MERCEK

 • Ortado?u?nun ate? ?emberinde olmas? yeni bir olgu de?il. Ortado?u?dan s?z edildi?inde ya da oradaki geli?meler ?zerine konu?uldu?unda, akla gelecek olan sadece onun ate? ?emberinde olmas? da olmamaktad?r.


  Ortado?u?nun ate? ?emberinde olmas? yeni bir olgu de?il. Ortado?u?dan s?z edildi?inde ya da oradaki geli?meler ?zerine konu?uldu?unda, akla gelecek olan sadece onun ate? ?emberinde olmas? da olmamaktad?r. Ortado?u, uzun on y?llard?r, d?nyan?n b?y?k g??leriyle nispeten b?y?k ya da ?yle olmaya ?abalayan, emperyal politikalara sahip g??lerin ?zerine hesaplar yap?p, ?lokmalar koparmak? istedikleri bir b?lge. Keskin ve yo?un ?eli?kiler b?lgesi; istikrars?zl???n en derin olarak ya?and??? bir b?y?k alan. Amerikan emperyalizminin Ortado?u?ya askeri m?dahalesinin, onun d?nya hegemonya m?cadelesinde, rakip bildi?i g??leri geri atarak, bu b?lgeyi bir enerji ve hammadde deposu olarak elde tutmak ve b?t?n ?teki b?lgelere y?nelik politikalar?n? ba?ar?yla s?rd?rmek i?in bir kalk?? karargah? olarak kullanmak oldu?u da, art?k, tart??may? gerektirmeyecek kadar a??kl?k kazanm?? bulunuyor.
  Ayn? nedenle, ABD, b?lge politikalar?nda daha b?y?k sorunlarla kar??la?mak istememektedir. O, bu ?k?resel? ??karlar? i?in kullanabilece?i her y?netimi, her g?c? daha aktif kullanmak ve boyun e?meyenlere de boyun e?dirmek istemektedir. T?rkiyeli i?birlik?ilerinin isteklerine, onlar?n de?il, kendisinin ??karlar? temelinde yakla?mas?, kapitalist emperyalizmin ?do?as??na uygun d???yor. Herhangi ayk?r?l?k yok yani. T?rk gericili?ine ve K?rt y?netimine yakla??m? da bu genel ??karlar taraf?ndan belirlenmi? durumda. T?rkiye gericili?inin Barzani y?netimine kar?? besledi?i emelleri s?n?rlamas?n?n nedeni de K?rtlere duydu?u sevgi, K?rlerin haklar?na sahip olmalar?na verdi?i ?nem nedeniyle de?il, kendisinin b?lge hakimi olarak yerle?mesini kolayla?t?racak dayanaklar bulma ihtiyac?ndand?r. ABD, PKK?n?n K?rt sorunu i?indeki yerini de, Barzani K?rdistan??n?n ?haritadaki anlam??n? da, T?rkiye gericili?inin b?lgedeki konumu ve stratejik kullan?labilir g?c?n? de bilmekte, hesaba katmakta, kendi ??karlar? y?n?nde en verimli ve en az tehlikeli politikalarla i?i g?t?rmeye ?al??maktad?r.
  T?rkiye gericili?inin K?rtlere kar?? s?rd?rd??? inkar ve bask? politikas?n? ?s?n?r ?tesi askeri harekat? kapsam?na geni?letme istemi, Amerikan etkinlik sahas?nda ?s?z s?yleme giri?imi? gibi bir yan anlam? da i?eriyordu. Ancak, altm?? y?l? a?k?n s?redir Amerikan emperyalizminin yeni s?m?rgesi olan bir ?m?ttefik?in, b?lgede, i?gallere giri?erek hegemonya kavgas? s?rd?ren bu b?y?k g?c? a?mas?n?n zorlu?u da ortadayd?. H?k?metin ve TBMM?nin ?s?n?r ?tesi harekat i?in tezkere?yi onaylamas?n?n ard?ndan, Genelkurmay ba?kan?n?n ?5 Kas?m??n sonucunu bekliyoruz? a??klamas?, devlet ve h?k?metin ABD ile ili?kilerinin anlam? ve d?zeyi a??s?ndan ?arp?c? bir ?itiraf? anlam? da ta??yordu.
  ABD?deki g?r??meler sonras?nda yap?lan, ?PKK?n?n, ABD?nin Irak??n ve T?rkiye?nin ortak d??man? oldu?u? a??klamas?, Erdo?an h?k?meti taraf?ndan, ?hamd edilerek? kutsansa da, ??venist k??k?rtma ve kalk??ma ile ?K?rtleri? ve ?T?rkleri? bo?azla?man?n e?i?ine getirenlerin s?n?r ?tesi hedeflerine, Irak??n i?galci hakim g?c? taraf?ndan ?izilmi? bir s?n?r oldu?unu g?steriyordu. Erdo?an, Bush ile yapt??? g?r??menin ?olduk?a verimli ve olumlu ge?ti?ini? belirterek, hu?u i?inde, ?Hamdolsun, istedi?imizi ald?k? diye yan?tlarken, Amerikan bas?n?n?n, ?Bush?un taahh?tleri?ni, ?bir T?rk sald?r?s?n? bertaraf etme ?abalar?? kapsam?nda de?erlendirmesi, bu a??klamay? b?y?k oranda anlams?z k?l?yordu.
  ??birlik?iler, esip g?rlemeden sonra ?k?s k?s? evlerine d?neceklerdi. Ancak, i?eride onca estirilen ?oven dalgan?n, o tehlikeli k??k?rt?c?l???n b?y?k bir hayal k?r?kl??? ve g?vensizli?e d?n??memesine de ihtiya?lar? vard?. ?Zevahiri kurtarmal??yd?lar! Bombalama zaten s?rd?r?l?yordu, bir miktar daha yo?unla?t?r?labilir, fantomlar, kobra helikopterleri, Irak topraklar?nda on y?l? a?k?n s?redir ?konu?lanm??? tank birlikleri ve komandolar sald?r?lar? s?rd?rebilirlerdi. B?ylece, D.G?re??in ?50 bin askerle girdik yine sonu? alamad?k? itiraf?nda oldu?u ?zere, on milyonlar? hedef alan sald?r?lar?n ?sorun ??zme?ye yetmeyece?ini bir kez daha g?rerek, deyi? yerindeyse ?geri ?ekilecekler?di!
  Bu geli?meler, emperyalistlerle i?birlik?ilerinin b?lge politikalar?ndan esas zarar? g?renlerin ve g?recek olanlar?n t?m milliyetlerden T?rkiye ve b?lge ?lkeleri halklar? olaca??n? bir kez daha g?sterdi. ??nk?, son haftalarda y?kselen ?ovenist dalga en b?y?k darbeyi, K?rt ve T?rk emek?ilerinin sermayeye kar?? birlikte m?cadele istek ve duygular?na vurdu. Irak K?rdistan? ?b?lgesel K?rt y?netimi?ni T?rkiye K?rtlerini de ba??ms?zl?k y?n?nde k??k?rtabilecek ?bir tehdit merkezi? g?sterip, K?rtlere kar?? seferberlik mar?lar? s?yletenlerin en ?nemli kazan?mlar?, denebilir ki bu oldu.
  Bu ise, ileri i??i ve emek?iler ba?ta olmak ?zere halk kitlelerinin, sermaye ve temsilcileri taraf?ndan kendilerine kar?? hemen her zaman bir dalga k?ran olarak kulland?klar? ??venizmin etkisini k?rmak ?zere, i?birlik?i gericili?in politikalar?na kar?? ??kmalar?n? ve emperyalistler taraf?ndan ?lkenin s?r?klendi?i u?urumlardan kurtulmak ?zere ba??ms?zl??? savunmalar?n? acil bir sorumluluk haline getiriyor.
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net