?evre anam?z, madencilik babam?z(m??)!

Grevdeki Haber-?? ?yelerine Evrensel gazetesini g?t?r?rken ?Bug?n? gazetesinin da??t?ld???n? g?rd?m.


Grevdeki Haber-?? ?yelerine Evrensel gazetesini g?t?r?rken ?Bug?n? gazetesinin da??t?ld???n? g?rd?m. ?Madencilikle ilgili haberler var herhalde? dedim. Bakan G?ler?in ?Kazda?? dedikodusuna? isyan etti?inden, ?evrenin annemiz madencili?in de babam?z oldu?undan, hi?birisini feda edemeyece?imizden falan s?z eden bir haber nedeniyle gazete bedava da??t?l?yordu. Birde Alt?n Madencileri Derne?i Y?netim Kurulu Ba?kan??n?n s?yledikleriyle ilgili, ?Vatanda?a do?rular anlat?lm?yor?un yan?nda Oktay Konyar?la ilgili ??ov yapt?? haberleri g?ze ?arp?yor.
G?ler?in Kazda???ndaki aramalarla ilgili s?yledikleri de yenilir yutulur lokma de?il. Birincisi, ?Aramalara kar?? olanlar?n k?k? d??ar?da? haberi, ikincisi de kaz?lar?n abart?ld???, sonuncusu da madencilerin g?nl?ne su serpen ??evre anam?z, madencilik babam?z? t?r?nden haberler.
Bergama, Ovac?k, ?amk?y, P?nark?y, Tepek?y geliverdi akl?ma ilk olarak. Buralarda ya?ayan insanlara da ?abartmay?n? deniyordu. ?Her evin ?n?nde kamyon olacak, herkes zengin olacak? deniyordu. Ovac?k?a gelenler ?imdi g?rd?kleri kar??s?nda ?ok oluyor. ?Abartmay?n? denilen yerlerde da? gibi toprak y???nlar?n? g?renlerin ?a?k?nl?ktan dili tutuluyor.
Kazda?l?lar yo?urdu ?fleyerek yiyorlar art?k. Bergamal?lar?n s?tten dilinin yand???n? d?nya alem ??rendi san?yorduk.
Zaman?n ?evre Bakan?, Bergama k?yl?leri i?in ?Bergama k?yl?leri de kabak tad? verdi? dediydi. K?yl?ler kabakla yap?labilecek her t?rl? yeme?i yaparak, ?evre Bakan??n? ?amk?y?e kabak yemeye davet etmi? ama bakan gelmemi?ti. Bu olaylar? d?nya alem ??rendiydi. Kazda?l?lar da ??rendiydi ku?kusuz. Ben de Kazda?l?y?m, Bergama?da ??rendiklerimi, Kazda?l?larla payla?m??t?m. Kazda?l?lar kaz? ?al??malar?n? abartm?yor. Yap?lmas? gerekeni yap?yor. Kolay gelsin Kazda?l?lar.
Di?er iki haberden ?Vatanda?a do?rular anlat?lm?yor?la ilgili ne denebilir? Ge?enlerde tiraj? y?ksek iki gazetede ??kan ilanlardan Kazda?l?lar da gereken malzemeyi alm??t?r. O ilandaki her maddenin reddedilmesi gereken bilgiler i?erdi?ini Bakan G?ler?in s?yledikleriyle ?rt??t???n? d???nmek ne ac?!
Bir daha kolay gelsin Kazda?l?lar!
Bir daha kolay gelsin!
Gani O?uz (Bergama/?ZM?R)
www.evrensel.net