?aaka?vili muhaliflere g?z a?t?rmad?

G?rcistan??n ba?kenti Tiflis?te polis, 2 Ekim?den bu yana parlamento binas? ?n?nde g?steri d?zenleyen muhalifleri sert m?dahalede bulunarak da??tt?.


G?rcistan??n ba?kenti Tiflis?te polis, 2 Ekim?den bu yana parlamento binas? ?n?nde g?steri d?zenleyen muhalifleri sert m?dahalede bulunarak da??tt?. Parlamento ?n?ne gelen ?evik kuvvet ve kar maskeli ?zel giysili polis, G?rc?leri da??tmak i?in biber gaz? ve tazyikli su kulland?. Polis, aralar?nda A.A muhabirinin de bulundu?u bas?n mensuplar?na da m?dahale etti.
Muhalifler, 2003 y?l?nda ?g?l? darbesiyle iktidara gelen Mikhail ?aaka?vili?nin istifas? ile erken se?im talep ediyordu. ?aaka?vili?nin bu istekleri reddetmesi ?zerine eylemlerin s?rece?i ilan edilmi?ti.
Muhalif lider g?zalt?nda
Bu arada polisin g?stericilere m?dahalesi s?ras?nda parlamento ?n?nde bulunan muhalefetin ?nde gelen liderlerinden eski Devlet Bakan? Giorgi Haindrava?n?n da g?zalt?na al?nd??? bildirildi. G?rc? ?medi televizyonu, ?nceki g?n a?l?k grevine ba?layan muhalefet ?yelerinin ve ?ok say?da g?stericinin de g?zalt?na al?nd???n? duyurdu.
Rusya ile gerilim
?te yandan Tiflis, Rusya?dan i?i?lerine m?dahale etmemesini istedi. Rusya?n?n Tiflis B?y?kel?isi Vya?esylav Kovalenko?nun, D??i?leri Bakanl????na ?a?r?larak Rusya D??i?leri Bakan? Sergey Lavrov?un G?rcistan ile ilgili a??klamalar?n?n k?nand??? bildirildi.
G?rcistan D??i?leri Bakan? Gela Bejua?vili, yapt??? a??klamada Lavrov?un a??klamalar?n? do?ru bulmad???n? derken, ?G?rcistan??n gelece?ini yine G?rcistan halk? belirleyecek? ifadelerini kulland?.
Lavrov, G?rcistan Cumhurba?kan? Mihail Saaka?vili?nin ?lkesindeki muhalefet g?sterilerinin arkas?nda Rusya?n?n oldu?u iddialar?n? ?sa?mal?k? olarak g?rd???n?, G?rcistan h?k?metinin neler yapt???n? herkesin bildi?ini ve G?rc? halk?n?n daha iyi bir gelecek hak etti?ini s?ylemi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net