K?rt y?netimi, 7 petrol s?zle?mesini onaylad?

Kuzey Irak?taki K?rdistan Federal B?lgesi y?netiminin petrol ?retiminin payla??lmas?n? ?ng?ren 7 yeni s?zle?meyi onaylad??? bildirildi.


Kuzey Irak?taki K?rdistan Federal B?lgesi y?netiminin petrol ?retiminin payla??lmas?n? ?ng?ren 7 yeni s?zle?meyi onaylad??? bildirildi.
K?rt y?netiminden yap?lan yaz?l? a??klamada, ?Do?al Kaynaklar Bakan? Dr. A?ti Havrami, petrol ?retiminin payla??m?na ili?kin 7 yeni s?zle?menin imzaland???n? ilan eder. Bu yeni s?zle?melerin imzalanmas?yla, Kuzey Irak?taki 20 kadar uluslararas? petrol ?irketi faaliyet g?sterecektir. Yeni 5 s?zle?me m?zakere a?amas?ndad?r? denildi.
K?rdistan Federal B?lgesi y?netimi, A?ustos 2007?de ??kar?lan yerel petrol ve gaz yasas? uyar?nca 10 kadar s?zle?me yapm??t?. Yasan?n ??kar?ld???n?n ilan edilmesinden beri ise b?lgesel y?netim ???nc? kez uluslararas? anla?malar? resmen duyurmu? oldu.
ABD ve merkezi y?netim rahats?z
Irak Petrol Bakan? H?seyin ?ahristani ise, ilk s?zle?melerin imzalanmas?n?n me?ru olmad???n? savunmu?tu.
ABD de bu s?zle?meleri ele?tirmi? ve Ba?dat?taki merkezi h?k?metle ?l?zumsuz gerginlik? yaratt???n? ile s?rm??t?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net