Sa?l?k??lar ta?erona kar?? Ankara?da bulu?acak

D?SK?e ba?l? Dev Sa?l?k-?? Sendikas?, TTB ve SES, sa?l?k alan?ndaki ta?eron ?al??maya kar?? ortak m?cadele ba?latt?.


D?SK?e ba?l? Dev Sa?l?k-?? Sendikas?, TTB ve SES, sa?l?k alan?ndaki ta?eron ?al??maya kar?? ortak m?cadele ba?latt?. Yakla??k 50 bin sa?l?k ?al??an?n?n ta?eron firmalar eliyle ?al??t???n? belirten kurumlar, 17 Kas?m?da ?Sa?l?kta ta?eron olmaz? ve ??nsan ihaleyle ?al??t?r?lmaz? sloganlar?yla Sa?l?k Bakanl??? ?n?nde bulu?acak.
Ankara?da yap?lacak eyleme ili?kin d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an Dev Sa?l?k-?? Genel Ba?kan? Arzu ?erkezo?lu ta?eron ?al??t?rma y?nteminin bilin?li tercih olarak yayg?nla?t?r?ld??? bir ?lkede nitelikli sa?l?k hizmetinden s?z etmenin m?mk?n olmayaca??n? belirtti. Yo?un bak?m bebek ?l?mleri, hastane enfeksiyonlar? gibi sa?l?k sorunlar?nda son d?nem ya?anan art???n sorumlular?ndan birinin de ta?eron ?al??t?rma uygulamas? oldu?unu s?yleyen ?erkezo?lu, ta?eron ?al??an i??ilerin de her t?rl? sosyal hakk?n?n elinden al?nd???n?, emeklilik hakk?n?n bile olmad???n? belirtti. Hastanelerin temizlik ve yemek i?lerinin ta?erona devredilmesi ile ba?layan s?recin hem?ire laborant, teknisyen ve hastabak?c? personelle s?rd???n? ve yava? yava? doktorlar?n da ta?eron firmalar arac?l???yla ?al??t?r?lmas?n?n g?ndeme geldi?ini ifade eden ?erkezo?lu, ta?eron ?al??man?n son bulmas? ve t?m sa?l?k ?al??anlar?na g?venceli, tek ve e?it stat? sa?lanarak kadro verilmesi i?in SES ve TTB ile birlikte m?cadele edeceklerini s?yledi. ?erkezo?lu, b?t?n sa?l?k ?al??anlar?n? Ankara?da bulu?maya ?a??rd?.
AKP ile moda oldu
Toplant?da s?z alan TTB Ba?kan? Gen?ay G?rsoy da neoliberal politikalar?n bir par?as? ta?eronla?t?rman?n AKP H?k?meti ile birlikte moda haline geldi?ini ve sa?l???n b?t?n alanlar?na da??lmaya ba?lad???n? s?yledi. Ta?eronla?t?rman?n hekimlerle ilgili yan?n?n ise Anayasa nedeniyle uygulanamad???n? s?yleyen G?rsoy, AKP?nin anayasa de?i?ikli?i ile birlikte bu maddeyi de kald?raca??n? belirtti. G?rsoy, sa?l?k ?al??anlar?n?n yan? s?ra halk? da 17 Kas?m?da Sa?l?k Bakanl????n?n ?n?ne ?a??rd?.
Adana?da imza kampanyas?
Dev Sa?l?k-?? ?ukurova ?ubesi, Adana Tabip Odas? ve SES Adana ?ubesi de ta?eronla?man?n durdurulmas? i?in imza kampanyas? ba?latt?. ?akmak Caddesi K?lt?r Soka?? ?n?nde yap?lan a??klamada konu?an Dev Sa?l?k-?? ?ukurova ?ube Ba?kan? Mustafa Hotlar, sa?l?k alan?nda ta?eron ?al??t?rman?n gerek halk sa?l??? gerekse de sa?l?k ?al??anlar? a??s?nda s?k?nt?lar do?uraca??n? vurgulad?. 50 binin ?zerinde ta?eron sa?l?k ?al??an?n?n en temel haklar?n?n ortadan kald?r?ld???n? aktaran Hotlar, sa?l?k ?al??anlar?n?n hakk? ve nitelikli sa?l?k hizmeti sunumu a??s?ndan sorunlar? g?r?n?r k?lmak amac?yla bu kamapanyay? ba?latt?klar?n? belirtti. Hotlar, Adana halk?n? ve t?m sa?l?k ?al??anlar?n? bakanl?k ?n?nde yapacaklar? eyleme destek vermeye ?a??rd?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net