Amerikan Sarko g?n?lleri fethediyor

Fransa Cumhurba?kan? Nicholas Sarkozy, ABD?ye ilk resmi ziyaretine ?nceki g?n ba?lad?.


Fransa Cumhurba?kan? Nicholas Sarkozy, ABD?ye ilk resmi ziyaretine ?nceki g?n ba?lad?. Sarkozy, ABD?ye ad?m atar atmaz, ?Washington?a ?ok yal?n bir mesajla geldim. Amerika?n?n kalbini fethetmek istiyorum? diye konu?tu.
Fransa, Sarkozy iktidar?n?n ard?ndan hem i? hem de d?? politika konusunda giderek ABD?nin d?men suyuna giriyor. Frans?z i??i ile emek?ilere y?nelik ?reform? ad? alt?nda kapsaml? bir sald?r? ba?latan Sarkozy, ?ran konusunda da ?sert ad?mlar? at?lmas?n? istiyor. Sarkozy?nin ?ran?a y?nelik tutumu kendi s?zleriyle ?Ya ?ran bombas? ya da ?ran??n bombalanmas?? diye ?zetlenebilir.
Irak i?gali ile ya?anan ayr?l??? gidermek istedi?ini de s?yleyen Sarkozy, Fransa?da muhalefet taraf?ndan ?K???k Bush?, ?Avrupal? Bush?, ?Amerikan Sarko? olarak ?a?r?l?yor.
Yeni ba?lang?ca...
Ak?am yeme?inde ABD Ba?kan? ile bulu?an ve iki ?lke aras?ndaki ?yeni ba?lang?ca? kadeh kald?ran Sarkozy, liderli?i alt?ndaki Fransa?n?n, Irak i?gali konusunda ABD ile aras?ndaki gerilimi ge?mi?te b?rakt???n? da belirtti.
Sarkozy, iki ?lkenin tarihine at?flarda bulunarak, ?Kongre?de George Washington??n bir resmi var, (Marquis) Lafayette?in de... Bu gelene?in s?rmesini istiyorum? dedi. Lafayette, Amerikan ve Frans?z devrimlerine kat?lm?? aristokrat bir albayd?.
?Fransa ve ABD birlikte ?al???rsa m?kemmel i?ler ba?arabilir? diyen Sarkozy, ?Biz Avrupal?lar, 20. y?zy?l?n en b?y?k gaddarl???yla kar?? kar??ya kald?k. Nefret verici 2 sava?. Aileleriniz bize yard?ma geldi. Frans?z halk?n?n bunu asla unutmayaca??n? s?ylemek i?in buraday?m? diye konu?tu.
ABD?nin izinden
?ran konusuna da de?inen Sarkozy, Fransa?n?n, ?ran??n n?kleer silahlar elde etmesini ?nleme konusundaki ?sert Amerikan ?izgisine? ba?l? kalaca??n? ve yapt?r?mlar?n etkili olaca??na inand???n? kaydetti.
Sarkozy, ziyareti s?ras?nda dolar?n Avro kar??s?nda kaybetti?i de?ere de dikkat ?ekti. Avro?nun de?eri, sal? g?n? tarihi bir rekorla 1.457 dolara y?kseldi. ?ki liderin, Irak, ?ran ve uluslararas? ekonominin yan? s?ra Kosova?n?n nihai stat?s? konusunu da g?r??t??? belirtiliyor. G?zlemciler, General de Gaulle d?neminden bu yana so?uk olan ABD-Fransa ili?kilerinin Sarkozy?nin ?abalar?yla ?iyile?tirilmeye ?al???ld???n?? ifade ediyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net