Operasyon havas? medyay? sard?

ABD Ba?kan? Bush ile g?r??t?kten sonra h?k?metin s?n?r ?tesi operasyon s?z?n? daha kararl? dile getirmesi, medyay? da rahatlatt?.


ABD Ba?kan? Bush ile g?r??t?kten sonra h?k?metin s?n?r ?tesi operasyon s?z?n? daha kararl? dile getirmesi, medyay? da rahatlatt?. Sava? havas?n? k?sa s?reli?ine ask?ya alan gazeteler, man?etleri sava? g?nlerindeki gibi helikopter tan?t?mlar?na, senaryolara, ?24 saat zoom?lara ay?rd?.
Gazetelerin d?nk? say?lar?n?n man?etlerinde sava? havas? a??k se?ik belli olmaya ba?lad?. Ak?am, man?et haberini ?Apo?yu bulan kulak devrede? ba?l???yla Echelon sisteminin tan?t?ma ay?rm??t?. ?calan??n da Kenya?da d?nyan?n haberle?me trafi?ini izleyen bu sistem taraf?ndan bulundu?u man?et haberinde iddia edildi.
Bug?n, ?biz? zamirini de kullanmaktan ka??nmayarak asker gibi konu?maktan ?ekinmedi: ?Kararl?y?z, vuraca??z?.
Cumhuriyet, operasyona destek verirken iplerin ABD?nin elinde olmas?na tepkiliydi: ?G?d?ml? harekat?. Operasyon i?in sab?rs?zlanan gazetelerden G?ne?, Baykal??n ?Girmek i?in yeni bir facia m? bekleniyor? s?zlerini man?etine ta??d?.
H?rriyet?in s?rman?etinde Genelkurmay ?kinci Ba?kan??n?n Bush?u ?kararl? g?rd???? yorumu vard?: ?Pa?a?n?n oval ofis raporu?.
Milliyet, Ba?bakan Erdo?an??n operasyon haz?rl???n? t?rnak i?inde ?Bir d??man varsa yok edilmelidir? ?eklinde man?etine ta??d?.
Radikal, G?l??n ?Art?k diplomatlar de?il asker konu?acak? s?z?n? man?etine ta??rken, devriye gezen askerlerin foto?raf?n? kulland?.
Kocas? ile ilgili sorulara muhatap kalan DTP?li milletvekili Fatma Kurtulan da gazetelerin kampanyas?na maruz kalm??t?. Bir?ok gazete ?ku?ku? k?sm?n? ?ne ??kar?rken, kendinden emin olan Posta?n?n man?eti ?Kendisi DTP ile Meclis?te, kocas? PKK ile da?larda? idi. Sabah ise ?Kocamdan haberim yok? s?rman?etini kulland?.
Star??n s?rman?eti ??stedi?imizi ald?k? vurgusu yapt?.
Terc?man ise, operasyona onay verdi?i halde ABD?nin sinsi bir plan pe?inde oldu?una inan?yor. ?Deh?et senaryo? man?etini atan gazete, ?Kandil?den ?ran?a firar, ABD?nin sinsi plan? ba?lad?? iddias?nda bulundu.
T?rkiye, ?Operasyon s?reci ba?lad??, Yeni ?afak ?S?f?r noktas?na 24 saat zoom? man?etleriyle okurlar?n? operasyona haz?rlamaya ?al???yordu.
Vatan ise, operasyonda kullan?lacak silahlar?n tan?t?m?na man?etini bile ay?rmaktan ka??nmam??t?. ?Predator bulacak, F-16?lar vuracak? diyen gazete, ABD?nin insans?z u?aklar?n? ayr?nt?lar?yla anlatt?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net