Fotoğraf: Evrensel

AVRUPA GER?E?

 • Almanya?n?n K?ln kenti, tam anlam?yla ?ok k?lt?rl? ve uluslu bir ?ehir. Bir milyonun ?zerinde insan?n ya?ad???, Ren Irma???n?n ortadan ikiye b?ld??? bu kentin sembol?, tarihi Dom Katedrali?dir.


  Almanya?n?n K?ln kenti, tam anlam?yla ?ok k?lt?rl? ve uluslu bir ?ehir. Bir milyonun ?zerinde insan?n ya?ad???, Ren Irma???n?n ortadan ikiye b?ld??? bu kentin sembol?, tarihi Dom Katedrali?dir. Katedralin ?evresi ise adeta kentin kalbi. ?zellikle hafta sonunda Dom?un ?n?ne i?ne atsan?z yere d??mez. Ailece al??veri?e ??kanlardan kenti tan?maya gelen turistlere, sokak sanat??lar?ndan dilencilere kadar herkes bu meydanda bulu?uyor. Anlayaca??n?z; kentin Almanlar?, T?rkleri, K?rtleri, ?talyanlar?, Polonyal?lar?, Asyal?lar?, Avrupal?lar?, Afrikal?lar?, Amerikal?lar?... hepsi orada...
  Dom Meydan? K?ln??n aynas?d?r.
  Ge?en hafta sonu bu meydandan ge?enler, iki farkl? sahneye tan?k oldular. ?nce T?rkiye?nin Kuzey Irak?a m?dahale etme iste?ine kar?? ??kan K?rtler ve T?rkler ortakla?a bir miting d?zenledi. Genellikle T?rk?e ve K?rt?e sloganlar?n at?ld???, t?rk?lerin s?ylendi?i bu g?sterinin neden d?zenlendi?ini merak eden Almanlar, her f?rsatta bulduklar? birisine eylemin amac?n? sorup durdu.
  Bir g?n sonra ayn? saatte, ayn? meydanda bu kez ?ter?rle m?cadele? i?in T?rk ordusunun Kuzey Irak?a girmesini savunan kesimler bulu?tu. ?niversite ??rencileri taraf?ndan ?a?r?s? yap?lan eylemde, ba?ka ?rg?tlerin pankartlar? g?ze ?arpmazken, en ?ok T?rkiye ve MHP bayraklar? ?ne ??k?yordu.
  ??ehitler ?lmez, vatan b?l?nmez?, ?T?rk-K?rt kalle?tir, PKK kalle?tir? gibi sloganlar?n at?ld??? g?steri, a??k?a K?rt d??manl???na d?n??t?. ?T?rk-K?rt karde?tir, PKK kalle?tir? slogan?n? atanlar, asl?nda ?T?rk-K?rt karde?tir, K?rtler kalle?tir? demek istiyor.
  Son haftalarda T?rkiye ve Avrupa?da T?rkler ve K?rtler aras?nda yarat?lan gerilim, sonradan tamir edilmesi zor, b?y?k yaralara yol a?aca??n? g?n ge?tik?e daha net g?steriyor.
  ?rne?in, miting s?ras?nda konu?tu?umuz Almanya do?umlu bir lise ??rencisi, kendi a??s?ndan son geli?meleri ?u ?ekilde anlat?yor: ?Do?rusunu sorarsan?z neler olup bitti?ini tam anlayabilmi? de?ilim. Bug?n buraya geldim, ama benim okuldaki en samimi arkada??m bir K?rt. Arkada?lar ge?en g?n telefonla arayarak, kendisine ?Sen PKK?l?s?n? demi?ler. ?ok ?z?lm??. Ben de biliyorum ki o PKK?li de?il. Benim ?evremde herkes ?imdi b?t?n K?rtlere PKK?li g?z?yle bak?yor? diyor.
  Almanya?da do?up b?y?yen T?rkiye k?kenli gen?ler aras?nda ya?anan ?ulus-kimlik sorunu?, uzun y?llard?r de?i?ik bi?imlerde ve boyutlarda tart???l?yor; bu gidi?le tart???lmaya da devam edecek. ?zellikle Neonazi sald?r?lar?n?n, T?rk k?kenli gen?ler aras?nda ?T?rk kimli?i?ne daha fazla sar?larak i?e kapanmay? h?zland?rd??? biliniyor. Milliyet?i ?evreler, Almanya?daki ?rk??l???n asl?nda ?T?rk d??manl???? oldu?u propagandas?n? yaparak bu aidiyet/kimlik aray???nda gerici fikirlerini yay?yorlar.
  ?o?unluk, Alman toplumu i?erisinde kar?? kar??ya kald?klar? ?rk??-ayr?mc? politikalar nedeniyle geriye ?ekilerek ?ulus kimlik? aray???na y?nelen gen? ku?aklar, ?imdi T?rkiye merkezli olaylar, geli?meler kullan?larak kimlik sorgulamas?na y?neltiliyor. Ulus-kimliklerden birisini tercih etmesi adeta bask? yoluyla dayat?l?yor.
  Di?er bir de?i?le; bug?nk? tablo i?erisinde kendilerini T?rk aidiyetinden g?ren, ama T?rk?eden ?ok Almanca konu?an ve d???nen Almanya do?umlu gen? ku?aklar, milliyet?i ?evreler taraf?ndan K?rt d??manl??? ?zerinden yeniden militanla?t?r?larak kazan?lmak isteniyor.
  ?rne?in, pazar g?n? K?ln?de yap?lan mitingden sonra 100-150 kadar k?zl?-erkekli grup, K?rtlerin T?rk i?yerlerine sald?rd??? s?ylentisiyle, K?rtlerin derne?inin oldu?u M?lheim semtine kadar giderek saatlerce g?steri d?zenledi. Arkadan b?y?klerin y?nlendirdi?i bu gen?ler aras?nda, K?rtlere kar?? a??k ve net bir ?rk?? s?ylemin geli?ti?ine bizzat tan?k olduk. K?rt d??manl??? ?zerinden yap?lan ?espriler?le T?rkl?k y?celtilmeye ?al???l?yor.
  Bu g?steriyi izleyen Almanlar, olu?an bu tablo kar??s?nda ?a?k?nl?klar?n? gizleyemiyorlar. T?rk ve ?rk?? partinin bayraklar?n?n, bozkurt i?aretlerinin hakim oldu?u, militarist ve sava??? sloganlar?n at?ld??? bu g?sterinin Almanlarda b?rakt??? etki, sadece bu ?evrelerle s?n?rl? kalmayacakt?r.
  Son birka? haftad?r T?rkiye merkezli geli?melere ba?l? olarak Almanya?n?n b?y?k-k???k kentlerinde yap?lan g?sterilerin ve bu g?sterilerden sonra meydana gelen olay ve tart??malar?n, T?rkler ve K?rtler a??s?ndan olduk?a olumsuz bir hava yarat?lmas?na yol a?t??? tart???lmaz. T?rkleri ve K?rtleri kar?? kar??ya getirerek kendi politikalar?n? hayata ge?irmeye ?al??an gerici g??ler, b?t?n K?rtleri, T?rkler g?z?nde ?potansiyel ter?rist? haline getirerek halklar aras?na b?y?k d??manl?k tohumlar? ekmi? bulunuyorlar. Bununla da kalm?yor, Alman toplumu i?erisinde de ?birbiriyle ?at??an T?rkler ve K?rtler? tablosu ?izerek, ?nyarg?lar?n g??lenmesine ve peki?mesine yol a??yorlar. Dolay?s?yla, ?ter?rle m?cadele?yi tabana yayan egemen g?? odaklar?n?n, Avrupa?da da ate?le oynad?klar? bir kez daha g?r?l?yor.
  Bu t?r durumlarda T?rklerin, K?rtlerin ve Almanlar?n birbirine kar?? daha bir hassas, dikkatli davranmas? gerekiyor. Ge?ilen s?recin zor oldu?u bilinciyle, birlikte uyum i?erisinde ortak bir ya?am? s?rd?rmekten ba?ka se?enek yok. Y?llard?r Almanya?da birlikte bar?? i?erisinde ya?ayan T?rkler, K?rtler ve Almanlar, yarat?lan bu ?irkinliklerin ?stesinden gelmeyi elbette ba?aracaklard?r.
  Y?cel ?zdemir
  www.evrensel.net