?lerleme Raporu d?? bas?nda ele?tirildi

Avrupa Komisyonu?nun yay?nlad??? ele?tirel ?lerleme Raporu d?nyada b?y?k yank? buldu.


Avrupa Komisyonu?nun yay?nlad??? ele?tirel ?lerleme Raporu d?nyada b?y?k yank? buldu. Raporu de?erlendiren yabanc? medya kurulu?lar?, ?Raporun daha k?t? bir zamanlamas? olamazd??, ?S?rbistan?a hediye T?rkiye?ye so?uk du??, ?T?rkiye?ye sert ele?tiriler y?neltildi? gibi ifadeler kulland?. Financial Times, AB?nin ko?ullar? a??rla?t?rd???n? yazd?. Raporun emredici tonu ve zamanlamas?n?n yanl?? oldu?unu belirten Independent, ?Daha k?t?s? olamazd?? dedi. Times da ?T?rkiye?yi sadece tam ?yelik perspektifi te?vik edebilir? dedi.
Independent gazetesi ba?yaz?s?nda, ilerleme raporunun dayatmac? oldu?unu ve yanl?? bir zamana denk geldi?ini belirtti. T?rkiye?nin sava??n e?i?inde oldu?unu iddia eden gazete, ?Avrupa Birli?i?nin ilerleme raporu daha k?t? bir zamana rastlayamazd?. Ayn? ?ekilde raporun emredici tonu da daha uygunsuz olamazd?? ifadelerini kulland?.
T?rkiye?nin, Kuzey Irak?taki PKK?ya kar?? harekata haz?rland??? bir d?nemde Avrupa Birli?i?nin raporunu g?rmezden gelebilece?i ve bunun b?y?k bir hata olaca?? uyar?s?n? yapan Financial Times da, Avrupa Birli?i?nin, Ankara i?in ko?ullar? a??rla?t?rd???n? belirtti.
Times gazetesi ise ifade ?zg?rl???ne y?nelik s?n?rlamalar?n T?rkiye?nin Avrupa Birli?i ?yeli?i ?n?nde engel olu?turdu?unu, T?rkiye?nin i?kenceyi sona erdirme, az?nl?k haklar? ve ifade ?zg?rl???n? iyile?tirme konular?ndaki ba?ar?s?zl???n? ?ne ??kartt???n? belirtti.
Gazete, ??ngiltere, Avrupa Komisyonu gibi, T?rkiye?yi reformlara sadece tam ?yelik perspektifinin te?vik edebilece?ini d???n?yor? diye yazd?.
Lausitzer Rundschau gazetesi de, ?Rapor, T?rkiye?nin ?yeli?ine kar?? olanlar?n ekme?ine ya? s?r?yor. Br?ksel?in T?rkiye karnesi yine k?r?klarla dolu. ?ki y?ld?r, T?rkiye?yi Avrupa standartlar?na getirecek olan 35 kat?l?m ba?l??? i?leniyor. Bu ba?l?klardan sadece d?rd? kapat?labildi. Yani ilerlemeden s?z etmek m?mk?n de?il? yorumunu yapt?.
Ankara?ya so?uk du?
?spanya?n?n en b?y?k gazetesi El Pais de Br?ksel, S?rbistan?a kap? a?arak bu ?lkeye bir ?hediye? sunarken, Frans?z Cumhurba?kan? Sarkozy?nin yapt??? bask?lar?n yans?mas? olarak ?yelik m?zakereleri konusunda Ankara?ya ?so?uk du?? verildi?ini yazd?.
Frans?z Le Figaro ise Avrupa Komisyonu?nun ?T?rkiye?nin AB yolunun uzun olaca??? mesaj?n? verdi?ini belirtirken ?Komisyon ilerleme istiyor? ba?l???n? kulland?.
El Cezire televizyonu ise Avrupa Komisyonu?nun, T?rkiye?den Nobel ?d?l? sahibi Orhan Pamuk?un ve di?er gazeteci ve yazarlar?n da yarg?land??? 301. maddeyi de?i?tirmesini istedi?ini belirtti. (HABER MERKEZ?)
MHP: T?rkiye oyalan?yor

MHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Tunca Toskay, Avrupa Birli?i?nin T?rkiye ?lerme Raporu?nun, T?rkiye-AB ili?kilerini ?T?rkiye?yi oyalama, ne pahas?na olursa olsun AB limanlar?na s?k? s?k?ya ba?l? bir ?lke haline getirme tezi? ?zerine oturtuldu?unu a??k?a ortaya koydu?unu savundu.
Toskay, yapt??? a??klamada, ?Daha ?ncekilerde de oldu?u gibi AB, T?rkiye?ye kar?? kendi y?k?ml?l?klerini hi? dile getirmemekte ve Helsinki Zirve karar?nda belirtilmi? olmas?na ra?men T?rkiye?ye ayr?mc? bir tav?r sergilendi?i? ifadelerine yer verdi.
?im?ek, Rehn?le g?r??t?

Devlet Bakan? Mehmet ?im?ek, AB Komisyonu?nun geni?lemeden sorumlu ?yesi Olli Rehn?le g?r??t?. Bas?na kapal? yap?lan ve 1 saate yak?n s?ren g?r??meden sonra k?sa bir a??klamada bulunan Bakan ?im?ek, gayet olumlu bir g?r??me ger?ekle?tirdiklerini belirterek, ?lerleme Raporu?yla ilgili g?r?? al??veri?inde bulunduklar?n? s?yledi.
Raporu olumlu buldu?unu kaydeden ?im?ek, ?Reformlara devam edece?iz. Bu, T?rkiye?nin kararl?l???d?r? diye konu?tu. Br?ksel temaslar? kapsam?nda AB Komisyonu?nun ekonomik ve parasal i?lerden sorumlu ?yesi Joaquin Almunia ile de bir araya gelen Bakan ?im?ek, Avrupa Parlamentosu?nda (AP) T?rkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu E? Ba?kan? Joost Lagendijk ve T?rkiye Raport?r? Ria Oomen-Ruijten?le de g?r??t?. (HABER MERKEZ?)
CHP: Ayr?mc?l?k yap?yor

CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Onur ?ymen, Avrupa Birli?i ?lerleme Raporu?nda T?rkiye?ye y?nelik haks?z ele?tiriler oldu?unu s?yledi. AB?nin T?rkiye?ye kar?? ayr?mc?l?k yapt???n? ileri s?ren ?ymen, T?rkiye?de siyasete ?askerin y?n verdi?i? ?eklindeki de?erlendirmelerin yanl?? oldu?unu s?yledi.
ANKA?ya konu?an Onur ?ymen, raporda, ?Baz? alanlarda T?rkiye?nin k?smi ilerlemeler sa?lad??? ifade edilmekle birlikte, baz? b?l?mlerde de kabul edilemeyecek haks?z ele?tiriler var? diye konu?tu. Raporda, 301?inci maddeye ?ok fazla vurgu yap?ld???n? s?yleyen ?ymen, ancak burada ele?tirinin serbest, hakaretin yasak oldu?u konusuna de?inilmemesini ele?tirdi. Az?nl?k haklar? konusundaki iddialar?n yeni raporda da tekrarland???n? anlatan ?ymen, ?Fakat bu konunun derinlemesine inilmiyor ve baz? AB ?lkelerindeki T?rk az?nl???n maruz kald??? k?s?tlamalardan hi? bahsedilmiyor. Yani bu raporun ?zelli?i sadece T?rkiye?yi hedef almas?d?r. Ba?ka ?lkelerin ayn? konulardaki eksiklikleri dile getirilmiyor? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net