Milliyet?i eylemler K?rtlerde ?su?luluk duygusu? yarat?yor

??rnak ve Hakkari?deki ?at??malar?n ard?ndan ?zellikle bat? illerinde bayrakl? g?steriler d?zenlendi.


??rnak ve Hakkari?deki ?at??malar?n ard?ndan ?zellikle bat? illerinde bayrakl? g?steriler d?zenlendi. Kimi yerlerde K?rtlerin hedef al?nd??? g?sterilerde DTP binalar? sald?r?ya u?rad?, ?ovenist eylemler tehlikeli boyutlara ula?t?. Dicle ?niversitesi T?p Fak?ltesi Psikiyatri Ana Bilim Dal? ??retim ?yesi Prof. Dr. Aytekin S?r ile bat?daki milliyet?i eylemlerin, b?lge halk? ?zerindeki yans?malar?n? konu?tuk.
Milliyet?i g?sterilerin kendili?inden geli?medi?ini ve belli kesimler taraf?ndan organize edildi?ini belirten S?r, T?rklerin ve K?rtlerin kar?? kar??ya getirilmek istendi?ini s?yledi. Bu t?r eylemlerin b?lge halk?n?n psikolojisinde, ?su?luluk duygusu? yaratt???n? ifade eden Prof. Dr. S?r, bunun kar??l?kl? ?fkeye d?n??ebilece?ine dikkat ?ekti.
Prof. Dr. Aytekin S?r, sorular?m?z? yan?tlad?.

Son d?nemlerde ?zellikle bat? illerinde milliyet?i g?steriler d?zenleniyor. Zaman zaman ?iddetin de ya?and??? bu eylemleri nas?l de?erlendiriyorsunuz?
Ben bunun spontane, yani kendili?inden geli?ti?ini d???nm?yorum. Tezgahlanmaya ?al???lan b?y?k bir oyun olarak yorumluyorum. K??k?rt?lan bir ?ovenizm var. K?p?rt?len bir milliyet?ilik s?z konusudur. Se?im ?ncesinde de benzer olaylar geli?tirilmeye ?al???ld?. O zaman da laik, anti-laik temelinde toplum bir ?at??maya do?ru s?r?klendirilmek istendi. Ama ba?ar?lamad?. ?imdi benzer oyunlar farkl? bi?imlerde geli?tirilmeye ?al???l?yor. Belki ayn? ekip, belki de pankartlar? de?i?ti. Bu sefer soka?a T?rk bayraklar? ile ??k?p bunlara kat?lmayanlar? da vatan haini ilan ediyorlar.

Toplum psikoloji a??s?ndan bakt???m?zda bu eylemler ne t?r gerilimlere yol a?abilir?
Bunun her y?n?yle son derece tehlikeli oldu?unu s?yleyebilirim. Bunu bir bat? a??s?ndan bir de G?neydo?u a??s?nda ele almak istiyorum. Bat? a??s?ndan d???nd???m?zde ?unu s?yleyebilirim. Ate?i yakmak kolay ama s?nd?rmek o kadar kolay olmayabilir ve kontrol?n?z?n d???na ??kabilir. Tabii bu nereye kadar yay?labilir, nereyi yakar bunu tahmin etmek g??. ?unu biliyoruz ki ta?? cama f?rlatmamak sizin elinizde; ama ta?? f?rlatt?ktan sonra camda ne kadar hasar olu?ur, cam? k?racak m? bunlar? bilemeyiz. Hani hep s?ylenen bir s?zd?r; bu ?lkeyi K?rtler b?lmez ama T?rkler b?ler.

Biz bunu ac? bi?imde burada g?r?yoruz. Burada, G?neydo?u?da, halk t?hmet alt?nda b?rak?lmak isteniyor.
Bunlar yetmiyor. Bir de G?neydo?u?ya birtak?m yalan yanl?? haberler gelmeye ba?l?yor. Bir bak?yorsunuz, i?te bir otob?s durdurulmu?, insanlara ?stiklal Mar?? s?yletildi?i haberi yayd?r?l?yor. Bu do?ru bir haber olabilir. Ama ?te taraftan ??yle bir haber de gelebilir, do?ru olmayan... ??stanbul?da K?rt mahallelerini bast?lar, evleri yakt?lar ve insanlar? ?ld?rd?ler.?
B?yle bir haberi alan G?neydo?ulular da bu sefer kar?? eylemlerde bulunabilirler. Bunlar tahmin edilemiyor mu? Bence edebiliyorlar. Ama yine de bunlar? yap?yorlar. ?imdiye kadar b?yle olaylar ya?anmad?. Ama bug?n bu olaylar?n ?zellikle tezgahland???n? d???n?yorum.

Bu s?re?, b?lge halk?n?n tutum ve davran??lar?na nas?l yans?yacak?
??te G?neydo?u ile ilgili tehlike ondan sonra ba?l?yor. ?u anda bat?da k?p?rt?len bir milliyet?ilik var. ?imdi s?n?r ?tesi olur olmaz, ayn? hareket G?neydo?u?da yap?lmaya ?al???lacak. Denecek ki T?rk askerleri Kuzey Irak?a girdi, orada n?kleer bomba att?, kimyasal silah kulland?. ??te insanlar? sokaklarda ?ld?r?yorlar. Bu t?r haberler ile buras? ayakland?r?lmaya ?al???lacak.

Hep s?ylenen bir s?z vard?r: ?K?rtler ve T?rkler y?llard?r bir arada ya??yor, karde?tir.? Son d?nemdeki atmosfer, kap? kom?u olan bu insanlar? y?z y?ze getirebilir mi?
Buna benzer olaylar? Sivas?ta, Mad?mak Oteli?nde ya?ananlarda g?rd?k. Bunlar bilin?li yap?lan ?eylerdir; bak?yorsunuz ne zaman toplum demokratikle?meye do?ru bir yol al?yor, hemen birileri taraf?ndan bu engelleniyor. Son birka? y?ld?r, ?lkede ?u ana kadar sorun olan ancak sorun olarak g?r?lmeyen birtak?m ?eyler, tart???lmaya ba?lanm??, ??z?m i?in ad?m atma haz?rl?klar? ba?l?yor. Hemen bu t?r eylemler devreye sokuluyor. Oyunlar tezgahlanmaya ba?lan?yor.

Y?llard?r b?lgede ?al???yorsunuz. B?lge halk?n?n uzun d?nemdir kar?? kar??ya kald??? sava? psikoloji ve ya?ad??? trajedileri yak?ndan g?rd?n?z. Bat?daki milliyet?i g?steriler, b?lge insan?n? nas?l etkiliyor? G?zlemleriniz nelerdir?
Buradaki insanlar hem toplumsal bak?mdan hem de birey olarak su?luluk duyuyorlar. B?lgedeki insanlar diyor ki ?Ben bir ?ey yapmad?m ama siz beni su?luyorsunuz.? Bu psikoloji i?inde ya??yor y?renin insan?. ??te tehlikeli dedi?imiz ?ey bundan sonra ba?layacak. Diyelim ki T?rkiye s?n?r ?tesi operasyon yap?nca ve yukar?da dedi?imiz ?ekilde haberler toplum i?inde yay?lmaya ba?lay?nca, bu defa o su?luluk duygusu farkl? bir bi?imde kendisini g?sterecek. Tehlikeli boyutlara varan ?iddet eylemlerinin ?n?n? a?abilecek. Hem bat?da hem de G?neydo?u?da artan ?fke kar?? kar??ya gelmi? olacak. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Ali R?za K?l?n
www.evrensel.net