Telekom?a bir hafta s?re

T?rk-?? Ba?kanlar Kurulu, Telekom grevini yurt sath?na yayma karar? ald?. Patron talepleri kabul etmezse 15 Kas?m?da eylem yap?lacak


T?rk-?? Ba?kanlar Kurulu, T?rk Telekom grevini de?erlendirmek ?zere d?n Ankara?da topland?. Toplant?n?n ard?ndan, T?rk-?? Ba?kanlar Kurulu?nun ald??? karar? a??klamak ?zere Telekom Ankara ?l M?d?rl??? ?n?ne gelen sendikac?lar? y?zlerce i??i kar??lad?. Grev ?nl?kleri, d?vizleri ve bayraklar?yla sendikac?lar? co?kuyla kar??layan i??iler ?Direne direne kazanaca??z?, ?Telekom grevi onurumuzdur?, ?Genel grev genel direni??, ?Haber-?? nerede biz oraday?z? sloganlar? att?lar. ???ilere KESK Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, TMMOB Genel Ba?kan? Mehmet So?anc?, T?rk-???e ba?l? sendikalar?n y?neticileri ve Ankaral? emek?iler de destek verdi.
Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan grevlerinin ba?ar?yla s?rd???n?, haklar?n? alana kadar m?cadele etmeye devam edeceklerini bildirdi. Telekom i??ilerinin s?rf ?cret art??? olsun diyerek greve ??kmad???n? s?yleyen Akcan, ?sendikam?z i?levsizle?tirilmek isteniyor. Kapsam i?i kapsam d??? ayr?m? olmas?n? istemiyoruz? dedi. M?cadeleyle kazand?klar? ikramiyelerinin de ellerinden al?nmak istendi?ini belirten Akcan, ?Peki i?veren ne yap?yor? Grevin ilk g?n? e?itim materyali olarak da??t?lan foto?raflar? bas?na da??t?yor, grevi k?rmaya ?al???yor? diye konu?tu. S?zleri ?Telekom i??isi hain de?ildir? slogan?yla kar??lanan Akcan, patronlar?n, ?sendika i??iye para veremez, b?ylece grev biter? de dedi?ini aktararak, grevin kararl?ca s?rd???n? ve i??ilerin birli?ini kimsenin bozamayaca??n? s?yledi.
T?rk-?? Genel Ba?kan? Salih K?l?? ise i??ilere, ?Size 5 g?n dayanamaz dendi, i?te 20 g?nd?r bunu diyenlere en iyi cevab? veriyorsunuz? dedi. K?l??, T?rk-?? y?netiminin ald??? karara g?re, grev bir hafta i?erisinde bitmedi?i takdirde T?rk-???e ba?l? t?m sendikalar?n eylem yapaca?? uyar?s?nda bulundu. ?T?rk-???e ba?l? 33 sendika, 650 ?ube size destek vererek 15 Kas?m?da grevinizi t?m T?rkiye?ye yayacakt?r? diyen K?l??, Telekom patronlar?n? i??ilerin haklar?n? vererek sorumlu davranmaya ?a??rd?. K?l????n s?zleri i??iler taraf?ndan ?Genel grev genel direni?? slogan?yla kar??land?.
Telekom i??isi yaln?z de?il
T?rk-???e ba?l? sendikalar?n ?stanbul ?ubeleri, T?rk-?? Ba?kanlar Kurulu?nun ald??? karar dolay?s?yla Ac?badem?de bulunan Telekom ?l M?d?rl??? ?n?nde grevci i??ilerle bir araya geldi. Eyleme TEKEL, belediye, havayolu, ambar, deri, askeri tersane, demiryolu i??ileri ve ?e?itli fabrikalardan i??iler kat?ld?. T?rk-?? 1. B?lge Temsilcisi Faruk B?y?kkucak, h?k?met ve Oger yetkililerinin i??ilerin taleplerini kabul etmemesi halinde daha b?y?k eylemler yapacaklar?n? dile getirdi. Telekom grevinin uzun zaman sonra i??i s?n?f?n? bir araya getirdi?ini ifade eden B?y?kkucak, T?rk-?? ve i??i s?n?f?n?n greve her t?rl? deste?i vermek zorunda oldu?unu dile getirdi.
Haber-?? Anadolu Yakas? ?ube Ba?kan? Turgut Akta? ise t?m ?abalar?na ra?men grevi k?ramayan patronun, son olarak bir i??iyi i?ten att???n? ifade etti. ??ten atman?n amac?n?n i??ileri korkutmak oldu?unu ifade eden Akta?, bunlar?n kendilerini daha da kenetledi?ini ifade etti. Haber-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu ise, ?Grevle birlikte birlikteli?i, dostumuzu d??man?m?z?, bizi destekleyen medyayla yalaka medyay?, s?n?f dayan??mas?n? ??rendik? diye konu?tu. ??ten at?lan i??inin geri al?nmas?n? istediklerini belirten Dokuyucu, ?Aksi takdirde grev bitse bile biz ?stanbul?da greve devam edece?iz? uyar?s?nda bulundu. T?rk-???e ba?l? sendikalar?n tamam?na yak?n?n?n kat?ld??? destek eyleminde, Petrol-??, Hava-?? ve Deri-?? genel merkez y?neticileri de yer ald?.
Bayrampa?a?da y?r?y??
Bayrampa?a Telekom i??ileri, santralde toplanarak sloganlarla Bayrampa?a meydan?na y?r?d?. Burada a??klama yapan ??yeri Temsilcisi Erdal Oflaz, ?Bizi greve ??kmaya mecbur b?rakanlar patronlard?r. Biz ?cret i?in de?il ?zl?k haklar?m?z ve sendika hakk?m?z i?in grevdeyiz? dedi. Y?r?y??e Petrol-?? ?stanbul ?ube Y?neticileri, Bayer ?la? Fabrikas? ??yeri Temsilcileri, T?MT?S ?ube y?neticileri, ?en ?zmir i??ileri, mahalle muhtarlar? ve Emek Partisi Bayrampa?a il?e y?neticileri de kat?ld?.
Dayan??ma her yerde
T?rk-?? Malatya Temsilcili?i de grevdeki Telekom i??ilerine destek verdi, Malatya Merkez Postanesi ?n?nde yap?lan a??klamaya, T?rk-???e ba?l? sendikalar, KESK ve EMEP kat?ld?. ?ok say?da i??inin sendika bayraklar?yla kat?ld??? eylemde, a??klama yapan Tek G?da-?? Sendikas? Do?u ve G?neydo?u Anadolu B?lge Ba?kan? ve T?rk-?? Malatya Temsilcisi Servet Akbudak, i??ilerin haklar?n? tan?mayan patronu protesto ettiklerini s?yledi.
T?rk-???e ba?l? sendikalar?n Diyarbak?r ?ubeleri grevdeki Telekom i??ilerini ziyaret etti. Tes-?? 1 No?lu, Sa?l?k-??, Yol-?? 1 No?lu, Tez Koop-??, Tar?m-??, Belediye-?? ?ube ba?kan? ve T?rk-?? B?lge Temsilcisi Bahri Karako??un kat?ld??? ziyarette, i??ilere her t?rl? deste?i sunma s?z? verildi.
Zonguldak'ta da, T?rk-??'e ba?l? sendikalar?n temsilcileri, T?rk-?? ?l Temsilcisi Ahmet Ak?ado?an ba?kanl???nda grevci i??ileri ziyaret etti. (???? SEND?KA SERV?S?)
Petrol-???ten destek

Petrol-?? Trakya ?ubesi Temsilciler Kurulu, L?leburgaz Telekom i??ilerine destek verdi.
?ube ?dari Sekreteri Turgut D??ova yapt??? konu?mada, ?Birlikte oldu?umuzu, sonuna kadar yan?n?zda olaca??m?z? s?ylemeye geldik. Greviniz, son y?llarda i??ilerin haklar?n? geri g?t?rmeye y?nelik sald?r?lara kar?? iyi bir cevap olmu?tur? dedi.
Telekom L?leburgaz Ba?temsilcisi Din?er Giray da ?Destekleriniz bizim i?in ?ok ?nemli. Bu sayede yaln?z olmad???m?z? anl?yoruz. Deste?iniz s?rd??? s?rece, kazanaca??m?za olan inanc?m?z daha da art?yor? diye konu?tu. (L?leburgaz/EVRENSEL)
TMMOB?dan Telekom i??ilerine ziyaret

TMMOB, grevdeki Telekom i??ilerine destek ziyaretinde bulundu. Telekom Adana ?l M?d?rl??? ?n?nde grev n?beti tutan i??ilerle bir araya gelen TMMOB ?KK Sekreteri H?seyin At?c?, Telekom?un ?zelle?tirmesinin sonu?lar?n?n ortaya ??kt???n? dile getirdi.
??verenin Telekom?da k?r?na k?r katmak i?in ?cretleri d???r?p sendikas?zla?t?rma operasyonuna girdi?ini aktaran At?c?, ?Grev alan?na yasad??? bir ?ekilde ta?eron i??i sokmaya ?al??an, yapamad???nda grevci i??ilerin ?zerine g?venlik kuvvetlerini g?nderen, as?ls?z iddialarla grevci i??ileri t?hmet alt?nda b?rakmaya ?al??an Telekom patronunu k?n?yoruz? diye konu?tu. Destek i?in te?ekk?r eden Haber-?? Adana ?ube Ba?kan? ?brahim Kaya da m?cadelelerinin devam edece?ini vurgulad?. (Adana/EVRENSEL)
Kampanyaya kar??...

Emek Partisi (EMEP) Mu?la ?l ?rg?t?, Mu?la Telekom i??ilerinin ard?ndan, Yata?an ve Milas il?elerinde grevde olan i??ileri ziyaret etti. Milas ziyaretinde i??ilere seslenen EMEP ?l Ba?kan? Sinan Cem Kaya, grevin ilk g?n?nden bu yana medyan?n ve patronun karalama kampanyas?na kar?? Telekom i??ilerinin hakl? m?cadelesi ile ilgili Mu?la halk?n? ayd?nlatma ?al??mas? y?r?tt???n? s?yledi. Haber-?? Milas Temsilcisi H?seyin U?ra? da, EMEP?in deneyim ve tecr?belerine ihtiya? duyduklar?n? s?yleyerek, halk?n hatal? bilgilendirilmesinin ?n?ne ge?mek i?in birlikte ?al??ma ?a?r?s?nda bulundu.
Yata?an?da ise i??iler, Katranc? K?y??ndeki santralde olu?an ar?zay? gidermek i?in ta?eron firmayla birlikte ?al??maya giden ?efi su??st? yakalad?klar?n? ve olay hakk?nda tutanak tuttuklar?n? bildirdiler. (Mu?la/EVRENSEL)
www.evrensel.net