08 Kasım 2007 00:00

Pakistan?da Butto sahnede

ABD?de yay?mlanan Foreign Policy (D?? Politika) dergisine g?re ?d?nyadaki en istikrars?z devletler? aras?nda 12. s?rada olan Pakistan?da, Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in ilan etti?i ola?an?st? hale ili?kin bug?ne de?in sessiz kalan eski Ba?bakan Benazir Butto, nihayet g?steri ?a?r?s? yapt?.

Paylaş

ABD?de yay?mlanan Foreign Policy (D?? Politika) dergisine g?re ?d?nyadaki en istikrars?z devletler? aras?nda 12. s?rada olan Pakistan?da, Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in ilan etti?i ola?an?st? hale ili?kin bug?ne de?in sessiz kalan eski Ba?bakan Benazir Butto, nihayet g?steri ?a?r?s? yapt?.
Ancak M??erref ile ABD patentli ?g?? payla??m?? anla?mas?na imza atm?? olan Butto?nun eylemi yasakland?. Polis, Butto?nun eylemden vazge?mesini isteyerek, aksi halde eylemin ?zor yoluyla engellenece?ini? duyurdu. Butto ise, yanda?lar?na g?steri yasa??na kar?? koymalar? ?a?r?s?nda bulundu.
ABD?nin, Pakistan siyasetinde ?dengeyi sa?lamak? amac?yla 8 y?ll?k s?rg?n?n ard?ndan ?lkeye girmesine izin verdirdi?i Butto, M??erref?in ikinci darbesine kar?? bug?ne kadar c?l?z ??k??larda bulunmu?tu. M??erref kar??tlar? ve avukatlar, canlar? pahas?na sokaklara akarken, Butto ise M??erref?i k?namak ile yetinmi? ve General?i ikna etmeye ?al??aca??n? s?ylemi?ti.
M??erref kar??tlar? kat?lmad?
Di?er muhalefet liderleriyle g?r??mesinden sonraki a??klamas?nda Butto, M??erref?in OHAL y?netimini b?rakmas? da dahil taleplerinin 9 Kas?m?a kadar yerine getirilmemesi durumunda, yanda?lar?n?n 13 Kas?m?da Lahor?dan uzun y?r?y?? ba?lataca??n?, ard?ndan ?slamabad?da oturma eylemi yapacaklar?n? kaydetti. Bu arada Butto ile g?r??en muhalefet partileri aras?nda, ?slami partilerin olu?turdu?u ?Birle?ik Eylem Konseyi? ile eski Ba?bakan Nevaz ?erif?in ?nderli?indeki ?Pakistan M?sl?man Birli?i? ve eski kriket y?ld?z? ?mran Han??n partisi ?Adalet Hareketi Partisi?nin bulunmamas? dikkat ?ekti.
M??erref destek aray???nda
ABD?den ald??? yard?mlar?n kesilece?i endi?esine kap?lan M??erref ise, Washington?dan destek aray???na girdi.
ABD?nin yard?mlar? kesmesi ya da azaltmas? olas?l???na kar?? Kongre ?yeleriyle temasa ge?en M??erref, ABD Temsilciler Meclisi ve Senato?nun d?? ili?kiler komite ba?kanlar? Tom Lantos ve Senat?r Joseph Biden ile telefon g?r??meleri yapt?. Biden, yaz?l? bir a??klama yaparak, M??erref?e, se?imlerin planland??? gibi yap?lmas?na izin vermesinin ?nemine dikkat ?ekti?ini, ?niformas?n? ??karmas? gerekti?ini s?yledi?ini aktard?.
Tom Lantos ise M??erref ile g?r??mesi hakk?nda a??klama yapmad?. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

Gazze?nin 5 g?nl?k yak?t? kald?

SONRAKİ HABER

Elektronik kitap, gazete ve dergide KDV oranı yüzde 18'e yükseltildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa