?ZG?RL?KLER

 • T?rkiye?yi y?neten politik ve b?rokratik kadrolar, i?erde oynad?klar? demokrasicilik oyununu, Avrupa Birli?i?ni de s?rece katarak s?rd?r?yorlar.


  T?rkiye?yi y?neten politik ve b?rokratik kadrolar, i?erde oynad?klar? demokrasicilik oyununu, Avrupa Birli?i?ni de s?rece katarak s?rd?r?yorlar. Daha a??r ifadeler kullan?labilir. Ama, 1950 y?l?ndan bu yana 57 y?l ge?mi? ?zerinden, Avrupa Konseyi ilkelerini (?rne?in Konsey?in kurulu? belgesi olan Stat??n?n 3. maddesinde yaz?l? olan, insan haklar?ndan ve temel ?zg?rl?klerden hukukun ?st?nl??? ilkesi uyar?nca t?m yurtta?lar?n yararlanaca?? taahh?d?) ve 1954 y?l?ndan bu yana 53 y?l ge?mi? ?zerinden, taraf? olunan Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi?nin h?k?mlerini, yurtta?lar?na tan?mamakta ve uygulamamakta ?srar ediyorlar.
  Ama h?l?, ?a?da?l?k masallar? anlat?yorlar:
  ?Biz bunlar? Avrupa istedi?i i?in de?il, yurtta?lar?m?z i?in zaten ger?ekle?tirmemiz gereken reformlar oldu?u i?in yap?yoruz, yapaca??z!?
  B?t?n Avrupa?da b?t?esinden sa?l??a, e?itime en az pay ay?ran, ama ?te yandan, d?nyan?n silahlanmaya en fazla pay ay?ran ?lkelerinden birisi olman?n ?a?da?l?kla de?il gericilikle, demokrasiyle de?il, kapal?, bask?c? otoriter (militer) bir sisteme sahip olmakla ilgisi var.
  50 y?ldan fazla s?redir, S?zle?me?deki taahh?tleri yerine getirmemek hakiki irticai d???nme ve davranma prati?idir. Ayd?nlanma ile ilgisi bulunmayan bu tarz d???nme ve davranma bi?iminin, ancak fa?izmle ve onun propaganda y?ntemleri ile ilgisi kurulabilir.
  Darbeler yaparak askeriyesi, darbe d??? d?nemlerde de polisi ile g?venlik?i devlet modeli yaratan, haklardan ve ?zg?rl?klerden nefret eden bir d?zeni var T?rkiye?nin.
  Demokrasi olmad??? i?in yurtta??n?, demokrasi olamayan ?lkeler kategorisindeki ?lkeler standard?nda ya?amaya mahkum ediyor, bu d?zen. Cumhuriyet oldu?u da kesin. ?nsani geli?mi?lik endeksinde 92. s?rada yer alabiliyor. Yurtta??n? ya?am kalitesi a??s?ndan bulundurdu?u yer buras?. Hep mukayese yap?l?r ya, s?yleyelim, Yunanistan 24. s?rada?
  ?ki g?n ?nce Avrupa Birli?i Komisyonu ?lerleme Raporu?nu a??klad?.
  Ka? y?l ge?mi? Avrupa Ekonomik Toplulu?u ile imzalanan 1963 tarihli Ankara Antla?mas??n?n ?zerinden?
  44 y?l!
  AB projesi hakk?ndaki ele?tirel pozisyonumuzu bir an i?in geri b?rakal?m:
  Nas?l oluyor da b?t?n orta Avrupa ve Balkan ?lkeleri 14 y?lda Birlik ?yesi oluyorlar ve ki?i ba??na d??en gelirden, e?itim, adalet, sa?l?k hizmetleri ve elbette siyasi kriterler bak?m?ndan T?rkiye ile mukayese edilemeyecek seviyeye geliyorlar? Nas?l oluyor da diktat?rl?kler ?spanya?da, Portekiz?de ve Yunanistan?da 1970?li y?llarda sona erebiliyor; demokrasi standartlar?n?n y?kselmesiyle ekonomik ve sosyal bak?m?ndan da y?kseli? trendi ya?an?yor da, ayn? y?llarda ekonomik ve sosyal geli?mi?lik d?zeyi bak?m?ndan o ?lkelere yak?n durumda olan T?rkiye?de hala temel insan haklar? ve ?zg?rl?kleri sorunlar? ya?an?yor?
  Komisyon, raporunda, insan haklar? alan?nda bir olgu olarak ?o?u ger?ekleri dile getirmi?. Son iki y?lda reformlar?n durdu?unu s?yl?yorlar. Do?rudur. Esas olarak devlet stratejisine bakmak gerekir. Mesele ?udur: May?s 2000 y?l?nda ?Demirok Raporu? diye an?lan raporda devlet stratejinin ne oldu?unu belirlemi?ti: ?AB ile ya?anacak s?re?te, anayasa ve yasalarda yap?lacak de?i?iklerde, AB ?yesi ?lkelerdeki hukuki d?zenlemelerden daha ileri d?zenlemelere gidilmemesinde yarar g?r?lmektedir.? ?nsan haklar? ve ?zg?rl?klerini d?? politikas?n?n arac? olarak g?r?yordu devletimiz! Amac? ger?ekle?tirmeyle ve o amac?n gerektirdikleriyle s?n?rl?? ?yelik m?zakerelerinin ba?lamas? hedefti ve bunu sa?lamaya y?nelik minimum hukuki reformlar (aralar?nda ?ok anlaml? ?l?m cezas?n?n kald?r?lmas? gibi ad?mlar da at?lmad? de?il) ger?ekle?tirildi. Sonra hi?bir ad?m at?lmad?. Tersine polis yasalar?nda ve ter?rle m?cadele yasalar?nda yap?lan de?i?ikliklerle geriye d?n?ld?. ?fade ?zg?rl??? 301?in ?tesinde bir sorun olmaya, polisin toplant?larda a??r? g?? kullanmas?na, gazete ve dergilerin bas?lmas?na, i?kencelere, az?nl?k haklar?n?n tan?nmamas?na, askerin yaln?zca siyaset ?zerinde etkisi de?il ?lkeyi y?netme ve y?nlendirmeye dair giri?imlerine, yarg?n?n insan haklar?n? koruma i?levini ?stlenmemesi tersine bizzat ihlal prati?i sergilemesine dair bir dizi konu sorun olmaya devam etti. Bir kez daha s?ylemeliyiz ki, i? dinamiklerin tayin edici m?cadelesi olmadan, d??sal etkilerle demokratikle?me hem m?mk?n de?ildir, hem bu t?r demokratikle?me s?recinin g?vencesi bulunmamaktad?r, hem de demokrasi konusunun toplum projesi olmaktan ??kmas? ve devletleraras? ili?kinin bir par?as? olmas? sonucunu do?urur. Demokrasiyi i?selle?tirmemi? politik ve b?rokratik kadrolar?n y?netimindeki Cumhuriyet?in, 84 y?l ge?mi? olmas?na kar??n, demokrasisinin, halk i?in geldi?i nokta budur.
  Ger?ekten demokratik bir T?rkiye?yi talep etmek ve bunun i?in ?al??mak laz?m.
  H?sn? ?nd?l
  www.evrensel.net