?a?r?s?

Adana?da DTP, EMEP ve ?HD?nin de aralar?nda bulundu?u ?ok say?da kurum taraf?ndan d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an asker ve gerilla anneleri, akan kan?n durmas?n? istediler.


Adana?da DTP, EMEP ve ?HD?nin de aralar?nda bulundu?u ?ok say?da kurum taraf?ndan d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an asker ve gerilla anneleri, akan kan?n durmas?n? istediler.
?Bizler art?k ?ocuklar?m?z? kaybetmek istemiyoruz? diyen asker annesi Aysel T?rkmen ile gerilla annesi Raife Erg?n, 23 y?ld?r ya?anan ?at??ma ortamdan en ?ok annelerin etkilendi?ini dile getirdiler. Her iki anne, ?T?m asker ve gerilla anneleri bir araya gelerek bu sava? ortam?n? durduracakt?r. Operasyon de?il bar?? istiyoruz? dedi.
Kurumlar ad?na konu?an EMEP ?l Ba?kan? Sevil Arac? ise son d?nemde yarat?lan toplumsal gerginlik ortam?n? kad?nlar olarak kayg? ile izlediklerini s?yledi. Arac?, K?rt sorununda bar??a ?ans tan?nmas? gerekti?ini dile getirdi. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net