Fotoğraf: Evrensel

TTK?da i??i a???? kapat?lmal?

Uzunmehmet?i Anma ve K?m?r G?n? nedeniyle Karadeniz Ere?li?de bulunan Uzunmehmet An?t??nda t?ren d?zenlendi.


Uzunmehmet?i Anma ve K?m?r G?n? nedeniyle Karadeniz Ere?li?de bulunan Uzunmehmet An?t??nda t?ren d?zenlendi.
T?rende konu?an GM?S Genel Ba?kan Yard?mc?s? Rahmi Yaman ?Biz d?nyan?n en zor ve en tehlikeli mesle?ini ifa eden madenciler, can?m?z pahas?na ?retti?imiz bu k?m?r?n ?lkemizin ihtiya?lar?n?n tamam?n?n Zonguldak?tan kar??lanmas? seviyesinde ?retilmesinden yanay?z. ?lkemizi y?netenleri bir kez daha uyarmak istiyorum; l?tfen TTK?n?n kurulu kapasitesi olan y?ll?k 5 milyon ton ?retebilmesi i?in ?zerinize d??en sorumluluklar? yerine getiriniz? ?a?r?s?nda bulundu.
TTK Y?netim Kurulu?nun 2 bin i??i al?nmas? i?in ba?vuruda bulundu?unu hat?rlatan Yaman, TTK?n?n ?lke ihtiyac?n?n en az yar?s?n? kar??layabilmesi i?in i??i a????n?n kapat?lmas?n? istedi. Ere?li Kaymakam? Osman Ek?i de b?lge insan?n?n kaderini ve ya?am bi?imini ta?k?m?r?n?n bi?imlendirdi?ini vurgulayarak ?Biz gerek b?lge y?neticileri olarak gerekse bu b?lgede ya?ayan insanlar olarak bu ocaklar?n daha verimli ve y?ksek ?retim yapmas? i?in elimizden gelen gayreti g?sterece?iz? dedi. (Zonguldak/EVRENSEL)
www.evrensel.net