Greve ??k?ld??? g?n i??i sendikal? oldu

Grev okuldur? dendi?ini duyarlard? hep ama nas?l bir okul oldu?unu bilmezlerdi. ???i ?nderlerinden duyduklar?, kitaplardan okuduklar? kadar?yla grevlerde i??iler ?ok ?ey ??renirdi.


Grev okuldur? dendi?ini duyarlard? hep ama nas?l bir okul oldu?unu bilmezlerdi. ???i ?nderlerinden duyduklar?, kitaplardan okuduklar? kadar?yla grevlerde i??iler ?ok ?ey ??renirdi. 23 g?nd?r 81 ilde grevlerini ba?ar? ile y?r?ten Telekom i??ileri, okulun 1. s?n?f?nda karne notlar?n? merak ediyorlar. Peki karne notlar?n? kim verecek? Onlar talepleri kabul edilip grevi ba?ar? ile bitirildi?i g?n Telekom i??ilerinin okuldan ba?ar? ile mezun olaca??n? s?yl?yorlar. ??yeri temsilcileri ile grevin kazand?rd?klar? ?zerine g?r??t?k.

Telekom grevi s?n?f m?cadelesine bak?? a??n?z? nas?l de?i?tirdi?
Bayrampa?a Telekom ??yeri Ba?temsilcisi Fazl? G?khan: Bundan ?nceki s?re?te kapsam d??? ?al??anlar?n i? g?vencesinin olmad???n?, bizim g?vencemizin sendika sayesinde oldu?unu, s?n?f m?cadelesinde sendikalar?n ne kadar ?nemli bir yere sahip oldu?unu ??retti bu grev. Ayn? zamanda dayan??may?, dik durmay? ve ?lkeye sahip ??kmay?.

Gaziosmanpa?a Telekom ??yeri Ba?temsilcisi Ahmet Karatay: Kenetlenmeyi, daha ?nce yan yana durdu?u insan?n ismini ??rendi, gece g?nd?z yan yana durdu?u insanlar? tan?d?, dost bildi?i insanlar?n ger?ekte dostu olmad???n? g?rd?. Yani okulun 1. s?n?f? oldu. Karne notumuzu bekliyoruz. Zay?flar?m?z var ama onlar? da d?zeltece?iz.

Ba?c?lar Telekom ??yeri Temsilcisi Ahmet Birgin: Arkada?l?klar, dostluklar kuruldu. Farkl? d???ncelere sahip insanlar?n bu kuruma sahip ??kt???n? g?sterdi. THY ile ba?layan s?re?te Telekom i??isi b?y?k moral verdi.

Ankes?rl? Telekom M?d?rl??? ??yeri Ba?temsilcisi Nurettin Altun: Grev s?reci bize sermayenin sald?r?lar?n?n bu kadar pervas?z oldu?unun a??k a??k g?sterdi. Bu da i??iler aras?nda bir bilin? s??ramas?na, dostunu d??man?n? tan?mas?na neden oldu. Grevin ba?ar?yla sonu?lanmas? sendikal hareketin de ?n?ndeki engelleri kald?racakt?r.

Ba?c?lar Telekom ??yeri Temsilcisi G?lpa?a Cebir: S?n?f m?cadelesinin, eme?in var oldu?unu, dayan??man?n ?nemini ??rendik. ?nsanlara k?lece ?al??ma ko?ullar?n?n dayat?ld??? bir d?nemde i??ilerin birbirlerine sar?lmas?, kenetlenmesi gerekti?ini ??rendik.

Bu grev i??i ili?kilerini nas?l de?i?tirdi?
Ahmet Karatay: Bizde daha ?nce i?eride ?al??anlar ile d??ar?da ?al??anlar aras?nda bir sorun vard?. ??erisi ayr? bir devlet d??ar?s? ayr? bir devlet gibi i?liyordu. Bu grevle karde? olduklar?n? g?rd?ler. ?zellikle kad?n i??ilerimiz erkeklere g?re daha ?zverili hareket ediyorlar. Grevden ?nce, k?s olan bir i?yeri temsilcimizle bir i??i arkada??m?z? bar??t?rmak i?in defalarca yemekli toplant? yapt?k. Ama bir t?rl? bar??t?ramad?k. Grev ba?lad? ta?eron kovalarken en ?nde ikisi ko?tu, eylemlerde en ?nde ikisi yan yana durdu ve bar??t?lar. Grev onlar? bar??t?rd?. Grev i??ileri karde?le?tirdi, bu nedenle Oger?e te?ekk?r ediyoruz.
???iler daha ?nce m?d?rlerden korkuyorlard?. Telekom i??isi kabu?unu k?rd?, yar?n eskisi gibi olmayacak. Patronlar?na kar?? nas?l dik durmalar? gerekti?ini ??rendiler.

Ahmet Birgin: Oger, sa?c?, solcu, dinci, dinsiz demeden herkesi kap?n?n ?n?ne koydu. Demek ki sermayenin dini, ?rk? olmuyormu?. Bu bizim bundan sonra yapaca??m?z ?al??malara kat?l?m? kolayla?t?racak.

Nurettin Altun: Biz ankes?rl? telefon m?d?rl??? olarak eylemlerde ?ok ?ans?zd?k. 14 ?eflik var bana ba?l?. Eylemlere kat?l?mda ?ok fire veriyorduk ama ?imdi greve ??kt?ktan sonra b?t?n i??iler greve kat?ld?lar. Bir telefonla i??iler istedi?imiz yerde toplan?yor.

Ba?c?lar Telekom ??yeri Ba?temsilcisi Mehmet G?r: Mesela bug?n biz ta?eron firman?n grevi k?rmas?n? engellerken, arkada?lar?m?z da burada bir tencere menemen yapm??lar ve gelip birlikte yedik.

G?lpa?a Cebir: Biz greve ??kt???m?zdan beri arkada?lar?m?z dayan??ma i?inde. Sadece kendi m?d?rl???ndekilerle de?il di?er m?d?rl?kler de ?yle. Her k?yde, her bucakta ?al??anlar dayan??ma i?inde sendikas?na ve greve sahip ??k?yor.

Bu grev ailelerinizi nas?l etkiledi?
Fazl? G?khan: Greve ??kaca??m?z g?n oturup konu?tuk. Greve ??k?yoruz, sendikam?z, ekme?imiz i?in dedik. Eve ?ok gelemeyece?imizi s?yledik. Onlar?n da destek vermesini istedik. Ailelerimiz konusunda hi?bir s?k?nt?m?z yok. Eve az gitmemizden dolay? olu?an ?zlem nedeniyle ufak tefek s?k?nt?lar oluyor ama ciddi de?il.
Bir ak?am grev yerlerini dola?t?ktan sonra eve u?rayay?m dedim. Arkada?larla grev konusunda sohbet ederken o?lum ustura ile y?z?n? kesmi?. Sonra o?lum neden b?yle yapt?n dedim, cevab? ?Senin y?z?nden ??nk? eve gelmiyorsun? dedi. ?ok duyguland?m, ?ocuklar?m?z evde bizleri bekliyor, ekme?imizi b?ld?rmeden m?cadeleyi kazan?p onlar?n kar??s?na aln?m?z ak ??kaca??z.

Ahmet Karatay: Biz bir?ok eylemde arkada?lara aileleriyle gelmesini istedik. Ve geldiler de. Cumhuriyet Bayram??n?n oldu?u g?n e?lerimiz ?ocuklar?m?z toplanm?? evde yapt?klar? yiyeceklerle ziyarete geldiler. E?ler m?d?rl??e gelince slogan atar?z diye d???n?yorlarm?? ama benim ilkokul 5. s?n?fa giden o?lum en ?ne ge?ip ?Telekom i??isi yaln?z de?ildir? diye slogan at?yor. Sonra di?erleri de sloganlara kat?larak geldiler. Evde anlat?yoruz, grevi kazanamazsak, param?z olmayacak, okula gidemeyeceksin, a? kalaca??z diye. ?ocuklar bunlar? anl?yorlar.

Ahmet Birgin: Grev sabah? e?im birlikte kalkal?m gidelim dedi. ?ocuklar da ?baba bizim de gelmemiz gerekiyorsa okula gitmeyiz, birlikte gidelim? dediler. ??e gider gibi e?imle birlikte gelip grevde yerimizi ald?k.

Nurettin Altun: Biz temsilci oldu?umuz i?in eve ?ok ge? gidiyoruz. ?ocuklar neden eve gelmiyorsun diyorlar. Ben de ne yapt???m?z? anlat?yorum. Televizyonlarda neden yer almad???m?z? soruyorlar. Ben de onlar da patron o y?zden yer vermiyorlar diyorum. Bu m?cadelenin onlar?n gelecek m?cadelesi oldu?unu anlat?yorum.

Mehmet G?r: Ailem de grevi benimle birlikte ya??yor.

G?lpa?a Cebir: Bizim han?mlar ayda bir kez g?n yap?yorlar. Ge?en g?n kom?unun kar?s? haberlerde ?400 yerde sabotaj oldu? ?eklindeki haberi seyretmi?. Sormu? han?ma ?Pa?a da orda ?al???yor o da bunlar?n i?inde mi?? Han?m da k?zm??, ?Ne alakas? var, onlar ekmeklerinin m?cadelesini y?r?t?yo. Belki biz bu ay para da almayaca??z? demi?. Sonra kom?u ?z?r dilemi?. Ge?en g?n m?d?r say?m yapt?rd?, sabah 05.00?te eve ancak gidebildik. O g?nde Gayrettepe?de eylem vard?. Benim 18 ya??ndaki o?lum ?ben de gelece?im? dedi ve eyleme geldi. Orada o co?kuyu g?r?nce ?size sayg? duyuyorum yapabilece?im bir ?ey olursa seve seve yapar?m? dedi. Bak?rk?y?e eyleme g?t?rd?m. Ba?kanla da (Levent Dokuyucu) tan??t?rd?m. Eylemden sonra eline bildiri alm?? da??t?yor. E?im ak?ama kadar televizyonun ba??nda bir ?ey olursa hemen ar?yor.

Grev bitince Telekom i??isinde nas?l bir de?i?im olacak?
Fazl? G?khan: ?ok de?i?tik. ?ok ?ey g?rd?k. Bug?ne kadar i??ilerimizi bir?ok greve g?t?rd?k o heyecan? ya?atmaya ?al??t?k ama kendisi ilk kez bunun sahibi oldu. ??veren kar??s?nda dik durmak gerekti?ini ??rendi. Telekom i??isi i?in iyi bir kazan?m oldu.

Ahmet Karatay: 1986 y?llar?nda Telekom i??ileri i?e girerken i?verenler ellerinin alt?nda sendika ?ye formu ile g?r??meyi yapard?. Telekom i??isinin i?e giri? tarihi ile ?yelik tarihi ayn?d?r. ?zel sekt?rde i??i sendikaya ?ye oldu?unda i?ten at?l?rken, Telekom?da i?verenler sendikaya ?ye yap?yorlard?. Telekom i??isi sendika hakk?n?n nas?l kazan?ld???n? bilmiyordu. Greve ??kt?klar? g?n Telekom i??ileri sendikan?n o zaman ?yeleri oldu. Sendikal? olmasayd?k hepimiz i?siz kalacakt?k. ???i sendikas?na ve arkada?lar?na g?ven duydu.

Ahmet Birgin: Bundan sonra Haber-?? karar alm??sa o karar? biz daha s?ylemeden uygulamaya ge?ecektir. Herhangi bir yerde grev oldu?u zaman buradaki i??i onlara destek vermek i?in kendili?inden hareket edecektir. Grev bize bunu ??retti.

Nurettin Altun: Haber-?? ?yeleri bug?ne kadar beton gibiydi grevden sonra demir gibi oldular.

Mehmet G?r: Bu birliktelik gelecekte ?al??acak ?ocuklar?m?z i?in ba?ar? olacak.

G?lpa?a Cebir: ?ocuklar?m?z sendikal? olman?n ne oldu?unu ??reniyorlar. Birlik, beraberli?i ??reniyoruz. ???iler bundan sonra farkl? bakacaklar. (?stanbul/EVRENSEL)
Dayan??ma i??iyle olur

Haber-?? 1 No?lu ?ube di?er sendikalar ile ?ok dayan??ma i?inde oldu. ?imdi siz grevdesiniz, dayan??ma ziyaretleri sizde nas?l bir duygu yarat?yor?
Fazl? G?khan: Dayan??ma ziyaretleri i??iler i?in bir moral oluyor. Bug?ne kadar dayan??ma konusunda ?ok az ziyaret oldu. Biz kendi i?imizde dayan??may? s?rd?r?yoruz. Mesela bizim i??ilerimiz grev k?r?c?l???n?n ?ok oldu?u GOP i??ileri ile birlikte m?cadele etti.

Ahmet Karatay: Grev ba?ar? ile sonu?lan?rsa T?rkiye i??i s?n?f?n?n kazan?m? olacak, kaybedilirse de i??i s?n?f?n?n olacak. Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube?nin bug?ne kadar yapt??? dayan??man?n kar??l???n? g?rmedi. GOP?ta belediye i??ileri, yeni sendikal? olan T?rko?lu Ambalaj Fabrikas? i??ileri geldi ziyaretimize. Bu ziyaretler ciddi bir sevin? yaratt?. Ele?tiri de yapay?m. Bak?rk?y?de yapt???m?z y?r?y??e Hava-?? Genel Ba?kan? Atilay Ay?in tek ba??na geldi. En az?ndan temsilcilerle gelebilirdi. T?rk-??, Telekom i??isinin yan?nday?m diyor. B?yle bir destek istemiyoruz, 350 bin i??isi ile yan?m?zda olmas?n? istiyoruz. Hava-?? grev a?amas?nda, Haber-?? uyu?mazl?kta T?rk-?? gidip Bak??de Ba?kanlar Kurulu yap?yor. T?rk-?? y?netimi genel eylem karar? almal? bununla da kalmay?p Haber-???e a??k bir ?ek vermelidir. Sadece T?rk-???e de?il bu laflar?m, D?SK?e, Hak-???e de...

Ahmet Birgin: ???ileri ba?kanlar?n ziyaret edip gitmeleri dayan??ma de?ildir. Hemen her il?ede ?rg?tl? olduklar? fabrikalar var sendikalar?n. Buradaki i??ilerin her g?n grev yerlerinde olmalar? gerekiyor.

Nurettin Altun: Grev a?amas?nda di?er sendikalar?n ziyaretleri moral a??s?ndan i??iler i?in ?ok ?nemli. Sermaye d?nyada tek v?cut olmas?n? becerebiliyorsa sendikalar neden tek v?cut olamas?n?

Mehmet G?r: Biz 1 No?lu ?ube temsilcilerinin ald??? kararla kendi il?elerinde sendikalar? ziyaret edip i??ilerden destek isteme karar? alm??t?k. Bu ?al??malar?m?z oldu. Mesela biz temsilciler olarak ??DA? fabrikas?na gittik. Temsilci ile g?r??mek istedi?imizi s?yledik. Temsilci geldi Telekom temsilcileri oldu?umuzu s?yledik. ?Bir dakika bekleyin? dedi. Ahmet (Birgin) ?ay s?yleyece?ini sanarak, ??aya gerek yok a?a??da i?tik? dedi fabrika temsilcisi ise ?Yok ?ay de?il polis ?a??raca??m? dedi. Bu adam i?yeri temsilcisi. Yine de umutsuz de?ilim emek dostlar?n?n katk?da bulunaca??na inan?yorum.

G?lpa?a Cebir: Nas?l dayan??maya girdiyorsan, bunu da bekliyorsun. Kim gelirse gelsin mutlu oluyoruz. Ahmet ?rnek verdi i?te, Bak?rk?y?deki eylemi. Hi? de?ilse temsilcilerle gelinmeli. T?rk-?? a??kl?yor Telekom i??isinin yan?nday?z. Burada 130 i??i var birisi T?rk-???i g?rmedi. Sultan?iftli?i?ne gittik orada da g?rmedik, Gayrettepe?de de g?rmedik. Eee nerede bu destek?
G?khan Durmu?
www.evrensel.net