??ok dilli?belediyecilik davas? ba?lad?

Diyarbak?r?da Sur Belediyesi?nin ald??? ??ok dilli? belediyecilik karar? ile ilgili g?revi k?t?ye kulland?klar? iddias?yla haklar?nda dava a??lan Sur Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba?,


Diyarbak?r?da Sur Belediyesi?nin ald??? ??ok dilli? belediyecilik karar? ile ilgili g?revi k?t?ye kulland?klar? iddias?yla haklar?nda dava a??lan Sur Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba?, Belediye Meclisi ?yeleri ve karar? onaylayan Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir?in de aralar?nda bulundu?u 21 san???n yarg?lanmas?na ba?land?.
Diyarbak?r 2. Asliye Ceza Mahkemesi?nde g?r?len duru?maya tutuksuz yarg?lanan san?klardan 20?si kat?l?rken, Abdullah Altunta? tedavi g?rd???n? gerek?e g?stererek kat?lmad?. Duru?mada savunma yapan Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Baydemir, Sur Belediye Meclisi?nin Ekim 2006 tarihinde alm?? oldu?u karar? okuyarak, inceleyerek ve irdeleyerek onad??? hususunun do?ru oldu?unu s?ylerken, iddianamede belirtilen maddelerin Anayasa?ya ayk?r? oldu?unu kaydetti. Osman Baydemir, ???phesiz ki karar, resmi dil de?i?sin, yerine ba?ka dil gelsin amac? ta??m?yor? diye konu?tu.
Dan??tay taraf?ndan Sur Belediye Ba?kanl??? g?revinden d???r?len Abdullah Demirba? ise kimlik tespitinin yap?ld??? s?rada kendisinin ?i?siz? oldu?unu s?yledi. Yapt?klar?n?n, hem uluslararas? hukuka hem de ulusal hukuka uygun oldu?unu vurgulayan Demirba?, ?Ald???m?z karar?n me?ru ve yasal oldu?unu d???n?yorum. Biz bu karar?m?zla hi?bir ?ekilde resmi dili reddetmiyoruz? dedi.
Mahkeme, eksikliklerin tamamlanmas? amac?yla davay? ileri bir tarihe erteledi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net