Devlete ra?men ayakta kalan tek kurum sinemad?r

Frankfurt 7. T?rk Film Festivali ?er?evesinde ?nceki g?n ?T?rk Sinemas?n?n Kimlik Aray???? ba?l?kl? bir panel d?zenlendi.


Frankfurt 7. T?rk Film Festivali ?er?evesinde ?nceki g?n ?T?rk Sinemas?n?n Kimlik Aray???? ba?l?kl? bir panel d?zenlendi. Prof. Dr. Selahattin Y?ld?z??n y?netti?i toplant?ya; Y?netmen Engin Ay?a, Y?ksel Aksu ve Prof. Dr. Sami ?ekero?lu konu?mac? olarak kat?ld?lar. Ye?il?am Sinemas? ve g?n?m?z T?rk sinemas?n? de?erlendiren konu?mac?lar, daha sonra sorular? yan?tlad?lar. Ye?il?am Sinemas? ile bug?nk? sineman?n en b?y?k farklar?ndan birisinin seyirci oldu?unu s?yleyen Prof. Dr. Sami ?ekero?lu, ?Ye?il?am Sinemas??n?n en k?t? filmini on be? milyon ki?i izlerdi, oysa bug?n en iyi filmi ancak be? alt? milyon ki?i izliyor? dedi. Devletin o d?nem bale, senfoni orkestras?, tiyatro gibi sanat dallar?n? destekledi?ini ama sinemaya bir kuru? bile destekte bulunmad???n? belirten ?ekero?lu, devletin bug?n de sinemaya ?ok c?zi miktarda yard?m etti?ini ve bunun b?y?k bir eksiklik oldu?unu ifade etti.
Y?netmen Engin Ay?a ise sineman?n kendi dilini unuttu?unu belirtti. ?Dondurmam Gaymak? filminin y?netmeni Y?ksel Aksu, devlet ile sineman?n komik bir ili?kisi oldu?unu s?yleyerek bakanl???n kendi filmi i?in sadece 225 YTL destek verdi?ini ve ?imdi almak i?in pe?lerinde oldu?unu ifade etti.
Mehmet Salim
www.evrensel.net