G?l Ermenistan?? su?lad?

Cumhurba?kan? Abdullah G?l, ?Ermenistan??n T?rkiye?ye kar?? hasmane davran??lar i?inde oldu?unu, bir yandan da kom?usu Azerbaycan??n topraklar?n? i?gal alt?nda tutmas?n?n bug?nk? durumunun sebebi oldu?unu art?k t?m d?nya g?rmelidir? dedi.


Cumhurba?kan? Abdullah G?l, ?Ermenistan??n T?rkiye?ye kar?? hasmane davran??lar i?inde oldu?unu, bir yandan da kom?usu Azerbaycan??n topraklar?n? i?gal alt?nda tutmas?n?n bug?nk? durumunun sebebi oldu?unu art?k t?m d?nya g?rmelidir? dedi.
Cumhurba?kan? Abdullah G?l, Azerbaycan Parlamentosu?nda yapt??? konu?mada Ermenistan ile ya?anan sorunlar? dile getirdi. T?rkiye?nin, Ermenistan Cumhuriyeti?ni 16 Aral?k 1991?de tan?d???n? ifade eden G?l, Karadeniz?de sahili olmad??? halde Ermenistan?? Karadeniz Ekonomik ??birli?i Te?kilat??na davet etti?ini de belirtti. ?Buna ra?men, T?rkiye ile Ermenistan aras?nda diplomatik ili?ki kurulmas?n? engelleyen sorunlar ortaya ??km??t?r? diyen G?l, bug?nk? noktaya gelinmesinden T?rkiye?nin sorumlu olmad???n? kaydetti.
G?l, b?lgenin huzur ve istikrar? a??s?ndan b?lgedeki t?m ?lkelerin birbirleri ile ikili ve ?ok tarafl? d?zeyde iyi kom?uluk ili?kileri i?inde olmalar? gerekti?ini belirterek, ?Ermenistan??n bir yandan kom?usu T?rkiye?ye kar?? hasmane davran??lar i?inde bulunmas?n?n, bir yandan da bir di?er kom?usu Azerbaycan??n topraklar?n? i?gal alt?nda tutmas?n?n bug?nk? durumun sebebi oldu?unu art?k t?m d?nya g?rmelidir? ifadelerini kulland?.
G?l, ?Ermenistan??n tarihin yarg?lanmas?n? tarih?ilere b?rakmas? gerekti?i ?eklindeki g?r???m?zde de hi?bir de?i?iklik olmad???n?, payla??lm?? tarihimizin birlikte incelenmesi i?in olu?turulmas?n? ?nerdi?imiz Ortak Tarih Komisyonu teklifimizin halen ge?erlili?ini korudu?unu burada bir kez daha vurgulamak isterim. Ermenistan 1915 olaylar?n?n yorumlanmas?n? ba?ka ?lkelerin parlamentolar? nezdinde takip etmeyi s?rd?rd?k?e, T?rkiye ile Ermenistan aras?ndaki ili?kilerin normalle?mesi ile ilgili bir geli?me de beklenmemelidir? diye konu?tu.
G?l konu?mas?nda, resmi a??l??? ge?en y?l yap?lan, d?nyan?n en uzun ikinci petrol boru hatt? Bak?-Tiflis-Ceyhan sayesinde Azerbaycan petrollerinin art?k T?rkiye ?zerinden d?nya pazar?na ula?t???n? hat?rlatarak, ?Kazakistan??n da bu projeye kat?lmas? ile, Bak?-Tiflis-Ceyhan boru hatt? b?lgesel i?birli?inin en g?zel misali olarak daha g??l? bir ?ekilde ortaya ??km??t?r ve d?nyada her ge?en g?n daha fazla dikkat ?ekmektedir? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net