Evren?in K?rt?e itiraf?

12 Eyl?l cuntas?n?n lideri Kenan Evren, K?rt?e yasa?? koymakla hata ettiklerini s?yledi. Evren, Milliyet gazetesinden Fikret Bila?ya yapt??? ve gazetede d?n yer alan a??klamada, ??yle dedi: ?12 Eyl?l?de bir hatam?z da oydu.


12 Eyl?l cuntas?n?n lideri Kenan Evren, K?rt?e yasa?? koymakla hata ettiklerini s?yledi. Evren, Milliyet gazetesinden Fikret Bila?ya yapt??? ve gazetede d?n yer alan a??klamada, ??yle dedi: ?12 Eyl?l?de bir hatam?z da oydu. K?rt?e konu?may? yasaklad?k. ??yle yasaklad?k: Konu?malarda, mitinglerde, ?urada burada K?rt?e konu?ulmayacak. Okulda filan K?rt?e tedrisat yap?lamaz dedik. Neden dedik? Ben devlet ba?kan?yken, bir k?yde ilkokula gittim. ???nc? s?n?fa m?, d?rd?nc? s?n?fa m? girdim, hat?rlam?yorum. A?t?m kitab?, oku ?unu dedim ?ocu?a. Kem k?m, ?ocuk okuyam?yor.
D?rd?nc? s?n?fa gelmi?, T?rk?eyi okuyam?yor. K?zd?m. Orada s?yledim. ??retmene d?nd?m, ?D?rd?nc? s?n?fa gelmi?, T?rk?eyi okuyam?yor, bu nas?l i??? dedim. Sonradan anla??ld? ki, ??retmen de K?rt. K?rt?e yap?yor tedrisat?. D?nd?m ve K?rt?e yasa??n? koyduk. K?rt?e tedrisat yap?lamaz dedik. Ama, biraz a??r yasak koyduk. Sonra bu yasak kald?r?ld?, ama hatayd?. Hata oldu?unu sonradan anlad?m.?
Evren, bu konuda ba?ka ?lkelerden de ?rnek vererek ??yle devam etti: ?Bel?ika?y? ele alal?m. Flamanlar ve Valonlar kavga etmiyorlar. Ben Genelkurmay Ba?kan??yken Kanada?ya gitmi?tim. Orada Quebec b?lgesine gittim. Genelkurmay Ba?kan? gezdiriyor. Quebec?te lisan Frans?zca. Tuhaf?ma gitti. ?Kanada?da nas?l i? bu?? dedim. Dediler ki, ?Buras? Fransa?dan kalma b?lge. Sonra b?rakm??lar, ama bir anla?mayla, buradaki halk?n kendi lisan? kabul edilecek, kendi lisanlar?n? kullanacaklar? denilmi?. Bu b?lgede devlet hizmetine gelecek bir vatanda? hem ?ngilizceyi, hem Frans?zcay? bilmek zorunda dediler. B?lgede hizmet verecekse bu zorunluymu?. ?imdi bizde de G?neydo?u?da hizmet verecek memurun K?rt?e de bilmesi laz?m. Kat? tutumla olmaz bu i?.? Kenan Evren, Bila?n?n, ?Peki memur K?rt?eyi nas?l ??renecek? O zaman okullara da koymak gerekmez mi?? sorusuna ise, ?Hay?r. O olmaz. Tedrisat T?rk?e olmal?? yan?t?n? vererek, K?rt?e e?itimin sadece kurslarda olabilece?ini savundu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net